Naudojimo sąlygos

Apsilankydami svetainėje www.tonuselast.com arba ja naudodamiesi, pripažįstate, kad perskaitėte šias sąlygas ir sutinkate su jomis. Šios sąlygos privalomos ir svetainės lankytojui, ir pardavėjui. Tais atvejais, kai svetainės lankytojas nesutinka su šiomis sąlygomis (įskaitant slapukų politiką ir privatumo politiką), svetainės lankytojas neturi teisės naudotis svetaine.

Prieš užsisakydami produktus svetainėje atidžiai perskaitykite šias sąlygas ir įsitikinkite, kad teisingai jas supratote. Atkreipkite dėmesį, kad prieš įvykdydamas užsakymą pirkėjas privalo sutikti su šiomis sąlygomis (įskaitant privatumo ir slapukų politiką), tačiau, atsisakydamas tai padaryti, jis negali įvykdyti užsakymo ir užsisakyti produkto.

Pasiliekame teisę keisti sąlygas be išankstinio įspėjimo.

 1. Apibrėžimai

1.1. Sąlygos - šios sąlygos, jų papildymai, pakeitimai, pristatymo ir mokėjimo sąlygos, produkto grąžinimo sąlygos, kitos sąlygos, taip pat politika ir atsakomybės atsisakymai, susiję su tam tikromis funkcijomis, elementais ar reklama, klientų aptarnavimu yra skelbiami svetainėje. Šios sąlygos yra privalomos pardavėjui ir lankytojui (įskaitant pirkėją).

1.2. Sutartis - pirkėjo ir pardavėjo nuotoliniu būdu interneto svetainėje sudaryta sutartis, kuria pirkėjas išreiškė aiškų ir nedviprasmišką pageidavimą pirkti užsakyme nurodytus produktus, o pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakyme nurodytus produktus. Sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas elektroniniu paštu gauna pardavėjo pranešimą apie užsakymo priėmimą. Bet kurios pirkėjo ir pardavėjo sudarytos ir tarp pirkėjo ir pardavėjo sudarytos sutarties nuostatos laikomos identiškomis šių sąlygų nuostatoms, ir Šalys visada vykdo tokias sutartis pagal šias sąlygas.

1.3. Pardavėjas/Mes - SIA TONUS ELAST, registracijos Nr. 40003264768, registruotas adresas: Pilskalni, Nica apskritis, Dienvidkurzeme savivaldybė, LV-3473, Latvija, el. paštas: , telefono numeris: +371 634 31547

1.4. Duomenų valdytojas/Mes - SIA TONUS ELAST, registracijos Nr. 40003264768, registruotas adresas: Pilskalni, Nica apskritis, Dienvidkurzeme savivaldybė, LV-3473, Latvija, el. paštas: , telefono numeris: +371 634 31547

1.5. Lankytojas/Jūs – bet kuris svetainės vartotojas, įskaitant pirkėją.

1.6. Pirkėjas - veiksnus asmuo (t. y. pilnametis asmuo, kurio veiksnumas teismo sprendimu neapribotas), nepilnametis asmuo (t. y. nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, tėvų ar globėjų sutikimu, išskyrus atvejus, kai asmeniui pilnametystė suteikta anksčiau arba asmuo laikomas pilnamečiu), juridinis asmuo, kuris pateikia užsakymą interneto svetainėje (registruotas naudotojas) arba be registracijos ir sumoka už užsakytas prekes.

1.7. Šalys - pirkėjas ir pardavėjas kartu.

1.8. Registruotas vartotojas - lankytojas, kuris pasirinko gauti komercinius pranešimus iš pardavėjo ir registruotis interneto svetainėje bei sutikti tvarkyti asmens sąskaitos duomenis, pateikdamas informaciją apie save atsakydamas į standartizuotą klausimyną, kad užtikrintų lankytojo identifikavimą interneto svetainėje, kuris suteikia galimybę gauti pirmąjį produkto pristatymą nemokamai ir/ar kitus privalumus.

1.9. Svetainė - interneto svetainė (el. parduotuvė), kurią galima rasti adresu www.tonuselast.com ir kurioje pirkėjas gali pateikti produktų užsakymus ir atlikti mokėjimus internetu.

1.10. Užsakymas - pirkėjo interneto svetainėje pateiktas užsakymas, kuriame pirkėjas nurodo produktus, kuriuos jis pasirinko pirkti, taip pat nurodo pasirinktą produktų pristatymo būdą ir produktų gavimo vietą. Užsakymas laikomas visiškai įvykdytu, kai pirkėjas sumoka už užsakyme nurodytus produktus.

1.11. Produktai - bet kokie produktai, kurie yra patalpinti svetainėje pirkėjui matomu būdu ir kuriuos pirkėjas gali užsakyti ir įsigyti.

1.12. Produkto kaina - kaina, nurodyta užsakymo pateikimo metu prie kiekvieno produkto nuotraukos ir produkto aprašymo, už kurią pirkėjas turi teisę įsigyti konkretų produktą. Į produkto kainą neįskaičiuojamas mokestis už produkto pristatymą ir mokestis už pirkėjo išlaidas, patirtas grąžinant produktus.

1.13. Krepšelis - virtualus pirkinių krepšelis, kuriame pirkėjas gali pridėti pasirinktus produktus arba juos pašalinti. Pašalinti produktus iš krepšelio galima tik prieš pirkėjui pradedant mokėti už į krepšelį įtrauktus produktus.

1.14. Užsakymo priėmimas - automatinis sistemos pranešimas, kad pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakymas pradėtas vykdyti, kuris automatiškai siunčiamas pirkėjui el. paštu, sumokėjus už į krepšelį įdėtus produktus.

1.13. Sutarties atsisakymo teisė - pirkėjo (asmens, kuris yra vartotojas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą) teisė atsisakyti priimti produktus per 14 dienų nuo prekių gavimo, laikantis atsisakymo teisės įgyvendinimo tvarkos.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1 Taisyklėse nustatoma:

2.1.1. Apsilankymo ir naudojimosi interneto svetaine tvarka, taip pat pardavėjo ir interneto svetainės lankytojo teisiniai santykiai. Apsilankę svetainėje, faktiškai naudodamiesi svetaine (naudodami joje pateiktą informaciją ir paslaugas arba per ją pateiktą informaciją ir paslaugas), patvirtinate savo sutikimą laikytis šių sąlygų. Privatumo politika ir slapukų politika yra neatskiriama ir esminė šių sąlygų dalis.

2.1.2. Produktų pirkimas interneto svetainėje ir teisinių santykių tarp pardavėjo ir pirkėjo nustatymas. Pirkėjas patvirtina sąlygas, kai jas perskaito, ir pažymi langelį „Aš perskaičiau ir sutinku su naudojimo sąlygomis“. Tokiu būdu patvirtintos sąlygos yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, produktų pirkimo ir apmokėjimo už juos sąlygos, produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, privatumo politika ir slapukų politika bei kitos sąlygos, susijusios su produktų pirkimu ir pardavimu interneto svetainėje. Privatumo politika ir slapukų politika yra neatskiriama ir esminė šių sąlygų dalis. Pirkėjas privalo perskaityti pardavėjo patvirtintą ir interneto svetainėje paskelbtą privatumo ir slapukų politiką.

2.2 Sąlygos parengtos ir teisiniai santykiai tarp pardavėjo ir svetainės lankytojo (įskaitant pirkėją) reglamentuojami vadovaujantis Latvijos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2.3. Lankytojas turi teisę naudotis interneto svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis tik pagal jų naudojimo sąlygas ir paskirtį.

2.4. Lankytojui draudžiama imtis bet kokių veiksmų, kurie trukdo (gali trukdyti) naudotis svetaine ir (arba) joje siūlomomis paslaugomis (įskaitant su paslaugomis susijusius serverius ir tinklus), taip pat bandyti apeiti apsaugą, atlikti pakeitimus, įsilaužti ar kitaip trukdyti naudotis svetaine ar bet kuria kompiuterių sistema, serveriu, maršrutizatoriumi ar bet kuriuo kitu prie interneto prijungtu įrenginiu. Lankytojas turi užtikrinti, kad lankytojo kompiuterinė sistema atitiktų interneto svetainei naudoti būtinas esmines technines specifikacijas ir būtų suderinama su interneto svetaine.

2.5. Lankytojas yra visiškai atsakingas už visą informaciją, kurią jis pateikia interneto svetainėje ir (arba) siunčia pardavėjui, pristatymo ar mokėjimo paslaugų teikėjams (įskaitant, bet neapsiribojant savo asmens duomenimis), taip pat prisiima visą atsakomybę už tokios informacijos skelbimo ar perdavimo pasekmes (įskaitant teisines).

2.6. Jei lankytojas nori tapti registruotu naudotoju ir gauti komercinius skelbimus ir (arba) naudotis svetainės privalumais, reikia užpildyti ir patvirtinti, kad jis perskaitė ir sutinka su sąlygomis svetainės pagrindinio puslapio skyriuose „Registruotis“ arba „Naujienų prenumerata“. Registruotas naudotojas turi teisę bet kuriuo metu panaikinti save kaip registruotą naudotoją, išsiųsdamas pardavėjui panaikinimo prašymą el. pašto adresu:

2.7. Registruoto naudotojo paskyra gali būti deaktyvuota, o Lankytojui gali būti uždrausta naudotis Svetaine. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali deaktyvuoti prieigą prie Registruoto naudotojo paskyros arba ištrinti Registruoto naudotojo paskyrą. Lankytojas nereikalaus atlyginti su tuo susijusių nuostolių ir nereikš Pardavėjui jokių pretenzijų ar prieštaravimų.

2.8. Lankytojas sutinka, kad interneto svetainėje teikiamų paslaugų turinys ir (arba) teikimo tvarka, taip pat interneto svetainės turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Lankytojas nepareikš jokių su tuo susijusių pretenzijų ar reikalavimų. Lankytojas privalo reguliariai laikytis visų paslaugų aprašymų ir jų pakeitimų.

2.9. Lankytojas sutinka, kad pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali laikinai ar visam laikui sustabdyti interneto svetainėje ar bet kurioje paslaugų dalyje siūlomų paslaugų teikimą konkrečiam lankytojui ar visiems lankytojams, taip pat be išankstinio įspėjimo laikinai ar visam laikui sustabdyti interneto svetainės ar bet kurios jos dalies priežiūrą (tai apima ir interneto svetainės uždarymą). Lankytojas nepareikš jokių su tuo susijusių pretenzijų ar reikalavimų.

2.10. Pardavėjas negarantuoja, kad svetainė ir toliau veiks be klaidų ar gedimų, ir neprisiima jokios atsakomybės už svetainės klaidas ar gedimus.

2.11. Lankytojas turi teisę bet kada nustoti naudotis interneto svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis.

2.12. Lankytojui draudžiama naudoti interneto svetainėje esančią informaciją komerciniais tikslais.

2.13. Visos teisės (įskaitant nuosavybės teises, intelektinės nuosavybės teises) į svetainę ir joje esančią informaciją priklauso pardavėjui (pardavėjui priklauso autorių teisės, duomenų bazių teisės, prekių ženklai, domenų pavadinimai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą svetainėje esančią medžiagą ir informaciją arba jis turi licenciją). Lankytojui žinoma, kad už pirmiau nurodytų teisių pažeidimą baudžiama pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.

2.14. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti šias sąlygas. Sąlygų pakeitimai ir papildymai (nauja sąlygų versija) pateikiami interneto svetainėje. Sąlygų pakeitimai ar papildymai (nauja sąlygų redakcija) įsigalioja jų paskelbimo interneto svetainėje dieną, jeigu sąlygose nenumatyta kitaip.

2.15. Jei užsakymas buvo išsiųstas prieš įsigaliojant sąlygų pakeitimams, pirkėjui taikomi teisiniai santykiai, galioję tuo metu, kai pirkėjas pateikė užsakymą, nebent sąlygose numatyta kitaip.

2.16. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti produktų kainas (pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus), jeigu sąlygose nenumatyta kitaip. Tuo metu, kai pirkėjas pateikia užsakymą, jis gali remtis interneto svetainėje nurodytomis produktų kainomis, tačiau jei produktų kainos nuo užsakymo įvykdymo iki mokėjimo pasikeitė, pirkėjui galio tos produktų kainos, kurias sistema nurodys užsakyme.

2.17. Pirkėjas gali užsisakyti produktus užsiregistravęs arba neužsiregistravęs interneto svetainėje.

2.18. Svetainėje platinami produktai registruojami LATMED elektroninėje duomenų bazėje ir Europos medicinos prietaisų duomenų bazėje „Eudamed“.

2.19. Jei pardavėjas turi teisę arba pareigą siųsti informaciją arba dokumentus lankytojui arba pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais lankytojas (įskaitant pirkėją) yra atsakingas už tai, kad pardavėjui būtų praneštas galiojantis elektroninio pašto adresas.

2.20. Pirkti produktus interneto svetainėje turi teisę tik sąlygų 1.6 punkte nurodyti pirkėjai. Patvirtindamas sąlygas pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti produktus interneto svetainėje.

2.21. Ši svetainė nėra skirta asmenims, kuriems taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai, draudžiantys naudotis šia svetaine arba trukdantys ja naudotis dėl jų pilietybės, vietos, gyvenamosios vietos, amžiaus ar veiksnumo.

2.22. Pardavėjas negali ir negarantuoja, kad jokiame interneto svetainėje skelbiamame turinyje nebus virusų ir (arba) kitų užkrečiamųjų ar destruktyvių savybių turinčių kodų. Lankytojas atsako už tinkamų priemonių ir virusų patikrinimų (įskaitant antivirusines ir kitas saugumo patikras), kurie atitinka lankytojo konkrečius duomenų įvedimo ir išvesties saugumo ir patikimumo reikalavimus, vykdymą.

2.23. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra blokuoti bet kokią nuorodą iš kitos svetainės į šią svetainę, bet kokią medžiagą ar informaciją.

 1. Produktų kainos ir produktų aprašymai

3.1. Interneto svetainėje pateikiamų gaminių vaizdai skirti tik iliustraciniams ir informaciniams tikslams. Produkto arba produkto pakuotės nuotrauka gali skirtis nuo tikrojo produkto arba produkto pakuotės dydžio ir išvaizdos.

3.2. Produkto aprašymai, produktų nuotraukos ir kiti svetainėje skelbiami duomenys yra pardavėjo nuosavybė, o pardavėjui priklauso nuosavybės ir asmeninės autoriaus teisės į bet kokią svetainėje skelbiamą informaciją. Draudžiama be pardavėjo, kaip savininko, leidimo kopijuoti, atkurti, pakartotinai skelbti, perduoti trečiosioms šalims, keisti ar kitaip naudoti bet kokią interneto svetainėje esančią informaciją ar nuotraukas. Pažeidus šį draudimą, pažeidėjas privalo atlyginti pardavėjui padarytą žalą.

3.3. Pardavėjas parduoda produktus, sukurtus laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su produkto pakavimu ir ženklinimu etiketėmis.

3.4. Produktai parduodami kiekvienam produktui nustatytomis kainomis.

3.5. Nurodomos visos produktų kainos, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), atsižvelgiant į kiekvienos produktų grupės PVM tarifą ir šalies, į kurią siunčiamas užsakymas, teisę.

3.6. Į produktų kainą neįskaičiuojamas mokestis už produktų pristatymą. Pristatymo mokestis taikomas kartu su produktų kaina ir priklauso nuo pirkėjo pasirinktos pristatymo rūšies. Pristatymo mokesčius ir pristatymo parinktis galima peržiūrėti svetainės skiltyje „Pristatymas“.

 1. Pirkinių krepšelis

4.1. Krepšelis sukuriamas, kai pirkėjas pasirenka produktus ir paspaudžia mygtuką Įtraukti į krepšelį. Į krepšelį įtraukus produktus, jie dar nėra perkami. Pirkėjas gali keisti krepšelio turinį, įtraukti naujų produktų arba panaikinti produktus, kurių jis nenori pirkti.

4.2. Pateikiant užsakymą, turi būti įvesti teisingi ir tikslūs duomenys. Įvesti duomenys turi būti patikrinti, visa informacija turi būti atidžiai perskaityta, o pirkėjas turi įsitikinti, kad pateikė teisingą ir tikslią informaciją. Užsakymo vykdymas ir produktų pristatymas priklauso nuo pirkėjo įvestos informacijos tikslumo. Pirkėjas įsipareigoja pranešti pardavėjui apie visus pasikeitimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo, parašydamas el. laišką . Pirkėjas atsako už teisingą duomenų pateikimą, priešingu atveju produkto pristatymas negarantuojamas.

4.3. Kai pirkėjas į krepšelį įdeda visus norimus produktus, jis turi paspausti ant krepšelio, po to bus galima pereiti prie kitos užsakymo operacijos, t. y. tęsti pirkimą, užpildyti mokėjimo ir (arba) pristatymo informaciją, pasirinkti pristatymo tipą ir mokėjimo būdą.

4.4. Galutinis bendras mokėjimas (įskaitant pristatymo išlaidas) bus rodomas ekrane IŠ VISO paspaudus pristatymo metodą. Pasirinkus mokėjimo būdą ir spustelėjus mygtuką Pateikti užsakymą, pardavėjas automatiškai praneša apie užsakymo gavimą ir užsakymo numerio priskyrimą.

4.5. Pirkėjas žino, kad dėl svetainės eksploatacinės apkrovos ar techninių priežasčių, įdėjus produktus į krepšelį ir paspaudus mygtuką Pateikti užsakymą, įsigytų produktų gali nebūti atsargose; tokiu atveju pardavėjas informuoja pirkėją (per pirkėjo pateiktus kontaktinius duomenis) apie tai, kad užsakytų ir įsigytų produktų svetainėje nėra. Šiuo atveju pardavėjas gali susitarti su pirkėju dėl pinigų grąžinimo per 14 (keturiolika) dienų (lėšų pervedimas į pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo perkama) už produktus, kurių nėra pardavėjo atsargose, arba gali pasiūlyti pirkėjui pirkti kitus lygiaverčius produktus, kiekvienu konkrečiu atveju susitaręs su pirkėju.

 1. Produktų pristatymo rūšys ir pristatymo mokesčiai

5.1. Pateikdamas užsakymą, pirkėjas gali pasirinkti vieną iš produktų pristatymo būdų, kuris yra nurodytas svetainės skyriuje „Pristatymas“, kur aprašytos pristatymo sąlygos.

5.2. Jei pirkėjas pasirinko produktų pristatymą jo nurodytu adresu, tai gali būti bet kuris pirkėjo pasirinktas adresas, kuriuo jam patogu gauti produktus ir kuriuo pirkėją galima rasti (namų adresas, darbovietė ar kita pirkėjo nurodyta vieta), esantis skyriuje „Pristatymas“ nurodytų regionų teritorijose.

 1. Mokėjimo sąlygos

6.1. Pateikdamas užsakymą, pirkėjas gali pasirinkti vieną iš mokėjimo būdų, nurodytų svetainės skiltyje „Mokėjimas“, kurioje aprašytos mokėjimo sąlygos.

6.2. Pateikdamas užsakymą, pasirinkęs pristatymo būdą, Pirkėjas turi galimybę pasirinkti norimą mokėjimo būdą (pasirinkimas gali būti ribotas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikomų mokėjimo būdų sąrašas rodomas prie atitinkamo užsakymo):

6.2.1. interneto banku;

6.2.2. sistemos palaikomomis kreditinėmis kortelėmis;

6.2.3. kitais interneto svetainėje nurodytais būdais.

6.3. Pasirinkęs mokėjimo būdą, pirkėjas turi paspausti mygtuką „Mokėti“.

6.4. Pirkėjas turi sumokėti siuntimo išlaidas ir produkto kainą kartu, prieš gaudamas iš pardavėjo patvirtinimą ir produktų pristatymą.

6.5. Visas pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai pirkėjas pateikė užsakymą už minimalią sumą, suteikiančią teisę į nemokamą pristatymą.

 1. Užsakymo tvarkymas

7.1. Svetainėje nurodoma produktų užsakymų vykdymo tvarka ir pristatymo laikas, atsižvelgiant į pasirinktą pristatymo būdą ir užsakymo pateikimo laiką. Vidutinis pristatymo laikas yra nuo 2 iki 6 darbo dienų, tačiau pardavėjas pasilieka teisę pristatyti produktą per 2 kalendorines savaites, nes pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo pardavėjo sąlygų ir turimų produktų. Paštomatų ir kurjerių perkrovos atveju pristatymas gali būti atidėtas.

7.2. Pirkėjas gali pateikti užsakymus 24 valandas per parą, bet pardavėjas renka užsakymus darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., o šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis užsakymai nerenkami. Pardavėjas elektroniniu paštu nusiunčia pirkėjui užsakymo priėmimo patvirtinimą. Jei pirkėjas negauna patvirtinimo el. laiško, užsakymas nepriimamas. Užsakymo ruošimas prasideda tada, kai lėšos pervedamos į pardavėjo sąskaitą.

7.3. Jei pirkėjas užsakyme nurodė, kad nori, jog produktus pristatytų kurjeris, produktai bus pristatomi užsakyme nurodytu adresu. Patvirtinus užsakymą, pirkėjas negali pakeisti produkto pristatymo adreso. Prieš pristatydamas produktus į pirkėjo pasirinktą vietą, kurjeris iš anksto susisieks su pirkėju, nurodydamas produktų pristatymo vietą, ir praneš, kada jis atvyks. Pirkėjas žino, kad kurjeris negali ilgai laukti, ir jei pirkėjas neatvyksta užsakyme nurodytu adresu arba sutartu laiku, pardavėjas neatsako už produktų negavimą ar vėlavimą juos gauti.

7.4. Jei pirkėjas nurodė, kad Latvijas Pasts biuras yra produktų gavimo vieta, pirkėjas gali vykti į gavimo vietą, gavęs raštišką Latvijas Pasts pranešimą.

7.5. Jei pirkėjas nurodė paštomatą kaip produktų gavimo vietą, jis, gavęs tekstinį pranešimą, gali vykti į gavimo vietą.

7.6. Jei pirkėjas nėra užsakyme nurodytoje vietoje arba nurodytu laiku neatvyksta, nepristačius produktų, už produktus ir jų pristatymą sumokėti pinigai pirkėjui negrąžinami.

7.7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už kurjerių ar kitų paslaugų teikėjų vėlavimą, susijusį su pristatymu, pristatymo vėlavimą, neatsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių įvyko vėlavimas.

7.8. Jei pirkėjas pageidauja užsakyti produktus atsiimant juos paštomate, pirkėjas atsako už siuntos atsiėmimą laiku.

7.9. Tuo atveju, jei produktai surenkami netiksliai, pirkėjas turi teisę nedelsiant pakeisti produktus, kreipdamasis į pardavėją (, telefono numeris: +371 634 31547). Šiuo atveju visas pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.

 1. Produktų gavimas

8.1. Atsižvelgiant į tai, kad užsakyti produktai supakuoti pirkėjui skirtoje kartoninėje dėžėje, pirkėjas, gavęs produktus, patvirtina produktų gavimo faktą. Pakuotės viduje pirkėjas ras sąskaitą faktūrą, kurioje bus nurodyti visi užsakyti produktai ir jų pavadinimai, kiekvieno produkto kaina ir bendra produktų ir pristatymo suma (jei pristatoma už mokestį).

8.2. Remiantis šiomis sąlygomis ir pirkėjo bei pardavėjo sudaryta sutartimi, taip pat remiantis Latvijos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytomis galimybėmis dėl elektroninių dokumentų rengimo, sąskaita už produktus nebus fiziškai pasirašoma. Šio punkto nuostatos pagrindžiamos taip:

8.2.1. produktų sąskaita faktūra parengiama elektroniniu būdu, o pardavėjas ir pirkėjas keičiasi duomenimis elektroniniu būdu, t. y. pirkėjas pateikia užsakymą interneto svetainėje pateikdamas savo pirkimo duomenis;

8.2.2. pirkėjas patvirtina sutinkąs su šiomis sąlygomis ir taip aiškiai sutinka su tuo, kad produktų sąskaita faktūra parengiama elektroniniu būdu be parašo.

8.3. Jei produktus pristato kurjeris, jis ranka pasirašo kurjerio maršruto lape arba elektroniniame kurjerio dokumente, naudodamas specialų įtaisą, nešiojamojo kompiuterio jutikliniame ekrane.

8.4. Atsiimant produktus iš paštomato, pirkėjo parašas yra elektroniniai duomenys, generuojami tuo metu, kai pirkėjas įveda specialų PIN kodą, kurį pirkėjas anksčiau SMS žinute gavo savo mobiliajame telefone ir kurį įvedus atidaromos paštomato skyrelio durys. Minėti elektroniniai duomenys yra lygiaverčiai ranka pasirašytam pirkėjo parašui.

8.5. Pirkėjas, gavęs produktus Latvijas Pasts biure, pasirašo užpildydamas pašto dokumentą.

 1. Produkto kokybė ir atsakomybė už produkto laikymą

9.1. Produktų tinkamumo vartoti terminas ir gamintojas nurodomi ant produkto pakuotės.

9.2. Atidarydamas produkto pakuotę pirkėjas privalo patikrinti, ar užsakyme nurodyti produktai buvo pristatyti ir ar pristatyta užsakyta produktų rūšis ir skaičius, ar produktai nėra su trūkumais ar kitaip pažeisti. Pirkėjas taip pat turi patikrinti, ar produkto pakuotė nėra pažeista.

9.3. Gavęs produktus, pirkėjas atsako už produktų kokybės ir saugos užtikrinimą naudojimosi teise atsisakyti sutarties laikotarpiu. Norint pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, produktai turi būti nenaudoti, nesugadinti ir originalios išvaizdos (su nenuimtomis ir nepažeistomis etiketėmis, nenuplėšta apsaugine plėvele ir t. t.). Pirkėjas atsako už produkto vertės sumažėjimą, jei produktai buvo naudojami ne pagal paskirtį.

9.4. Prieš naudodamas produktus pirkėjas privalo atidžiai perskaityti produkto etiketėje arba ant pakuotės pateiktą informaciją ir susipažinti su produkto naudojimo instrukcijomis. Jei pirkėjas nesilaikė produkto naudojimo instrukcijų arba produkto laikymo sąlygų, nurodytų etiketėje, pirkėjas praranda teisę atsisakyti sutarties ir teisę pateikti vartotojo pretenziją.

 1. Teisė atsisakyti sutarties

10.1. Sutarties atsisakymo teisė yra pirkėjo (asmens, kuris pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą yra „vartotojas“) teisė atsisakyti produktų per 14 dienų nuo tos dienos, kai pirkėjas ar jo nurodyta trečioji šalis gavo produktus.

10.2. Teise atsisakyti sutarties negalima pasinaudoti, jeigu:

10.2.1. pakuotė, etiketės ar produktai pažeisti;

10.2.2. atidaryta produktų, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos ir higienos priežasčių (apatiniai drabužiai, puskojinės, kojinės, pėdkelnės), pakuotė;

10.2.3. gaminys turi nusidėvėjimo požymių;

10.2.4. atidarytas lanksčiųjų juostų paketas;

10.2.5. produktas gaminamas pagal pirkėjo instrukcijas arba yra aiškiai pritaikytas asmeniniams poreikiams.

10.3. Apie sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimą pirkėjas praneša pardavėjui užpildydamas sutarties atsisakymo formą, kurią galima rasti internete šiuo adresu: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Užpildytą formą, sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį (toliau – sutarties atsisakymas) pirkėjas išsiunčia pardavėjui el. pašto adresu . Pardavėjas, gavęs atsisakymą, praneša pirkėjui, kad gavo atsisakymą, taip pat informuoja apie priimtą sprendimą arba sprendimo priėmimo laiką. Atsiėmimo formą galima gauti išsiuntus užklausą el. pašto adresu .

10.4. Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo išsiuntimo pardavėjui, paštu, naudojantis pašto paslaugomis arba kitu pirkėjui patogiu būdu, grąžinti prekes pardavėjui. Pirkėjas padengia produktų grąžinimo ir siuntimo išlaidas.

10.5. Pardavėjas grąžina pirkėjui iš pirkėjo gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas, jei pirkėjas pasirinko kitą nei pardavėjo siūlomą pigiausią standartinį pristatymo būdą), per 14 dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas gavo pirkėjo atsisakymą (sprendimą dėl sutarties atsisakymo) ir kai pardavėjas gavo produktus, kurių atsisakė pirkėjas. Pardavėjas minėtą sumą grąžina naudodamas tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojo pirkėjas, t. y. atlieka pervedimą į pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

10.6. Pardavėjas turi teisę nesumokėti, kol iš pirkėjo negaus produktų, kurių pirkėjas pageidauja atsisakyti, taip pat negrąžinti pinigų jokiais sąlygų 10.2 punkte nurodytais atvejais.

 1. Vartotojo pretenzija dėl sutarties neatitinkančio produkto

11.1. Pirkėjas, kuris yra vartotojas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą, turi teisę pateikti pardavėjui ieškinį dėl prekės neatitikimo sutarties nuostatoms per 2 metus nuo pirkimo dienos, išskyrus kompresinius gaminius, kuriems pardavėjas suteikia 6 mėnesių kompresijos rodiklių palaikymo garantiją. Pretenzija dėl tokio reikalavimo turi būti pateikta pardavėjui per du mėnesius nuo tos dienos, kai pirkėjas sužinojo, kad produktas neatitinka sutarties nuostatų. Produkto pirkimo diena laikoma diena, kurią pardavėjas perdavė ir pirkėjas priėmė atitinkamą produktą.

11.2. Daugiau informacijos apie vartotojo teises tais atvejais, kai sutarties nuostatų neatitinkantis produktas buvo jam parduotas, galima rasti vartotojų teisių apsaugos įstatymo https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums VII skyriuje „Vartotojų pretenzijos“.

 1. Skundų, pasiūlymų ir pageidavimų nagrinėjimas

12.1. Bet kuris pirkėjas pardavėjui gali pateikti pasiūlymus ir pageidavimus dėl interneto svetainės veikimo arba pateikti skundą nusiųsdamas el. laišką

 1. Lankytojo asmens duomenų tvarkymas

13.1. Visa informacija apie lankytoją (įskaitant pirkėją), kurią lankytojas pateikia pardavėjui ir kuri tapo žinoma lankytojui pateikus tokią informaciją interneto svetainėje, bus laikoma savanoriškai pateikta lankytojo.

13.2. Tvarkydamas lankytojų (asmenų) asmens duomenis, pardavėjas yra duomenų valdytojas pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir asmens duomenų tvarkymo įstatymą.

 1. Atsakomybė

14.1. Bet kuris lankytojas (įskaitant pirkėją) atsako už bet kokią žalą, kurią jis padarys pardavėjui pažeisdamas šias sąlygas.

14.2. Lankytojas atsako už veiksmus, kurių imtasi svetainėje (įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo formoje pateiktų duomenų tikslumą; pirkėjas prisiima atsakomybę už registracijos formoje pateiktų duomenų klaidų ar netikslumų pasekmes).

14.3. Pardavėjas neatsako pirkėjui už nuostolius ar žalą, padarytą pirkėjui dėl produktų pristatymo nesėkmės ar vėlavimo arba jei produktų pristatymas vėluoja ar atidedamas dėl blogų ar nenumatytų oro sąlygų, taip pat dėl valstybės valdžios priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų (įskaitant dėl izoliavimo ar karantino).

14.4. Pardavėjas neatsako pirkėjui už sąlygų ar įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą ar vėlavimą juos vykdyti, jei toks nevykdymas ar vėlavimas įvyko dėl nuo pardavėjo nepriklausančių įvykių, t. y. bet kokių veiksmų ar įvykių, kurių pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti. Jei nuo pardavėjo nepriklausantis įvykis daro poveikį tinkamam pardavėjo pareigų vykdymui:

14.4.1. pardavėjas nedelsdamas apie tai praneša pirkėjui;

14.4.2. pardavėjo prievolių, kylančių iš sąlygų, vykdymas bus sustabdytas, o prievolių vykdymo terminas bus pratęstas tiek, kiek trunka įvykis, kurio pardavėjas negali kontroliuoti. Jei nuo pardavėjo nepriklausantys įvykiai turi įtakos produktų pristatymui pirkėjui, pardavėjas susitaria dėl naujos pristatymo datos pasibaigus nuo pardavėjo nepriklausomiems įvykiams.

14.5. Pardavėjas nėra atsakingas už informaciją, pateiktą kitose svetainėse, net jei lankytojai į tokias svetaines patenka per nuorodą pardavėjo svetainėje.

14.6. Pirkėjas yra atsakingas už produkto kokybės ir saugos palaikymą sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu. Pirkėjas turi laikyti pirminę produkto pakuotę taip, kad ji nebūtų mechaniškai pažeista išorėje ir kad ji nepatirtų neigiamo išorinių sąlygų poveikio.

 1. Sutarties sudarymas, sutarties galiojimo terminas

15.1. Patvirtindamas užsakymą (spustelėdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“), pirkėjas aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad jis sutiko sudaryti ir sudarė sutartį, įsipareigojo vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį ir nurodo, kad žino, jog jis turi reikiamų finansinių išteklių už užsakytus produktus sumokėti.

15.2. Jei pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų (spustelėdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“), jis patvirtina, kad informavo savo teisinį atstovą, davusį sutikimą sudaryti sutartį, ir prireikus jo teisinis atstovas prisiims įsipareigojimus pagal sudarytą sutartį.

15.3. Sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas elektroniniu paštu gauna pardavėjo pranešimą apie užsakymo priėmimą.

15.4. Sutartis galioja tol, kol turi būti vykdomi su susitarimi susiję įsipareigojimai.

 1. Ginčų sprendimas

16.1. Šalys stengsis išspręsti visus pardavėjo ir lankytojo (įskaitant pirkėją) ginčus arba ginčus, susijusius su produktų pirkimu interneto svetainėje, tarpusavio derybomis arba susirašinėjimu, kad būtų rastas abiem pusėms naudingas ir tinkamas sprendimas.

16.2. Jei ginčo negalima išspręsti derybų ar susirašinėjimo būdu, šalys jį sprendžia Latvijos Respublikos teisme, laikydamosi Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Ginčai tarp pirkėjo (vartotojo) ir pardavėjo gali būti perduodami vartotojų teisių apsaugos centrui arba Latvijos Respublikos teismui.

 1. Kitos nuostatos

17.1. Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti lankytojui (įskaitant pirkėją) prieigą, jei pardavėjas gauna atitinkamus teisėsaugos institucijų nurodymus arba jei lankytojas pardavėjui padarė žalos, įsilaužė į interneto svetainę, neteisėtai arba teisėtai gavo prieigą prie kitų asmenų duomenų, saugomų interneto svetainėje arba sistemoje.

17.2. Pardavėjas turi teisę perduoti savo teises ir pareigas pagal sutartį trečiajai šaliai ar šalims, tačiau tokių teisių ir pareigų perdavimas neturės įtakos lankytojo (įskaitant pirkėją) teisėms ir pardavėjo prievolėms pagal šias sąlygas. Tokio perdavimo atveju pardavėjas informuos lankytoją, interneto svetainėje pateikdamas informaciją apie perdavimą.

17.3. Lankytojas (įskaitant pirkėją) be raštiško pardavėjo sutikimo neturi teisės perduoti trečiajai šaliai ar šalims visų ar dalies su šiomis sąlygomis susijusių teisių ar pareigų.

17.4. Jei teismas bet kurią šių sąlygų nuostatą pripažįsta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios šių sąlygų nuostatos lieka galioti. Bet kuri šių sąlygų nuostata, kuri pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, lieka galioti visa apimtimi tiek, kiek ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

17.5. Jei šiose sąlygose nenurodyta kitaip, bet koks pardavėjo delsimas, susijęs su jo teisių pagal šias sąlygas įgyvendinimu, nereiškia lankytojo atleidimo nuo prievolės vykdymo ar tokios teisės atsisakymo; tačiau pavienis ar dalinis bet kurios prievolės įvykdymas arba pavienis ar dalinis bet kurios teisės įgyvendinimas nereiškia, kad tokios prievolės nereikia vykdyti arba kad tokia teise negalima pasinaudoti ateityje.

17.6. Šias sąlygas ir šalių santykius pagal šias sąlygas (įskaitant sutarties sudarymo, galiojimo, taikymo ir nutraukimo klausimus) reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai ir jie aiškinami remiantis Latvijos Respublikos įstatymais.

Klientų aptarnavimas
Pristatymas visame pasaulyje
Greitas pristatymas
Kokybė