Användningsvillkor

Genom att besöka eller använda webbplatsen www.tonuselast.com bekräftar du att du har läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor är bindande för både webbplatsbesökaren och säljaren. I fall där webbplatsbesökaren inte accepterar dessa villkor (inklusive cookiepolicyn och sekretesspolicyn) har webbplatsbesökaren inte rätt att använda webbplatsen.

Innan du beställer några produkter på webbplatsen ska du läsa dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem korrekt. Observera att köparen före fullgörandet av beställningen måste godkänna dessa villkor (inklusive sekretesspolicyn och cookiepolicyn), om köparen vägrar att göra detta kan beställningen inte slutföras och produkten kan inte beställas.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren utan föregående meddelande.

 1. Definitioner

1.1. Villkor – Dessa villkor, deras tillägg, ändringar, leverans- och betalningsvillkor, returvillkor för produkter, andra villkor samt policyer och ansvarsfriskrivningar avseende vissa funktioner, element eller reklam, kundtjänst eller innehåll som publiceras på webbplatsen. Dessa villkor är bindande för säljaren och besökaren (inklusive köparen).

1.2. Avtal – Ett avtal som ingås av och mellan köparen och säljaren på distans, i webbplatsens onlineläge, varigenom köparen har uttryckt en klar och otvetydig önskan att köpa de produkter som anges i beställningen, och säljaren åtar sig att leverera de produkter som anges i beställningen. Avtalet anses ha ingåtts när köparen har mottagit säljarens meddelande om godkännande av beställningen via e-post. Bestämmelserna i varje avtal som ingås av och mellan köparen och säljaren ska anses vara identiska med bestämmelserna i dessa villkor, och parterna ska alltid verkställa sådana avtal i enlighet med dessa villkor.

1.3. Säljare/vi – SIA TONUS ELAST, registreringsnummer 40003264768, registrerad adress: Pilskalni, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Lettland, e-post: , telefonnummer: +371 634 31547

1.4. Personuppgiftsansvarig/vi – SIA TONUS ELAST, registreringsnummer 40003264768, registrerad adress: Pilskalni, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Lettland, e-post: , telefonnummer: +371 634 31547

1.5. Besökare/du – Varje användare av webbplatsen, inklusive köparen.

1.6. Köpare – En person som kan agera (dvs. en person som är myndig och vars rättskapacitet inte har begränsats av ett domstolsbeslut), en minderårig person (dvs. mellan 14 och 18 år med samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare, om inte personen har myndigförklarats tidigt eller personen anses vara vuxen) eller en juridisk person som lägger en beställning på webbplatsen med (registrerad användare) eller utan registrering och betalar för de beställda produkterna.

1.7. Parter – Köparen och säljaren tillsammans.

1.8. Registrerad användare – En besökare som har valt att ta emot marknadskommunikation från säljaren och att registrera sig på webbplatsen, och som samtycker till behandling av personuppgifter genom att tillhandahålla information om sig själv i form av ett standardiserat frågeformulär för att säkerställa identifiering av webbplatsbesökaren för att få den första produktleveransen kostnadsfritt och/eller andra förmåner.

1.9. Webbplats – En webbplats för Internetförsäljning (e-handel) som finns på www.tonuselast.com och där köparen kan beställa produkter och genomföra betalningar online.

1.10. Beställning – En beställning som görs online av köparen på webbplatsen, där köparen specificerar de produkter som han/hon har valt att köpa samt specificerar sin valda metod för leverans av produkterna och platsen för mottagande av produkterna. Beställningen anses vara helt slutförd när köparen har betalat för de produkter som specificeras i beställningen.

1.11. Produkter – Alla produkter som visas på webbplatsen på ett sätt som är synligt för köparen och som köparen kan beställa och köpa.

1.12. Produktpris – Det pris som är angivet vid tidpunkten för beställningen bredvid den visuella representationen av varje produkt och produktbeskrivningen, för vilket köparen har rätt att köpa den specifika produkten. Produktpriset inkluderar inte avgiften för leverans av produkten eller köparens kostnader för att returnera produkten.

1.13. Varukorg – En virtuell varukorg i vilken köparen fritt kan lägga till eller ta bort valda produkter. Det går endast att ta bort produkter från varukorgen innan köparen påbörjar betalningen för produkterna som finns i varukorgen.

1.14. Orderbekräftelse – Automatiskt meddelande från systemet om att köparens order har bekräftats och att beställningen har påbörjats, vilket automatiskt skickas till köparen via e-post efter att de produkter som lagts i varukorgen har betalats.

1.13. Ångerrätt – Rätten för köparen (privatperson som är en "konsument" enligt konsumentskyddslagen) att inom 14 dagar från dagen för mottagandet av produkterna ångra sig i enlighet med förfarandet för utövande av ångerrätten.

 1. Allmänna bestämmelser

2.1 Bestämmelserna reglerar följande:

2.1.1. Förfarandet för att besöka och använda webbplatsen samt det rättsliga förhållandet mellan säljaren och webbplatsbesökaren. Genom att besöka webbplatsen och genom att faktiskt använda webbplatsen (använda informationen och tjänsterna som tillhandahålls på den eller informationen och tjänsterna som tillhandahålls genom den), bekräftar du ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor. Integritetspolicyn och cookiepolicyn utgör integrerade och väsentliga delar av dessa villkor.

2.1.2. Köp av produkter på webbplatsen samt det rättsliga förhållandet mellan säljaren och köparen. Köparen ska godkänna villkoren när han/hon har läst dem och kryssa i rutan "Jag har läst och godkänner användarvillkoren". Villkor som godkänts på detta sätt är ett juridiskt dokument som är bindande för parterna och som anger köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter, villkoren för köp och betalning av produkterna, förfarandet för leverans och retur av produkterna, parternas ansvar, integritetspolicyn och cookiepolicyn samt andra villkor relaterade till köp och försäljning av produkter på webbplatsen. Integritetspolicyn och cookiepolicyn utgör integrerade och väsentliga delar av dessa villkor. Köparen är skyldig att läsa den integritetspolicy och cookiepolicy som godkänts av säljaren och publicerats på webbplatsen.

2.2 Hur villkoren har utvecklats samt det rättsliga förhållandet mellan säljaren och webbplatsbesökaren (inklusive köparen) regleras i enlighet med lagar och förordningar i Republiken Lettland.

2.3. Besökarens rätt att endast använda webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den i enlighet med användarvillkoren och de avsedda ändamålen.

2.4. Besökaren förbjuds att vidta några åtgärder som hindrar (kan hindra) eller stör (kan störa) användningen av webbplatsen och/eller de tjänster som erbjuds på den (inklusive servrar och nätverk relaterade till tjänsterna), och får inte heller försöka kringgå säkerheten, göra korrigeringar, bryta sig in eller på annat sätt störa driften av webbplatsen eller några datasystem, servrar, routrar eller någon annan enhet som är ansluten till internet. Besökaren är ansvarig för att säkerställa att besökarens datorsystem uppfyller de väsentliga tekniska specifikationer som krävs för användning av webbplatsen och är kompatibelt med webbplatsen.

2.5. Besökaren är fullt ansvarig för all information som han/hon publicerar på webbplatsen och/eller skickar till säljaren, leverans- eller betaltjänstleverantörer (inklusive, men inte begränsat till hans/hennes personuppgifter), samt fullt ansvarig för de konsekvenser (inklusive juridiska) som uppstår till följd av publicering eller överföring av sådan information.

2.6. Situationer där besökaren vill bli en registrerad användare och ta emot kommersiella meddelanden och/eller bonusar från webbplatsen. I dessa situationer måste han/hon fylla i den nödvändiga informationen i avsnittet "Registrera" eller "Prenumerera på nyhetsbrev" på webbplatsens hemsida och bekräfta att han/hon har läst och godkänner villkoren. Den registrerade användaren har rätt att när som helst radera sig som registrerad användare genom att skicka en begäran om detta till säljaren på e-postadressen:

2.7. Den registrerade användarens konto kan inaktiveras och besökaren kan nekas åtkomst till webbplatsen. Säljaren kan inaktivera åtkomst till den registrerade användarens konto eller radera den registrerade användarens konto efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Besökaren kommer inte att kräva skadestånd i samband med ovanstående och kommer inte att framföra några anspråk eller invändningar mot säljaren.

2.8. Besökaren godkänner att innehållet och/eller förfarandet för tillhandahållande av de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, liksom innehållet på webbplatsen, kan ändras utan föregående meddelande. Besökaren kommer inte att framföra några anspråk eller krav i samband med ovanstående. Besökaren är skyldig att regelbundet följa beskrivningarna av alla tjänster och ändringar i dem.

2.9. Besökaren godkänner att säljaren, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, tillfälligt eller permanent kan avbryta tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, eller någon del av tjänsterna, till den specifika besökaren eller alla besökare, samt utan föregående meddelande tillfälligt eller permanent avbryta underhållet av webbplatsen eller någon del därav (detta inkluderar även stängning av webbplatsen). Besökaren kommer inte att framföra några anspråk eller krav i samband med ovanstående.

2.10. Säljaren garanterar inte att webbplatsen kommer att fortsätta att fungera utan fel eller störningar och påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller störningar på webbplatsen.

2.11. Besökaren har rätt att när som helst sluta använda webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den.

2.12. Besökaren får inte använda informationen på webbplatsen i kommersiellt syfte.

2.13. Alla rättigheter (inklusive titel, immateriella rättigheter) till webbplatsen och den information som finns där innehas av säljaren (säljaren äger eller har licensierad upphovsrätt, databasrättigheter, varumärken, domännamn och andra immateriella rättigheter för allt material och information på webbplatsen). Besökaren är medveten om att överträdelse av ovanstående rättigheter är straffbart i enlighet med bestämmelserna i lagar och förordningar.

2.14. Säljaren har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Ändringar och tillägg till villkoren (ny version av villkoren) finns tillgängliga på webbplatsen. Ändringar i eller tillägg till villkoren (ny version av villkoren) träder i kraft den dag de publiceras på webbplatsen, om inte annat anges i villkoren.

2.15. Om beställningen har skickats innan ändringarna i villkoren träder i kraft omfattas köparen av det rättsförhållande som gällde vid tidpunkten för köparens beställning, såvida inte annat anges i villkoren.

2.16. Säljaren har rätt att ändra priserna på produkterna när som helst (i enlighet med lagar och förordningar i Republiken Lettland), om inte annat anges i villkoren. Vid den tidpunkt då köparen genomför en beställning kan köparen förlita sig på de produktpriser som anges på webbplatsen, men om produktpriserna har ändrats mellan genomförandet av beställningen och betalningen kommer köparen att vara bunden av de produktpriser som systemet visar för beställningen.

2.17. Köparen kan beställa produkterna på webbplatsen med eller utan registrering.

2.18. De produkter som distribueras på webbplatsen är registrerade i den elektroniska databasen LATMED och i den europeiska databasen för medicintekniska produkter Eudamed.

2.19. Om säljaren har rätt eller är skyldig att skicka information eller dokument till besökaren eller köparen via e-post, är besökaren (inklusive köparen) i samtliga fall ansvarig för att lämna en giltig e-postadress till säljaren.

2.20. Endast de köpare som anges i punkt 1.6 i villkoren har rätt att köpa produkterna på webbplatsen. Genom att godkänna villkoren bekräftar köparen att han/hon har rätt att köpa produkterna på webbplatsen.

2.21. Webbplatsen riktar sig inte till personer som omfattas av lagar eller förordningar som nekar åtkomst till denna webbplats eller förhindrar dess användning på grund av deras nationalitet, plats, bostadsort, ålder eller förmåga att agera.

2.22. Säljaren kan inte och garanterar inte att något innehåll som publiceras på webbplatsen kommer att vara fritt från virus och/eller annan kod med smittsamma eller destruktiva egenskaper. Besökaren är ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder och viruskontroller (inklusive antivirus och andra säkerhetskontroller) som uppfyller besökarens specifika säkerhets- och tillförlitlighetskrav för inmatning och utmatning av data.

2.23. Säljaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, blockera alla länkar från en annan webbplats till webbplatsen, material eller information.

 1. Produktpriser och produktbeskrivningar

3.1. De produktbilder som visas på webbplatsen är endast avsedda för illustrativa och informativa ändamål. Fotografier av produkter eller produktförpackningar kan skilja sig från produkternas eller produktförpackningarnas faktiska storlek och utseende.

3.2. Produktbeskrivningar, fotografier av produkter och andra uppgifter som publiceras på webbplatsen tillhör säljaren och säljaren innehar upphovsmannens äganderätt och personliga rättigheter till all information som publiceras på webbplatsen. Kopiering, reproduktion, återpublicering, överföring till tredje part, modifiering eller annan användning av information eller fotografier på webbplatsen utan tillstånd från säljaren, som deras ägare, är förbjuden. Vid överträdelse av detta förbud måste överträdaren ersätta alla skador som orsakats säljaren.

3.3. Säljaren säljer produkterna, som är utformade i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för produktförpackning och märkning.

3.4. Produkterna säljs till de priser som anges för varje produkt.

3.5. Alla produktpriser anges inklusive mervärdesskatt (nedan kallad moms), beroende på momssatsen för varje produktgrupp och lagstiftningen i det land dit beställningen skickas.

3.6. Produktpriset inkluderar inte avgiften för leverans av produkten. Avgiften för leverans tillkommer utöver produktpriset, och avgiften för leverans av produkten beror på vilken typ av leverans köparen väljer. Leveransavgifter och leveransalternativ kan ses i avsnittet Leverans på webbplatsen.

 1. Varukorgen

4.1. Varukorgen skapas när köparen väljer produkter och trycker på knappen Lägg till i varukorg. När produkter läggs till i varukorgen har de ännu inte köpts. Köparen kan ändra innehållet i varukorgen, lägga till nya produkter eller ta bort produkter som han/hon inte vill köpa.

4.2. När en beställning görs måste korrekta och exakta uppgifter anges. De angivna uppgifterna måste kontrolleras, all information måste läsas noggrant och köparen måste se till att han eller hon har lämnat korrekta och exakta uppgifter. Genomförandet av beställningen och leveransen av produkterna är beroende av att den information som köparen anger är korrekt. Köparen förbinder sig att informera säljaren om eventuella ändringar senast 24 timmar från mottagandet av orderbekräftelsen genom att skicka ett e-postmeddelande till . Köparen är ansvarig för att uppgifterna lämnas korrekt, i annat fall garanteras inte leverans av produkten.

4.3. När köparen har lagt alla önskade produkter i varukorgen måste köparen klicka på varukorgen, varpå det blir möjligt att gå vidare till nästa steg i beställningen, dvs. att fortsätta med köpet, fylla i betalnings-/leveransinformationen och välja typ av leverans och betalningsmetod.

4.4. Det slutliga totalbeloppet (inklusive leveranskostnader) kommer att visas på skärmen TOTALT efter att du har tryckt på en leveransmetod. Efter att ha valt betalningsmetod och klickat på knappen Beställ skickar säljaren automatiskt en orderbekräftelse och ett ordernummer.

4.5. Köparen är medveten om att det på grund av webbplatsens operativa belastning eller tekniska skäl, efter att ha lagt produkterna i varukorgen och tryckt på knappen Beställ, kan hända att de köpta produkterna inte finns i lager. I sådana fall kommer säljaren att informera köparen (via de kontaktuppgifter som angetts av köparen) om att de beställda och köpta produkterna inte finns tillgängliga på webbplatsen. Säljaren kan i detta fall komma överens med köparen om en återbetalning inom 14 (fjorton) dagar (överföring av medel till köparens bankkonto från vilket köpet gjordes) för produkter som inte finns i säljarens lager, eller erbjuda köparen att köpa andra likvärdiga produkter, efter överenskommelse med köparen från fall till fall.

 1. Leveranssätt för produkter och leveransavgifter

5.1. När köparen genomför beställningen kan köparen välja leveranssätt för produkterna, vilket framgår av avsnittet Leverans på webbplatsen, där leveransvillkoren beskrivs.

5.2. Om köparen har valt att produkterna ska levereras till en angiven adress kan det vara vilken adress som helst där köparen kan ta emot produkterna (hemadress, arbetsplats eller annan plats som köparen anger) inom de territorier som nämns i avsnittet Leverans.

 1. Betalningsvillkor

6.1. När köparen genomför en beställning kan köparen välja en av de betalningsmetoder som anges i avsnittet Betalning på webbplatsen, där betalningsvillkoren beskrivs.

6.2. När köparen genomför en beställning, efter att ha valt leveransmetod, kan köparen välja önskad betalningsmetod (valet kan vara begränsat, därför visas den slutliga listan över betalningsmetoder som är tillämpliga för respektive beställning bredvid respektive beställning):

6.2.1 Betalning via internetbank.

6.2.2 Kreditkort som stöds av systemet.

6.2.3 Andra betalningsmetoder som anges på webbplatsen.

6.3. Efter att ha valt betalningsmetod måste köparen trycka på knappen Betala.

6.4. Köparen ska betala fraktkostnaderna och produktpriset tillsammans, innan han eller hon tar emot orderbekräftelsen och får produkterna levererade från säljaren.

6.5. Alla leveranskostnader täcks av köparen, utom i de fall då köparen har genomfört en beställning för det lägsta belopp som ger fri frakt.

 1. Orderhantering

7.1. På webbplatsen beskrivs förfarandet för att genomföra produktbeställningar och leveranstider, beroende på vald leveransmetod och tidpunkten då beställningen gjordes. Den genomsnittliga leveranstiden är 2 till 6 arbetsdagar, men säljaren förbehåller sig rätten att leverera produkten inom 2 kalenderveckor, eftersom leveranstiderna kan variera beroende på säljarens särskilda villkor och produktens lagersaldo. Leveransen kan försenas vid överbelastning av paketautomater och transportföretag.

7.2. 7.2. Köparen kan beställa artiklar dygnet runt, men säljaren hanterar beställningar på arbetsdagar mellan kl. 9.00 och 16.00. På lördagar, söndagar och helgdagar hanteras inga beställningar. Säljaren skickar köparen en orderbekräftelse via e-post. Om köparen inte får en orderbekräftelse via e-post accepteras inte beställningen. Orderhanteringen börjar vid den tidpunkt då pengarna krediteras säljarens konto.

7.3. 7.3. Om köparen i beställningen har angett att han/hon vill att produkterna ska levereras med bud, kommer produkterna att levereras till den adress som anges i beställningen. Köparen kan inte ändra adressen för produktleveransen efter det att beställningen har bekräftats. Innan produkterna levereras till den plats som köparen valt kommer köparen att kontaktas av budfirman i förväg för att specificera platsen för produktleveransen eller den exakta platsen och meddela köparen om tidpunkten då budfirman kommer att anlända. Köparen är medveten om att budfirman inte kan vänta kvar på köparen, och om köparen inte är närvarande på den adress som angetts i beställningen eller om köparen inte är närvarande vid den överenskomna tiden ska säljaren inte vara ansvarig för utebliven eller försenad leverans av produkterna.

7.4. Om köparen har valt Latvijas Pasts kontor som leveransställe för produkterna kan köparen bege sig till leveransplatsen efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande från Latvijas Pasts.

7.5. Om köparen har valt en paketbox som leveransställe för produkterna kan köparen bege sig till leveransstället efter att ha mottagit ett SMS.

7.6. Om köparen inte befinner sig på den plats som angetts i beställningen eller inte infinner sig vid angiven tidpunkt ska, i händelse av utebliven produktleverans, de pengar som betalats för produkterna och för produktleveransen inte återbetalas till köparen.

7.7. Säljaren åtar sig inget ansvar för förseningar av budtjänster eller andra tjänsteleverantörer relaterade till leverans eller försenad leverans oavsett de omständigheter på grund av vilka leveransförseningen har inträffat.

7.8. Om köparen önskar beställa produkterna genom att välja en paketbox som utlämningsställe ansvarar köparen för att paketet hämtas ut i tid.

7.9. I händelse av att produkterna är felaktigt monterade har köparen rätt att omedelbart byta ut produkterna genom att kontakta säljaren (, telefonnummer: +371 634 31547). Eventuella leveranskostnader i dessa fall täcks av säljaren.

 1. Mottagande av produkterna

8.1. Med hänsyn till att de beställda produkterna är förpackade i en kartongförpackning ska köparen bekräfta mottagandet av produkterna när de tas emot. I förpackningen finner köparen en faktura för produkterna, som specificerar alla beställda produkter med deras namn, priset för varje produkt och det totala beloppet för produkterna och leveransen (om leveransen är avgiftsbelagd).

8.2. Baserat på dessa villkor och avtalet mellan köparen och säljaren som ingåtts vid tidpunkten för beställningen, samt baserat på de möjligheter som föreskrivs i Republiken Lettlands lagar och förordningar om förberedelse av elektroniska dokument, kommer fakturan för produkterna inte att undertecknas fysiskt. Motiveringen för bestämmelserna i denna paragraf är följande:

8.2.1. Fakturan för produkterna upprättas elektroniskt och datautbytet mellan säljaren och köparen sker elektroniskt, dvs. köparen genomför beställningen genom att skicka in sina uppgifter för köpet på webbplatsen;

8.2.2. Köparen bekräftar sitt godkännande av dessa villkor och samtycker därmed uttryckligen till att fakturan för produkterna upprättas elektroniskt utan signering.

8.3. Om produkterna levereras av en budfirma ska köparen för hand signera budfirmans fraktsedel eller budfirmans elektroniska dokument genom att signera med en särskild anordning på handdatorns pekskärm.

8.4. När produkter hämtas ut från en paketbox är köparens signatur elektroniska data som genereras i det ögonblick då köparen anger den särskilda PIN-koden, som köparen tidigare har fått via SMS i sin mobiltelefon, och efter vilket paketboxens lucka öppnas. Ovanstående elektroniska data är likvärdig med köparens handskrivna signatur.

8.5. När produkterna tas emot på Latvijas Pasts kontor ska köparen signera genom att fylla i postformuläret.

 1. Produktkvalitet och ansvar för produktförvaring

9.1. Bäst före-datum för produkterna och tillverkare anges på produktförpackningen.

9.2. När köparen öppnar produktförpackningen är köparen skyldig att kontrollera om de produkter som specificeras i beställningen har levererats och om den beställda typen och antalet av produkterna har levererats, om produkterna inte är defekta eller på annat sätt skadade. Köparen måste också kontrollera produktförpackningens utseende med avseende på skador.

9.3. Vid mottagandet av produkterna är köparen ansvarig för att upprätthålla produkternas kvalitet och säkerhet under perioden för utövande av ångerrätten. För att ångerrätten ska kunna utövas måste produkterna vara oanvända, oskadade och i sitt ursprungliga skick (utan borttagna eller skadade etiketter, utan trasig skyddsfilm osv.). Köparen ansvarar för värdeminskningen om produkterna har använts för ett ändamål för vilket de inte är avsedda.

9.4. Innan produkterna används är köparen skyldig att noggrant läsa informationen på produktetiketten eller produktförpackningen samt att bekanta sig med produktens bruksanvisning. Om köparen inte har följt bruksanvisningen eller de villkor för lagring av produkten som anges på etiketten, förlorar köparen sin ångerrätt och rätten att lämna in ett konsumentkrav.

 1. Ångerrätt

10.1. Ångerrätten innebär att köparen (en privatperson som är en "konsument" enligt konsumentskyddslagen) har rätt att ångra köpet av produkterna inom 14 dagar från den dag då köparen eller en tredje part som köparen har utsett tog emot produkterna.

10.2. Ångerrätten får inte utövas om:

10.2.1. Förpackningen, etiketterna eller produkterna är skadade.

10.2.2. Förpackningen till produkter som inte kan returneras av hälso- och hygienskäl (underkläder, strumpor, strumpbyxor) har öppnats.

10.2.3. Produkten uppvisar tecken på slitage.

10.2.4. Förpackningen med flexibla band har öppnats.

10.2.5. Produkten har tillverkats enligt köparens specifikationer eller är individuellt anpassad.

10.3. Köparen ska meddela säljaren om utövande av ångerrätten genom att fylla i ångerformuläret, som kan erhållas på internet på följande adress: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Köparen ska skicka det ifyllda formuläret, fakturan (fakturanumret) och ordernumret (den utövade ångerrätten) till säljaren på e-postadressen . Vid mottagandet av den utövade ångerrätten ska säljaren meddela köparen att den utövade ångerrätten har mottagits samt informera om det beslut som fattats eller den tidpunkt då beslutet kommer att fattas. Ångerformuläret är tillgängligt efter att ha skickat begäran till e-postadressen .

10.4. Köparen är skyldig att returnera produkterna till säljaren utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar efter det att den utövade ångerrätten skickades till säljaren, per post, med hjälp av posttjänster eller på något annat sätt som passar köparen. Köparen ska stå för kostnaderna för att returnera och skicka tillbaka produkterna.

10.5. Säljaren ska återbetala köparen för de betalningar som mottagits från köparen, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppstått på grund av köparens val av leveransmetod annan än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av säljaren) inom 14 dagar från det datum då säljaren har mottagit köparens utövande av ångerrätten (beslutet om den utövade ångerrätten) och när säljaren har fått tillbaka de produkter som köparen har ångrat. Säljaren ska återbetala ovanstående belopp genom att använda samma typ av betalningsmetod som köparen använde, dvs. genom överföring till köparens konto från vilket betalningen gjordes.

10.6. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att produkterna som köparen ångrar har erhållits, samt att inte genomföra en återbetalning i något av de fall som anges i punkt 10.2 i villkoren.

 1. Reklamation från konsumenter gällande produkter som inte överensstämmer med avtalet

11.1. Köparen, som är en konsument i enlighet med konsumentskyddslagen, har rätt att lämna in en reklamation till säljaren avseende produktens bristande överensstämmelse med bestämmelserna i avtalet inom 2 år från inköpsdatumet, med undantag för kompressionsprodukter för vilka säljaren tillhandahåller en garanti för underhåll av kompressionsindikatorer under en period av 6 månader. Inköpsdatum för produkten anses vara den dag då säljaren har överlämnat produkten och köparen har tagit emot respektive produkt.

11.2. Mer information om konsumentens rättigheter i fall där en produkt som inte överensstämmer med bestämmelserna i avtalet har sålts till honom/henne finns i kapitel VII, Konsumentkrav, i konsumentskyddslagen https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums

 1. Behandling av klagomål, förslag och synpunkter

12.1. Alla köpare kan lämna förslag, synpunkter på driften av webbplatsen till säljaren eller lämna ett klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till

 1. Behandling av besökares personuppgifter

13.1. All information om besökaren (inklusive köparen), som besökaren lämnar till säljaren och som har blivit känd när besökaren lämnar sådan information på webbplatsen, kommer att betraktas som frivilligt lämnad av besökaren.

13.2. Vid behandling av besökares (privatpersoners) personuppgifter är säljaren personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) och lagen om behandling av personuppgifter.

 1. Ansvar

14.1. Alla besökare (inklusive köparen) är ansvariga för alla skador som de orsakar säljaren i strid med dessa villkor.

14.2. Besökaren är ansvarig för de åtgärder som vidtas via webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, riktigheten av de uppgifter som lämnas i köpformuläret – köparen ansvarar för konsekvenserna av fel eller oriktigheter i de uppgifter som lämnas i registreringsformuläret).

14.3. Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för förlust eller skada som köparen åsamkas på grund av utebliven eller försenad leverans av produkterna eller om leveransen av produkterna försenas eller skjuts upp på grund av dåliga eller oförutsedda väderförhållanden samt på grund av lagar och förordningar som antagits av statsmakten (inklusive isolering/nedstängning).

14.4. Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för bristande eller försenad fullgörelse av villkoren eller någon skyldighet enligt avtalet om sådan bristande eller försenad fullgörelse har inträffat i samband med händelser utanför säljarens kontroll, dvs. alla åtgärder eller händelser som säljaren rimligen inte kan kontrollera. Om en händelse inträffar utanför säljarens kontroll som påverkar korrekt fullgörande av säljarens skyldigheter:

14.4.1. Säljaren ska omedelbart meddela köparen.

14.4.2. Fullgörandet av säljarens skyldigheter enligt villkoren avbryts och tiden för fullgörandet av skyldigheterna förlängs med en tid som motsvarar tiden för den händelse som ligger utanför säljarens kontroll. Om händelser utanför säljarens kontroll påverkar leveransen av produkter till köparen, ska säljaren komma överens om ett nytt leveransdatum efter att händelserna utanför säljarens kontroll har upphört.

14.5. Säljaren ansvarar inte för den information som tillhandahålls på andra webbplatser, även om besökare får åtkomst till sådana webbplatser via en länk på säljarens webbplats.

14.6. Köparen är ansvarig för att upprätthålla produktens kvalitet och säkerhet under perioden för utövande av ångerrätten. Köparen måste behålla produktens originalförpackning för att undvika att produkten utsätts för mekaniska yttre skador och för att undvika att den påverkas negativt av yttre förhållanden.

 1. Avtalets ingående och avtalets löptid

15.1. Genom att bekräfta beställningen (genom att klicka på knappen Beställ) bekräftar köparen klart och otvetydigt att han eller hon har godkänt och ingått avtalet, har åtagit sig att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet och anger att köparen är medveten om att köparen har de ekonomiska medel som krävs för att betala för de beställda produkterna.

15.2. Om köparen är under 18 år (genom att klicka på knappen Beställ) bekräftar köparen att han eller hon har underrättat sin juridiska företrädare, som har gett sitt samtycke till att ingå avtalet och, om nödvändigt, att hans eller hennes juridiska företrädare kommer att åta sig skyldigheterna enligt det ingångna avtalet.

15.3. Avtalet anses ha ingåtts när köparen har mottagit säljarens orderbekräftelse via e-post.

15.4. Avtalet är gällande så länge som de förpliktelser som följer av avtalet ska fullgöras.

 1. Tvistlösning

16.1. Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår mellan säljaren och besökaren (inklusive köparen), eller som uppstår i samband med köp av produkter på webbplatsen genom ömsesidiga förhandlingar eller korrespondens, i syfte att nå en ömsesidigt fördelaktig och acceptabel lösning.

16.2. Om tvisten inte kan lösas i form av förhandlingar eller korrespondens, ska parterna lösa tvisten i domstol i Republiken Lettland, i enlighet med lagar och förordningar i Republiken Lettland. Tvister mellan köparen (konsumenten) och säljaren kan hänskjutas till centret för skydd av konsumenträttigheter eller en domstol i Republiken Lettland.

 1. Övriga bestämmelser

17.1. Säljaren har rätt att neka besökaren (inklusive köparen) åtkomst om säljaren får relevanta instruktioner från brottsbekämpande myndigheter eller om besökaren har orsakat skada för säljaren, hackat webbplatsen samt olagligt eller lagligt fått åtkomst till andra personers data som lagras på webbplatsen eller i systemet.

17.2. Säljaren har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en eller flera tredje parter, men överföringen av sådana rättigheter och skyldigheter påverkar inte besökarens (inklusive köparens) rättigheter och säljarens skyldigheter enligt dessa villkor. I händelse av sådan överföring kommer säljaren att informera besökaren genom att tillhandahålla information om överföringen på webbplatsen.

17.3. Besökaren (inklusive köparen) har inte rätt att överföra alla eller delar av de rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa villkor till en tredje part eller parter utan skriftligt medgivande från säljaren.

17.4. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i full kraft och effekt. En bestämmelse i dessa villkor som endast delvis eller i viss utsträckning anses vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska fortsätta att gälla fullt ut i den utsträckning som den inte har förklarats vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar.

17.5. Om inte annat anges i dessa villkor skall en försening av säljaren i samband med utövandet av sina rättigheter enligt dessa villkor inte utgöra en befrielse för besökaren från fullgörande eller avstående från en sådan rättighet, men enskilt eller delvis fullgörande av någon skyldighet eller enskilt eller delvis utövande av någon rättighet ska inte innebära att en sådan skyldighet inte behöver fullgöras eller att en sådan rättighet inte kan utövas i framtiden.

17.6. Dessa villkor och förhållandet mellan parterna i enlighet med dessa villkor (inklusive frågor om ingående, giltighet, tillämpning och uppsägning av avtalet) ska regleras av lagstiftningen i Republiken Lettland och ska tolkas baserat på lagstiftningen i Republiken Lettland.

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet