Användningsvillkor

Genom att besöka eller använda www.tonuselast.com bekräftar du att du har läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor är bindande för både webbplatsbesökaren och säljaren. I fall där webbplatsbesökaren inte accepterar dessa villkor (inklusive cookie-principen och sekretesspolicyn) har webbplatsbesökaren inte rätt att använda webbplatsen.

Innan du beställer produkter på webbplatsen, läs igenom dessa Villkor noggrant och se till att du förstår dem korrekt. Observera att köparen före fullgörandet av beställningen är skyldig att acceptera dessa villkor (inklusive sekretesspolicyn och Cookie-policyn), men att det inte är möjligt att fullfölja beställningen och beställningen av produkten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren utan förvarning.

 1. Definitioner

1.1. Villkor - dessa villkor, tillägg, ändringar, leverans - och betalningsvillkor, produktreturvillkor, andra villkor samt policyer och ansvarsfriskrivningar avseende vissa funktioner, element eller annonser, kundtjänst som publiceras på webbplatsen. Dessa villkor är bindande för säljaren och besökaren (inklusive köparen).

1.2. Avtal - ett avtal som ingås av och mellan köparen och säljaren på distans, i webbplatsens online-läge, genom vilket köparen har uttryckt en klar och otvetydig önskan att köpa de produkter som anges i beställningen, och säljaren åtar sig att leverera de produkter som anges i beställningen. Avtalet anses ha ingåtts när köparen har mottagit säljarens anmälan om godtagande av kungörelsen i sin e-post. Bestämmelserna i alla avtal som ingås av och mellan köparen och säljaren ska anses vara identiska med bestämmelserna i dessa villkor, och parterna ska alltid genomföra sådana avtal i enlighet med dessa villkor.

1.3. Säljare/Vi - SIA TONUS ELAST, registreringsnr 40003264768, registrerad adress: Pilskalni, Nica-församlingen, kommunen Dienvidkurzeme, LV-3473, Lettland, e-post: , telefonnummer: +371 634 31547

1.4. Controller/We - SIA TONUS ELAST, registreringsnr 40003264768, registrerad adress: Pilskalni, Nica-församlingen, kommunen Dienvidkurzeme, LV-3473, Lettland, e-post: , telefonnummer: +371 634 31547

1.5. Besökare/Du - alla användare av webbplatsen, inklusive inköparen.

1.6. Förvärvare – en person som kan agera (dvs. en person som är i lagstadgad ålder och vars rättskapacitet inte har begränsats genom en dom i domstol), en minderårig person (dvs. mellan fjorton och arton år, med föräldrars eller förmyndares samtycke, såvida personen inte har blivit myndig eller personen anses vara vuxen), en juridisk person som placerar en order på webbplatsen (den registrerade användaren) eller utan registrering och utan betalning av de beställda produkterna.

1.7. - Köparen och säljaren tillsammans.

1.8. Registrerad användare – en besökare som har valt att ta emot kommersiella meddelanden från säljaren och registrera sig på webbplatsen, och samtycka till behandlingen av personuppgifter genom att tillhandahålla uppgifter om sig själv som ett standardiserat frågeformulär för att säkerställa identifiering av besökaren på webbplatsen som gör det möjligt att kostnadsfritt få den första produktleveransen och/eller andra förmåner.

1.9. Webbplats – en webbplats för Internetförsäljning (e-butik) som finns på www.tonuselast.com och där köparen kan beställa produkter och göra betalningar online.

1.10. Beställning – en beställning som köparen lägger ut online på webbplatsen, där köparen anger vilka produkter han har valt att köpa samt specificerar den metod som han har valt för att leverera produkterna och platsen för mottagandet av produkterna. Beställningen anses vara helt slutförd när köparen har betalat för de produkter som anges i beställningen.

1.11. Produkter - alla produkter som läggs ut på webbplatsen på ett sätt som är synligt för köparen och som köparen kan beställa och köpa.

1.12. Produktpris - det pris som angavs vid den tidpunkt då beställningen gjordes bredvid den visuella återgivningen av varje produkt och beskrivningen av produkten, för vilken köparen har rätt att köpa den specifika produkten. Produktpriset inkluderar inte avgiften för leverans av produkten eller avgiften för köparens kostnader för att returnera produkterna.

1.13. Kundvagn - en virtuell shoppingvagn där inköparen är fri att lägga till de valda produkterna eller ta bort dem. Det är endast möjligt att ta bort produkterna från vagnen innan köparen börjar betala för de produkter som ingår i vagnen.

1.14. Order Acceptance - automatisk avisering från systemet om att inköpsordern har accepterats och att beställningen har startats, vilket automatiskt skickas till köparen via e-post efter betalning för de produkter som placerats i kundvagnen.

1.13. Rätt till återtagande - köparens (en person som är ”konsument” enligt lagen om skydd av konsumenträttigheter) rätt att vägra att ta emot varorna inom 14 dagar från mottagandet av produkterna i enlighet med förfarandet för utövande av rätten till återtagande.

 1. Allmänna bestämmelser

2.1 Bestämmelserna skall fastställa

2.1.1. Förfarandet för besök och användning av webbplatsen samt det rättsliga förhållandet mellan säljaren och besökaren. Genom att besöka webbplatsen, genom att faktiskt använda den (med hjälp av den information och de tjänster som finns på den eller den information och de tjänster som tillhandahålls genom den), bekräftar du ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor. Sekretesspolicyn och Cookie-policyn utgör en integrerad och väsentlig del av dessa villkor.

2.1.2. Inköp av produkter på webbplatsen och fastställande av det juridiska förhållandet mellan säljaren och köparen. Köparen ska bekräfta villkoren när han eller hon har läst dem och kryssa i rutan ”Jag har läst och accepterar villkoren för användning”. Villkoren som godkänts på detta sätt är ett rättsligt dokument som är bindande för parterna, som fastställer köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter, villkoren för köp och betalning av produkterna, förfarandet för leverans och återlämnande av produkterna, parternas ansvar, policyn för privatlivet och policy för kakan samt övriga villkor och villkor för köp och försäljning av produkter på webbplatsen. Sekretesspolicyn och Cookie-policyn utgör en integrerad och väsentlig del av dessa villkor. Köparen är skyldig att läsa den policy för integritetsskydd och kakverksamhet som godkänts av säljaren och som offentliggjorts på webbplatsen.

2.2 Villkoren har utarbetats och det rättsliga förhållandet mellan säljaren och besökaren på webbplatsen (inklusive köparen) regleras i enlighet med Republiken Lettlands lagar och andra författningar.

2.3. Besökaren har rätt att använda webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den endast i enlighet med villkoren för användning och avsedda ändamål.

2.4. Besökaren är förbjuden att vidta åtgärder som hindrar (kan hindra) eller stör (kan störa) användningen av webbplatsen och/eller de tjänster som erbjuds på den (inklusive servrar och nätverk som är kopplade till tjänsterna), samt att försöka kringgå säkerheten, korrigera, bryta in eller på annat sätt störa driften av webbplatsen eller något datorsystem, någon router eller någon annan enhet som är ansluten till Internet. Besökaren ansvarar för att se till att besökarens datorsystem uppfyller de grundläggande tekniska specifikationer som krävs för användning av webbplatsen och är kompatibelt med webbplatsen.

2.5. Besökaren är fullt ansvarig för all information som han/hon lägger ut på webbplatsen och/eller sänder till säljaren, leveransen eller betaltjänstleverantören (inklusive, men inte begränsat till, hans/hennes personuppgifter), och tar på sig det fulla ansvaret för de konsekvenser (inbegripet rättsliga) som uppstår vid utstationering eller överföring av sådan information.

2.6. Om besökaren vill bli registrerad användare och ta emot kommersiella meddelanden och/eller bonusar från webbplatsen, måste den information som krävs fyllas i i avsnitten ”Register” eller ”Prenumerera för nyhetsbrev” på hemsidan för webbplatsen och bekräfta att han/hon har läst och godkänner villkoren. Den registrerade användaren har rätt att när som helst ta bort sig själv som registrerad användare genom att skicka en begäran om avregistrering till e-postadressen till säljaren:

2.7. Den registrerade användarens konto kan inaktiveras och besökaren kan nekas åtkomst till webbplatsen. Säljaren får avaktivera tillgången till den registrerade användarens konto eller radera dennes konto efter eget gottfinnande och utan förvarning. Besökaren kommer inte att kräva skadestånd i samband med ovanstående och kommer inte att framföra några påståenden eller invändningar mot säljaren.

2.8. Besökaren håller med om att innehållet och/eller förfarandet för tillhandahållande av de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, liksom innehållet på webbplatsen, kan ändras utan förvarning. Besökaren kommer inte att framställa några anspråk eller krav i samband med ovanstående. Besökaren är skyldig att regelbundet följa beskrivningarna och ändringarna av alla tjänster.

2.9. Besökaren samtycker till att säljaren, efter eget gottfinnande och utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent kan avbryta tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, eller någon del av tjänsten, till den berörda besökaren eller alla besökare, liksom även utan föregående meddelande tillfälligt eller permanent upphörande med upprätthållandet av webbplatsen eller någon del av den (detta inbegriper även stängning av webbplatsen). Besökaren kommer inte att framställa några anspråk eller krav i samband med ovanstående.

2.10. Säljaren garanterar inte att webbplatsen kommer att fortsätta att fungera utan fel eller fel och tar inte på sig något ansvar för eventuella fel eller fel på webbplatsen.

2.11. Besökaren har rätt att när som helst sluta använda webbplatsen och de tjänster som finns på den.

2.12. Besökaren får inte använda informationen på webbplatsen i kommersiellt syfte.

2.13. Alla rättigheter (inklusive äganderätt, immateriella rättigheter) på webbplatsen och informationen i den innehas av säljaren. (säljaren äger eller har licensierat upphovsrätt, databasrättigheter, varumärken, domännamn och andra immateriella rättigheter för allt material och all information på webbplatsen). Besökaren är medveten om att överträdelser av ovannämnda rättigheter är straffbara i enlighet med bestämmelser i lagar och andra författningar.

2.14. Säljaren har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Ändringar och tillägg till villkoren (den nya versionen av villkoren) finns på webbplatsen. Ändringar eller tillägg till villkoren (den nya versionen av villkoren) ska träda i kraft samma dag som de offentliggörs på webbplatsen, om inte annat anges i villkoren.

2.15. Om ordern har skickats innan ändringarna av villkoren träder i kraft, omfattas köparen av det rättsförhållande som gällde vid den tidpunkt då köparen placerade ordern, om inte villkoren föreskriver något annat.

2.16. Säljaren har rätt att när som helst ändra produkternas priser (i enlighet med Republiken Lettlands lagar och andra författningar), om inte annat föreskrivs i villkoren. Vid den tidpunkt då köparen placerar en beställning kan köparen förlita sig på priserna på de produkter som anges på webbplatsen, men om priserna på produkterna har ändrats mellan utförandet av beställningen och betalningen, kommer köparen att vara bunden av priserna på de produkter som systemet kommer att visa på beställningen.

2.17. Köparen kan beställa produkterna med eller utan registrering på webbplatsen.

2.18. De produkter som distribueras på webbplatsen är registrerade i den elektroniska databasen LATMED och i Europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed).

2.19. Om säljaren har rätt eller skyldighet att skicka information eller dokument till besökaren eller köparen per e-post, är besökaren (inklusive köparen) i samtliga fall ansvarig för att anmäla en giltig e-postadress till säljaren.

2.20. Endast de inköpare som anges i punkt 1.6 i villkoren har rätt att köpa produkterna på webbplatsen. Genom att godkänna villkoren bekräftar köparen att han/hon har rätt att köpa produkterna på webbplatsen.

2.21. Webbplatsen är inte riktad till personer som omfattas av lagar eller andra författningar som nekar tillgång till denna webbplats eller hindrar att den används på grund av deras nationalitet, vistelseort, bostadsort, ålder eller arbetskapacitet.

2.22. Säljaren kan inte och garanterar inte att något innehåll som läggs ut på webbplatsen kommer att vara fritt från virus och/eller annan kod med infektiösa eller destruktiva egenskaper. Besökaren ansvarar för att lämpliga åtgärder och viruskontroller (inklusive antivirus - och andra säkerhetskontroller) vidtas som uppfyller besökarens specifika säkerhets - och tillförlitlighetskrav för inmatning och utmatning av uppgifter.

2.23. Säljaren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande blockera varje länk från en annan webbplats till webbplatsen, material eller information.

 1. Produktpriser och produktbeskrivningar

3.1. De bilder av produkter som läggs ut på webbplatsen är endast avsedda för illustrativa och informativa ändamål. Foto på produkterna eller produktförpackningen kan skilja sig från produkternas eller produktförpackningens faktiska storlek och utseende.

3.2. Produktbeskrivningarna, fotografier av produkter och andra uppgifter som läggs ut på webbplatsen tillhör säljaren och säljaren äger upphovsmannens äganderätt och personliga rättigheter i all information som läggs ut på webbplatsen. Det är förbjudet att kopiera, återge, överföra till tredje part, ändra eller på annat sätt använda information eller fotografier på webbplatsen utan säljarens tillåtelse som ägare. Vid överträdelse av detta förbud måste lagöverträdaren ersätta alla skador som åsamkats säljaren.

3.3. Säljaren säljer produkterna, som är utformade i enlighet med lagar och förordningar om produktförpackning och märkning.

3.4. Produkterna säljs till de priser som anges för respektive produkt.

3.5. Alla produktpriser anges, inklusive mervärdesskatt (nedan kallad moms), beroende på momssatsen för var och en av produktgrupperna och lagen i det land där ordern skickas.

3.6. Priset på produkterna inkluderar inte avgiften för produktleverans. Avgiften för leverans tillämpas utöver produktens pris, och avgiften för produktleverans beror på vilken typ av leverans köparen väljer. Leveransavgifter och leveransalternativ visas i avsnittet Leverans på webbplatsen.

 1. Shoppingvagn

4.1. Vagnen skapas när inköparen markerar Produkterna och trycker på knappen Lägg till i kundvagn. När du lägger till produkter i vagnen har produkterna ännu inte köpts. Köparen kan ändra innehållet i kundvagnen, lägga till nya produkter eller ta bort produkter som han/hon inte vill köpa.

4.2. När en beställning görs måste korrekta och korrekta data anges. De inskrivna uppgifterna måste kontrolleras, all information måste läsas noggrant och köparen måste försäkra sig om att han har lämnat korrekt och korrekt information. Genomförandet av beställningen och leveransen av produkterna beror på exaktheten i den information som inlämnas av köparen. Köparen åtar sig att informera säljaren om eventuella ändringar senast 24 timmar efter det att orderbekräftelsen mottagits genom att skicka ett e-postmeddelande till . Köparen ansvarar för att uppgifterna presenteras korrekt, annars kan leveransen av produkten inte garanteras.

4.3. När köparen har placerat alla önskade produkter i kundvagnen måste köparen klicka på kundvagnen, varefter det blir möjligt att komma till nästa beställningsoperation, dvs. fortsätta göra ett inköp, fylla i betalnings -/leveransinformationen och välja typ av leverans - och betalningsmetod.

4.4. Den slutliga totalkostnaden (inklusive leveranskostnader) visas på TOTAL-skärmen när du har tryckt på leveransmetoden. Efter att ha valt betalningsmetod och klickat på knappen Orderingång meddelar säljaren automatiskt om mottagandet av beställningen och tilldelningen av ordernumret.

4.5. Köparen är medveten om att på grund av den operativa belastningen eller de tekniska skälen för webbplatsen, efter att ha placerat produkterna i vagnen och tryckt på knappen för beställning av plats, kan de köpta produkterna inte finnas i lager, och i så fall kommer säljaren att informera köparen (via de kontaktuppgifter som tillhandahålls av köparen) om att de beställda och inköpta produkterna inte finns tillgängliga på webbplatsen. I detta fall kan säljaren komma överens med köparen om återbetalning inom 14 (fjorton) dagar (överföring av medel till köparens bankkonto från vilket köpet gjordes) för produkter som inte finns i säljarens lager, eller kan erbjuda köparen att köpa andra likvärdiga produkter, efter överenskommelse med köparen från fall till fall.

 1. Typer av leveranser av produkter och leveranskostnader

5.1. När beställningen görs kan köparen välja ett av sätten att ta emot produkterna, vilket anges på sidan Leverans på webbplatsen, där leveransvillkoren beskrivs.

5.2. Om köparen har valt att leverera produkter till den adress som anges av köparen, kan det vara vilken adress som helst som köparen väljer, om det är lämpligt för köparen att ta emot varorna och var köparen kan nås (hemadress, arbetsplats eller annan plats som anges av köparen) inom de områden i regionen som anges i leveransdelen.

 1. Betalningsvillkor

6.1. När en beställning görs kan köparen välja en av de betalningsmetoder som anges i betalningssektionen på webbplatsen, där betalningsvillkoren beskrivs.

6.2. När en beställning görs, efter att ha valt leveransmetod, har köparen möjlighet att välja önskad betalningsmetod (valet kan därför begränsas, den slutliga listan över betalningsmetoder som gäller för respektive beställning visas bredvid respektive beställning):

6.2.1 Användning av en internetbank.

6.2.2 Kreditkort som stöds av systemet.

6.2.3 på andra sätt som anges på webbplatsen.

6.3. När du har valt betalningsmetod måste köparen trycka på knappen Betalning.

6.4. Köparen ska betala leveranskostnaderna och produktpriset tillsammans, innan han får bekräftelsen och leveransen av produkterna från säljaren.

6.5. Alla leveranskostnader täcks av köparen, utom i de fall då köparen har placerat en order för det minimibelopp som ger gratis leverans.

 1. Behandling av beslutet

7.1. Webbplatsen anger proceduren för att verkställa beställningar för produkter och leveranstider, beroende på den valda leveransmetoden och den tidpunkt då beställningen placeras. Den genomsnittliga leveranstiden är 2 till 6 arbetsdagar, men säljaren förbehåller sig rätten att leverera produkten inom 2 kalenderveckor, eftersom leveranstiderna kan variera beroende på säljarens särskilda villkor och tillgången på produkten i lager. Leveransen kan försenas vid överbelastning av paketeringsmaskiner och kurirer.

7.2. Köparen kan göra beställningar 24 timmar om dagen, men säljaren monterar beställningarna på affärsdagar från kl. 9.00 till 16.00, på lördagar, söndagar och helgdagar. beställningarna monteras inte. Säljaren sänder köparen en bekräftelse på att han godtagit ordern per e-post. Om köparen inte får någon bekräftelse via e-post accepteras inte ordern. Sammanställningen av ordern börjar vid den tidpunkt då medlen krediteras säljarens konto.

7.3. Om köparen i beställningen har angivit att han/hon vill att produkterna ska levereras med bud, kommer produkterna att levereras till den adress som anges i beställningen. Köparen kan inte ändra adressen för produktleveransen efter att ordern har bekräftats. Före leverans av produkterna till den plats som köparen valt kommer köparen att kontaktas av budgivaren i förväg för att ange platsen för leveransen av produkterna eller den exakta platsen och meddela köparen den tidpunkt då budgivaren kommer att anlända. Köparen är medveten om att budgivaren inte kan vänta under lång tid och om köparen inte är närvarande på den adress som anges i beställningen eller om köparen inte är närvarande vid den överenskomna tidpunkten, ska säljaren inte vara ansvarig för underlåtenhet att ta emot eller försenad mottagande av produkterna.

7.4. Om köparen har uppgett att Latvijas Past-kontoret är platsen för mottagande av produkterna, får köparen gå till platsen för mottagandet efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande från Latvijas Pasts.

7.5. Om köparen har angivit en pakettjänst som platsen för mottagandet av produkterna, får köparen gå till platsen för mottagandet efter att ha mottagit ett textmeddelande.

7.6. Om köparen inte befinner sig på den plats som anges i beställningen eller inte är närvarande vid den angivna tidpunkten, ska de pengar som betalats för produkterna och för produktleveransen inte återlämnas till köparen om produkterna inte levereras.

7.7. Säljaren tar inte på sig något ansvar för förseningar av budtjänster eller andra tjänsteleverantörer i samband med leverans, försenad leverans oavsett de omständigheter som ligger till grund för leveransförseningen.

7.8. Om köparen vill beställa produkterna med en insamlingsplats på en paketmaskin ansvarar köparen för att sändningen insamlas i tid.

7.9. Om produkterna monteras felaktigt har köparen rätt att omedelbart byta ut produkterna genom att kontakta säljaren (, telefonnummer: +371 634 31547). Alla leveranskostnader i detta fall täcks av säljaren.

 1. Mottagande av produkterna

8.1. Med tanke på att de beställda produkterna är förpackade i en kartong för köparen skall köparen vid mottagandet av varorna bekräfta att han har mottagit produkterna. I paketet hittar köparen en faktura för produkterna, som anger alla beställda produkter med deras namn, priset på varje produkt och det totala beloppet för produkterna och leveransen (om det finns leverans mot avgift).

8.2. Fakturan för produkterna kommer inte att undertecknas fysiskt på grundval av dessa villkor och avtalet mellan köparen och säljaren, som ingicks vid den tidpunkt då beställningen gjordes, samt på grundval av de möjligheter som anges i Republiken Lettlands lagar och andra författningar om utarbetande av elektroniska dokument. Motiveringen till bestämmelserna i denna punkt är följande:

8.2.1. Fakturan för produkterna upprättas elektroniskt och datautbytet mellan säljaren och köparen sker elektroniskt, dvs. köparen placerar beställningen genom att lämna sina inköpsuppgifter på webbplatsen.

8.2.2. Köparen bekräftar sitt samtycke till dessa villkor och samtycker därmed uttryckligen till att fakturan för produkterna upprättas elektroniskt utan underskrift.

8.3. Om varorna levereras med bud ska köparen för hand underteckna kurirens färdblad eller i kurirens elektroniska dokument genom att signera med en särskild anordning på den bärbara datorns pekskärm.

8.4. När produkterna samlas in från paketmaskinen är inköpsgivarens signatur elektronisk information som genereras när inköparen går in i den särskilda PIN-kod som inköparen tidigare har fått via SMS i sin mobiltelefon, varefter paketmaskindörren öppnas. Ovanstående elektroniska uppgifter motsvarar inköparens handskrivna underskrift.

8.5. Vid mottagandet av produkterna vid Latvijas Past-kontoret skall köparen underteckna detta genom att fylla i postformuläret.

 1. Produktkvalitet och ansvar för produktlagring

9.1. Bäst före-datum för produkterna och tillverkaren anges på produktförpackningen.

9.2. Vid öppnandet av produktförpackningen är köparen skyldig att kontrollera om de produkter som anges i beställningen har levererats och om den beställda typen och numret på produkterna har levererats, om produkterna inte är defekta eller skadade på annat sätt. Köparen måste också kontrollera hur produktförpackningen ser ut att vara skadad.

9.3. Vid mottagandet av produkterna ansvarar köparen för att produkternas kvalitet och säkerhet upprätthålls under den tid som ångerrätten utövas. För att kunna utöva ångerrätten måste produkterna vara oanvända, oskadade och ha sitt ursprungliga utseende. (med unremoved och oskadade etiketter, skyddsfilm, inte riven osv.). Köparen ansvarar för minskningen av produktvärdet om produkterna har använts för ett ändamål som de inte är avsedda för.

9.4. Innan produkten används är köparen skyldig att noggrant läsa informationen på produktens etikett eller på produktförpackningen samt att bekanta sig med produktens bruksanvisning. Om köparen inte har följt de bruksanvisningar för produkten eller de villkor för lagring av produkten som anges på etiketten, förlorar köparen rätten att återta produkten och rätten att lämna in ett konsumentanspråk.

 1. Rätten att dra sig ur

10.1. Rätten att återta produkten är en rättighet för köparen (en privatperson som är ”konsument” i enlighet med lagen om skydd av konsumenträttigheter) att efterge produkterna inom 14 dagar från den dag då köparen eller en tredje part som angetts av köparen tog emot varorna.

10.2. Rätten till utträde får inte utövas om

10.2.1 Förpackningarna, etiketterna eller produkterna är skadade.

10.2.2 Förpackningen av de produkter som av hälso - och hygienskäl inte kan återlämnas (underkläder, sockor, strumpor, strumpbyxor) har öppnats.

10.2.3 Produkten uppvisar tecken på slitage.

10.2.4 paketet med flexibla band har öppnats,

10.2.5. om produkten är tillverkad enligt inköps - givarens anvisningar eller om produkten tydligt har skräddarsytts.

10.3. Köparen ska underrätta säljaren om utövandet av ångerrätten genom att fylla i den ångerblankett som kan erhållas på Internet på följande adress: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-avstånden-ligumu. Köparen ska skicka den ifyllda blanketten, fakturan (dess nummer) och ordernumret (nedan kallat ”återkallande”) till säljaren och e-postadressen i . Vid mottagandet av tillbakadragandet ska säljaren meddela köparen att han har mottagit tillbakadragandet samt informera om det beslut som fattats eller den tidpunkt då beslutet kommer att fattas. Ångerblanketten är tillgänglig efter det att begäran har skickats till .

10.4. Köparen är skyldig att återlämna produkterna till säljaren utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter att ha skickat tillbakadragandet till säljaren, per post, med användning av posttjänster eller på något annat sätt som är lämpligt för köparen. Köparen ska täcka kostnaderna för återlämnande och sändning av produkterna.

10.5. Säljaren ska ersätta köparen för betalningen från köparen, inklusive leveranskostnader (med undantag för extrakostnader som uppstått till följd av att köparen valt annan leveransmetod än den billigaste standardleveransmetod som säljaren erbjuder) inom 14 dagar från den dag då säljaren mottog köparen frånträde (beslut om uppsägning från avtalet) och när säljaren har fått tillbaka de produkter som köparen har avstått från. Säljaren ska återbetala ovanstående belopp genom att använda samma typ av betalningsinstrument som används av köparen, dvs. genom att överföra till det löpande kontot hos den köpare från vilket betalningen gjordes.

10.6. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills köparen har tagit emot de produkter som köparen vill efterskänka, samt att inte göra någon återbetalning i något av de fall som anges i artikel 10.2 i villkoren.

 1. Konsumentens påstående om en produkt som inte överensstämmer med avtalet

11.1. Köparen, som är konsument i enlighet med lagen om konsumentskydd, har rätt att lämna in en ansökan till säljaren om produktens bristande efterlevnad av bestämmelserna i avtalet inom 2 år från inköpsdatumet, med undantag för kompressionsprodukter för vilka säljaren tillhandahåller en garanti för upprätthållande av kompressionsindikatorer under en period på 6 månader. Ansökan om ett sådant krav måste lämnas in till säljaren inom två månader från den dag då köparen har upptäckt att produkten inte uppfyller bestämmelserna i avtalet. Dagen för inköp av produkten anses vara den dag då säljaren har överlämnat produkten och köparen har accepterat produkten i fråga.

11.2. Mer information om konsumentens rättigheter i fall där en produkt som inte överensstämmer med bestämmelserna i avtalet har sålts till honom/henne finns i kapitel VII, Konsumentpåståenden, i lagen om skydd för konsumenträttigheter https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums

 1. Behandling av klagomål, förslag och förslag

12.1. Alla köpare kan lämna förslag, förslag till hur webbplatsen fungerar till säljaren eller framföra klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till

 1. Behandling av besökares personuppgifter

13.1. All information om besökaren (inklusive köparen), som besökaren tillhandahåller säljaren och som har blivit känd när besökaren lämnar sådan information på webbplatsen, kommer att betraktas som frivilligt inlämnad av besökaren.

13.2. Vid behandlingen av besökares personuppgifter är säljaren registeransvarig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) och lagen om behandling av personuppgifter.

 1. Ansvar

14.1. Alla besökare (inklusive köparen) är ansvariga för eventuella skador som de kommer att åsamka säljaren i strid med dessa villkor.

14.2. Besökaren ansvarar för de åtgärder som vidtas via webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, riktigheten i de uppgifter som lämnas i inköpsblanketten; köparen tar på sig ansvaret för följderna av fel eller felaktigheter i de uppgifter som lämnas i registreringsblanketten).

14.3. Säljaren ska inte vara ansvarig gentemot köparen för förlust eller skada som vållats köparen på grund av underlåtenhet eller försenad leverans av varorna eller om leveransen av produkterna försenas eller skjuts upp på grund av dåliga eller oförutsedda väderförhållanden samt på grund av lagar och bestämmelser som antagits av den statliga makten (inklusive avseende isolering/nedstängning).

14.4. Säljaren ska inte vara ansvarig gentemot köparen för underlåtenhet eller försening av fullgörandet av villkoren eller någon förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten eller förseningen har inträffat i samband med händelser utanför säljarens kontroll, dvs. eventuella åtgärder eller händelser som säljaren rimligen inte kan kontrollera. Om en händelse inträffar utanför säljarens kontroll som påverkar ett korrekt fullgörande av säljarens skyldigheter:

14.4.1. säljaren omedelbart informera köparen, och

14.4.2. Fullgörandet av säljarens skyldigheter enligt villkoren kommer att avbrytas och fullgörandet av skyldigheterna kommer att förlängas med ett villkor som motsvarar varaktigheten för evenemanget utanför säljarens kontroll. Om händelser utanför säljarens kontroll påverkar leveransen av produkter till köparen, ska säljaren komma överens om ett nytt leveransdatum efter det att händelserna utanför säljarens kontroll har avslutats.

14.5. Säljaren ansvarar inte för den information som tillhandahålls på andra webbplatser, även om besökarna får tillgång till den via en länk på säljarens webbplats.

14.6. Köparen ansvarar för att upprätthålla produktens kvalitet och säkerhet under perioden för utövande av ångerrätten. Köparen måste förvara produktens ursprungliga förpackning så att produkten inte skadas mekaniskt externt och så att den inte drabbas av negativa effekter av yttre förhållanden.

 1. Ingående av avtalet, avtalets giltighetstid

15.1. Genom att bekräfta ordern (genom att klicka på knappen för platsbeställning) bekräftar köparen tydligt och otvetydigt att han/hon har gått med på att ingå och har ingått avtalet, har åtagit sig att fullgöra skyldigheterna enligt avtalet och anger att köparen är medveten om att köparen har de ekonomiska resurser som krävs för att betala för de beställda produkterna.

15.2. Om köparen är under 18 år (genom att klicka på knappen Ordna på platsen) bekräftar han/hon att han/hon har underrättat sitt juridiska ombud, som har gett sitt samtycke till att ingå avtalet och, om nödvändigt, hans/hennes juridiska ombud, kommer att ikläda sig skyldigheterna enligt det ingångna avtalet.

15.3. Avtalet anses ha ingåtts när köparen har mottagit säljarens anmälan om godtagande av kungörelsen i sin e-post.

15.4. Avtalet är i kraft så länge som de skyldigheter som följer av avtalet bör fullgöras.

 1. Tvistlösning

16.1. Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår mellan säljaren och besökaren (inklusive köparen) eller som uppstår i samband med inköp av produkter på webbplatsen genom ömsesidiga förhandlingar eller skriftväxling, i syfte att nå en ömsesidigt fördelaktig och godtagbar lösning.

16.2. Om tvisten inte kan lösas i form av förhandlingar eller korrespondens, skall parterna lösa tvisten i Republiken Lettlands domstol, i enlighet med Republiken Lettlands lagar och andra författningar. Tvister mellan köparen (konsumenten) och säljaren kan hänskjutas till Consumer Rights Protection Centre eller en domstol i Republiken Lettland.

 1. Övriga avsättningar

17.1. Säljaren har rätt att neka tillgång till besökaren (inklusive köparen) om säljaren får relevanta instruktioner från brottsbekämpande myndigheter eller om besökaren har skadat säljaren, hackat webbplatsen, olagligen eller lagligen har fått tillgång till andra personers uppgifter som finns lagrade på webbplatsen eller i systemet.

17.2. Säljaren har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en eller flera tredje parter, men överlåtelsen av dessa rättigheter och skyldigheter kommer inte att påverka besökarens (inklusive köparen) rättigheter och säljarens skyldigheter enligt dessa villkor. Vid en sådan överföring ska säljaren informera besökaren genom att tillhandahålla information om överföringen på webbplatsen.

17.3. Besökaren (inklusive köparen) har inte rätt att överföra alla eller delar av de rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa villkor till en eller flera tredje parter utan säljarens skriftliga medgivande.

17.4. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller verkningslös av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i full kraft och ha full verkan. Alla bestämmelser i dessa villkor som endast delvis eller i viss utsträckning konstateras vara olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara ska fortsätta att gälla fullt ut i den mån de inte har förklarats olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara.

17.5. Om inte annat anges i dessa villkor ska en försening från säljarens sida i samband med utövandet av dess rättigheter enligt dessa villkor inte innebära att besökaren befrias från fullgörandet eller avståendet från en sådan rättighet, men individuell eller partiell fullgörande av en förpliktelse eller individuellt eller partiellt utövande av en rättighet ska inte innebära att en sådan förpliktelse inte behöver fullgöras eller att en sådan rätt inte kan utövas i framtiden.

17.6. Dessa villkor och förhållandet mellan parterna i enlighet med dessa villkor (inbegripet frågor om ingående, giltighet, tillämpning och uppsägning av avtalet) skall regleras av Republiken Lettlands lagstiftning och skall tolkas på grundval av Republiken Lettlands lagstiftning.

Kundtjänst
Världsomspännande leveranser
Snabbleverans
Kvalitet