Polityka prywatności

Celem polityki prywatności jest dostarczenie osobie fizycznej – osobie, której dane dotyczą – informacji dotyczących celu, zakresu, ochrony przetwarzania danych osobowych oraz okresu przetwarzania w momencie uzyskiwania danych i przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

1. Kontroler:

  „administratorem przetwarzania danych osobowych jest „ TONUS ELAST ”Ltd. (zwany dalej„ TTE ”), ujednolicona rejestracja nr 40003233170, adres prawny„ Pilskalni ”, Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Łotwa.” dane kontaktowe
 • TE w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych obejmują:
  adres e-mail: Info @ tonuselast.com, adres: „Pilskalni”, Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Łotwa, telefon (+371) 63431547. Możesz zadawać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, korzystając z tych danych kontaktowych lub aplikując na adres prawny. Wniosek o skorzystanie z przysługujących mu praw może zostać złożony zgodnie z niniejszą polityką prywatności.”
 • Zadaniem osoby odpowiedzialnej, o której mowa w poprzednim ustępie, jest: informowanie pracowników TE i doradzanie im w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, monitorowanie zgodności z aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w TE, współpraca z organem nadzorczym oraz udzielanie porad osobom adresującym te informacje w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.”

2. Tematy polityki prywatności

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Politykę prywatności stosuje się w celu zapewnienia ochrony prywatności i danych osobowych w odniesieniu do:
  • osoby fizyczne – partnerzy, pracownicy i osoby trzecie, które otrzymują lub przekazują do TE wszelkie informacje (w tym kontakty, płatnicy itp.) dotyczące świadczenia usług;
  • odwiedzających biura TE oraz inne pomieszczenia i terytoria, w tym te, dla których prowadzony jest nadzór wideo;
  • użytkownicy strony głównej obsługiwanej przez TE; (zwane dalej łącznie wszystkimi osobami).
 • TE dba o prywatność osób i ochronę danych osobowych, przestrzega praw osób do zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „rozporządzeniem”) oraz innymi aktami regulacyjnymi w dziedzinie prywatności i przetwarzania danych.
 • Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych bez względu na to, w jakiej formie dane są dostarczane i przetwarzane.
 • TE mogą, w odniesieniu do niektórych rodzajów przetwarzania danych, ustanowić dodatkowe zasady informowania danej osoby w momencie dostarczenia odpowiednich danych.

3. TE przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług i egzekwowanie umowy. Celem jest świadczenie usług oraz realizacja zawartych umów (transakcji). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawa i umowy (transakcja);
 • przygotowanie, zawarcie lub zmiana umowy. Cel ten ma zastosowanie do nowych wniosków dotyczących istniejącej lub nowej transakcji, w tym usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawa lub umowy (transakcja);
 • Wypełnienie zobowiązań umownych i świadczenie usług;
 • Reklamę i dystrybucję usług do celów handlowych;
 • Rozpatrywanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i roszczeń;
 • Zarządzanie rozliczeniami, odzyskiwanie i egzekucja długów. Cel dotyczy działalności prowadzonej w ramach rozliczeń z osobą. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawa i umowy (transakcja);
 • Utrzymanie i ulepszenie strony głównej;
 • Dostarczanie informacji krajowym organom regulacyjnym i organom prowadzącym działalność operacyjną w przypadkach i w zakresie określonym w zewnętrznych aktach regulacyjnych;
 • Przetwarzanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych w ramach Grupy JSC „Olainfarm”. Cel ten dotyczy przetwarzania danych osobowych do celów administracyjnych wewnątrz grupy, takich jak zapobieganie konfliktom interesów i zapobieganie nielegalnym transakcjom. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes;
 • egzekwowanie wiążących aktów prawnych. Cel ten odnosi się do podstawy przetwarzania danych osobowych przewidzianej w aktach prawnych, takich jak obszary rachunkowości, podatki, opłaty itp.;
 • Zarządzanie organizacyjne, planowanie i księgowość TE (w tym rejestrowanie, zapewnianie procesów, usług, systemów informatycznych, rejestrów osobistych, sukcesji handlowej, realizacji public relations i odpowiedzialności społecznej). Cel ten ma zastosowanie do środków zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi zasadami ładu korporacyjnego, poprzez zapewnienie śledzenia, kontroli i doskonalenia procesów wewnętrznych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawa, uzasadnionego interesu i zgody osoby.
 • Rachunkowość/zarządzanie finansami i podatkami. Cel dotyczy księgowości, płatności podatkowych, rozliczeń itp. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa i umowy (transakcja);
 • Inne szczególne cele, w których osoby są informowane przed przekazaniem danych;
 • W każdym z tych przypadków TE przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez szczególny cel przetwarzania.

4. W jaki sposób TE uzyskują dane osobowe

 • Informacje uzyskane przez TE dotyczące danej osoby zależą od treści transakcji. Informacje dostarczane w ramach wszelkiego rodzaju współpracy uzyskuje się w podobny sposób.
 • Informacje przekazane temu podmiotowi przez osobę (osobę) dotyczące siebie, tj. osoby, której dane dotyczą, lub jej upoważnionej osoby, poprzez komunikację lub współpracę z tym podmiotem, takie jak zawarcie umowy, żądanie informacji lub złożenie wniosku o rozpatrzenie konkretnego pytania lub wniosku, komunikację za pośrednictwem kanałów informacyjnych, w tym sieci społecznościowych, odwiedzanie organizowanych imprez lub działań wspieranych przez TE, podczas których można robić zdjęcia lub obrazy wideo, pod warunkiem że zostały te zostały wcześniej zgłoszone.
 • W celu spełnienia wymogów określonych w aktach prawnych, zapewnienia długoterminowej współpracy i zarządzania ryzykiem kredytowym, TE mogą być zmuszone do żądania danych również z publicznie dostępnych rejestrów, w tym baz danych prowadzonych przez LURSOFT – rejestr handlowy, rejestr gruntów, rejestr upadłości, rejestr zastawów handlowych itp.
 • Cookies mogą być wykorzystywane na stronie głównej firmy TE, o czym poinformujemy podczas wizyty na stronie głównej.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcie i wykonanie umowy – zawarcie umowy na podstawie wniosku oraz zapewnienie wykonania takiej umowy;
 • egzekwowanie aktów regulacyjnych – w celu wypełnienia obowiązku lub praw określonych w aktach regulacyjnych;
 • zgodę osoby, której dane dotyczą;
 • w zgodnych z prawem (uzasadnionych) interesach – do celów realizacji zgodnych z prawem (uzasadnionych) interesów TE wynikających z istniejących zobowiązań lub zawartej umowy lub z prawa:
  • angażowanie się w działalność handlową;
  • zapewnienie realizacji zobowiązań umownych;
  • utrzymywanie wniosków i oświadczeń dotyczących świadczenia usług, innych wniosków i oświadczeń, uwag dotyczących tych samych, w tym uwag składanych ustnie i na stronach głównych;
  • opracowanie i ulepszenie produktów i usług;
  • reklamowanie produktów i usług;
  • przesyłanie innych sprawozdań dotyczących postępów w realizacji zamówienia oraz istotnych wydarzeń związanych z realizacją zamówienia;
  • zapewnienie i poprawa jakości usług;
  • administrowanie płatnościami;
  • administrowanie zaległymi płatnościami;
  • wystąpienie do organów administracji państwowej, organów prowadzących działalność operacyjną oraz do sądów o ochronę jej interesów prawnych;
  • informowanie opinii publicznej o swojej działalności.

6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 • TE przetwarzają i chronią dane osobowe za pomocą nowoczesnych możliwości technologicznych, uwzględniając istniejące zagrożenia dla prywatności oraz racjonalnie dostępne zasoby organizacyjne, finansowe i techniczne.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości i operacyjnego wykonania zobowiązań umownych, TE mogą upoważnić swoich partnerów współpracujących do świadczenia określonych usług, takich jak usługi ubezpieczenia zdrowotnego personelu, fakturowanie i tym podobne. W przypadku gdy przy wykonywaniu takich zadań partnerzy współpracujący przetwarzają dane osobowe, którymi dysponują TE podmioty, danych partnerów współpracy uważa się za podmioty przetwarzające dane osobowe, a TE są uprawnione do przekazywania partnerom współpracy danych osobowych niezbędnych do wykonywania takich działań w zakresie niezbędnym do wykonywania tych działań.
 • Współpracujący partnerzy TE pełniący funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe zapewnią zgodność z wymogami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z aktami prawnymi i nie będą wykorzystywać danych osobowych do innych celów, z wyjątkiem wypełniania zawartych zobowiązań umownych w imieniu tych podmiotów.

7. Kategorie odbiorców danych osobowych lub osoby, którym dane są ujawniane

 • TE nie ujawniają danych osobowych ani żadnych informacji uzyskanych podczas świadczenia usług i podczas obowiązywania umowy osobom trzecim, w tym informacji dotyczących charakteru, treści itp. usług, z wyjątkiem:
  • jeżeli osoba trzecia musi przekazać dane w ramach umowy zawartej w celu wykonania jakiejkolwiek funkcji wymaganej do wykonania umowy lub jakiejkolwiek funkcji delegowanej na mocy prawa (na przykład do banku w ramach rozrachunków lub świadczenia usług);
  • jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną i wyraźną zgodę;
  • stronom przewidzianym w aktach prawnych na ich uzasadniony wniosek, zgodnie z procedurami i w zakresie określonym w tych aktach;
  • w przypadkach określonych w aktach prawnych, w celu ochrony uzasadnionych interesów tych przedsiębiorstw, poprzez złożenie wniosku do sądów lub innych organów publicznych.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane spółkom Grupy JSC „Olainfarm”. Bezpieczeństwo danych osobowych stanowi priorytet w spółkach Grupy JSC „Olainfarm”, a procesy biznesowe prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane partnerom współpracującym – kupcom, z którymi spółki Grupy JSC „Olainfarm” zawarły umowy o współpracy i istnieją wzajemne zobowiązania. Takie jak świadczenie usług, świadczenie usług (w tym doręczanie paczek i umów itp., w tym kurierów, poczty itp.), kontrola jakości (w tym geodetów), bezpieczeństwo i ochrona usług (partnerzy współpracy wspierający bezpieczeństwo i ochronę pracowników, klientów, odwiedzających, obiektów i infrastruktury, w tym bezpieczeństwa, dostawców pomocy prawnej itp.) oraz zapewnianie zarządzania (Partnerzy współpracy w zakresie zarządzania i dostarczania procesów organizacyjnych, zarządzania finansami i rachunkowości, w tym audytorzy, weryfikatory, organizatorzy imprez itp.).
 • Organy nadzoru. Na przykład organy nadzoru rynku, organy ścigania i służby ratownicze zgodnie z aktami prawnymi.
 • Osoby trzecie. Na przykład osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, agencje lub organy inne niż osoby, których dane dotyczą, osoby zarządzające lub przetwarzające dane.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane (przekazywane) innej osobie w związku z transformacją działalności gospodarczej, połączeniem, nabyciem, sprzedażą aktywów, przekazaniem świadczenia usług innemu handlowi itp.

8. Ujawnianie danych osobowych poza Unią Europejską

 • TE nie przekazuje danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • W razie konieczności TE zapewnią procedury określone w aktach prawnych w celu zapewnienia poziomu przetwarzania i ochrony danych osobowych odpowiadającego poziomowi określonemu w rozporządzeniu.

9. Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe przechowuje się w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów określonych w polityce prywatności, pod warunkiem że dłuższe przechowywanie nie jest określone w aktach prawnych. W celu określenia okresu przechowywania danych kryteria stosuje się zgodnie z przepisami aktów prawnych, takich jak badanie roszczeń, ochrona praw, rozwiązywanie problemów, przestrzeganie terminu przedawnienia itp., jak również w odniesieniu do praw osób fizycznych, takich jak określenie okresu przechowywania danych, w którym mogą być stosowane roszczenia związane z transakcją, jeżeli takie istnieją.
 • TE przechowują i przetwarzają dane osobowe do czasu istnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów:
  • ważność zawartej umowy;
  • w przypadku określonym w aktach prawnych – w zakresie i w terminie przewidzianym w tych aktach;
  • podczas gdy każda ze stron ma prawny obowiązek przechowywania danych;
  • do czasu uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na odpowiednie przetwarzanie danych osobowych, jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych.
 • Po upływie okresu przechowywania danych dane osobowe są usuwane lub niszczone.

10. Prawa i obowiązki osoby (osoby, której dane dotyczą)

 • Osoba (osoba, której dane dotyczą) jest uprawniona do uzyskania wszystkich informacji zgromadzonych na jej temat w każdym systemie przetwarzania danych osobowych.
 • Osoba ta jest uprawniona do uzyskania informacji o tych osobach fizycznych lub prawnych, które otrzymały informacje o osobie od administratora w określonym terminie. Informacje, które należy przekazać danej osobie, nie mogą obejmować organów publicznych, które kierują postępowaniem karnym, organów prowadzących działalność operacyjną lub innych instytucji, w odniesieniu do których prawo zabrania ujawniania takich informacji.
 • Osoba ta jest również uprawniona do następujących informacji, jeżeli w danym przypadku ma zastosowanie:
  • nazwisko lub imię i nazwisko oraz adres administratora;
  • dane kontaktowe specjalisty ds. danych lub osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych przez TE;
  • cel, podstawa prawna i rodzaj przetwarzania danych osobowych;
  • odbiorców danych osobowych lub ewentualnych kategorii odbiorców;
  • informacje, że administrator zamierza przesyłać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • data dokonania ostatniej zmiany danych osobowych osoby, której dane dotyczą, dane zostały usunięte lub zablokowane;
  • Źródło uzyskania danych osobowych, chyba że prawo zabrania ujawniania takich informacji;
  • okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
  • istnieje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą, lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawa do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem takiego przetwarzania, które opiera się na zgodzie udzielonej przed cofnięciem;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • informacje dotyczące tego, czy przekazanie danych osobowych jest określone zgodnie z prawem lub umową, czy też stanowi warunek wstępny zawarcia umowy, a także informacje dotyczące tego, czy osoba, której dane dotyczą, podlega jakiemukolwiek obowiązkowi przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje w przypadkach, gdy takie dane nie są przekazywane;
  • że istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym wspomniane profilowanie.
 • Osoba ta jest uprawniona, zgodnie z aktami prawnymi, do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania uzupełnienia, sprostowania lub usunięcia przetwarzanych danych lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwienia się przetwarzaniu, w tym przetwarzaniu danych osobowych prowadzonemu na podstawie zgodnych z prawem (uzasadnionych) interesów tych, jak również prawa do przenoszenia danych. Prawa te są wykonywane w zakresie, w jakim przetwarzanie danych nie wynika z obowiązków tych, które są nałożone na mocy skutecznych aktów prawnych i są przestrzegane w interesie publicznym.
 • Osoba ta może złożyć wniosek o skorzystanie z przysługujących jej praw:
  • w formie pisemnej, doręczając pod adresem „Pilskalni”, Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Łotwa, przedstawiając osobisty dokument tożsamości;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisując się bezpiecznym podpisem elektronicznym, wysyłając na adres e-mail info @ tonuselast.com;
 • Po otrzymaniu od osoby wniosku dotyczącego wykonywania jej praw, TE weryfikują tożsamość osoby, oceniają wniosek i wykonują go zgodnie z aktami prawnymi.
 • TE przesyła odpowiedź na otrzymany wniosek pocztą na wskazany adres kontaktowy listem poleconym lub doręcza ją osobiście, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, sposób otrzymywania odpowiedzi określony przez daną osobę.
 • TE zapewniają egzekwowanie wymogów dotyczących przetwarzania i ochrony danych zgodnie z aktami prawnymi oraz, w przypadku sprzeciwu, podejmują odpowiednie środki w celu rozwiązania sprzeciwu. Jednakże w przypadku niedokonania tego osoba jest uprawniona do złożenia wniosku do organu nadzorczego – Inspektoratu stanu danych.
 • Osoba ta musi przekazać TE w rozsądnym terminie informacje dotyczące zmian danych osobowych, którymi dysponuje.
 • Osoba ta jest zobowiązana do zapoznania się z polityką Prywatności TE przed rozpoczęciem współpracy.

11. Zgoda na przetwarzanie danych i prawo do ich wycofania

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoba ta jest uprawniona do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak zostało ono udzielone, a w takim przypadku dalsze przetwarzanie danych na podstawie uprzednio udzielonej zgody w tym celu nie jest przeprowadzane w przyszłości.
 • Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane w chwili, gdy zgoda osoby była skuteczna.
 • Cofnięcie zgody nie kończy przetwarzania danych dokonanego w chwili, gdy zgoda osoby była skuteczna.

12. Inne przepisy

 • TE nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w odniesieniu do osób fizycznych.
 • TE są uprawnione do uzupełnienia lub zmiany polityki Prywatności poprzez udostępnienie jej osobom znajdującym się na stronie internetowej TE lub w pomieszczeniach biurowych w formie papierowej.
 • TE zachowuje swoje poprzednie wersje polityki prywatności i są one dostępne na stronie głównej firmy TE lub w pomieszczeniach biurowych w formie papierowej.
Obsługa klienta
Dostawa na całym świecie
Szybka dostawa
Jakość