Integritetspolicy

Syftet med integritetspolicyn är att ge en fysisk person – den registrerade – information om syftet, omfattningen och skyddet av behandlingen av personuppgifter samt behandlingsperioden vid den tidpunkt då uppgifterna erhålls och vid behandling av den registrerades personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig:

 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter ska vara "TONUS ELAST" LLC (nedan kallad TE), enhetligt registreringsnummer 40003233170, juridisk adress "Pilskalni", Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Lettland.
 • Kontaktuppgifter till TE i frågor som rör behandlingen av personuppgifter är:
  E-postadress: , adress: "Pilskalni", Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Lettland, telefon (+371) 63431547. Du kan ställa frågor om behandlingen av personuppgifter genom att använda dessa kontaktuppgifter eller genom att skriva till den juridiska adressen. Ansökan om utövande av dina rättigheter kan lämnas in i enlighet med denna integritetspolicy.
 • Uppgifterna för den ansvariga personen som avses i föregående stycke ska vara följande: Informera och ge råd till TE:s anställda om frågor som rör behandling av personuppgifter, övervaka efterlevnaden av de lagstadgade bestämmelserna om skydd av personuppgifter på TE, samarbeta med tillsynsmyndigheten och ge råd till de personer som vänder sig till TE i frågor som rör databehandling.

2. Föremål för integritetspolicyn

 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Integritetspolicyn ska tillämpas för att säkerställa skyddet av integritet och personuppgifter med avseende på:
  • Fysiska personer – partner, anställda och tredje parter som tar emot eller överför information till TE (inklusive kontaktuppgifter, betalningsuppgifter osv.) i samband med tillhandahållandet av tjänster.
  • Besökare på TE-kontoret och andra lokaler och territorier, inklusive de som är föremål för videoövervakning.
  • Användare av hemsidan som drivs av TE (nedan gemensamt kallade personerna).
 • TE ska värna om personernas integritet och skydda deras personuppgifter, respektera personernas rätt till laglig behandling av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad förordningen) och andra lagstadgade rättsakter inom området för integritet och databehandling.
 • Integritetspolicyn ska gälla för databehandling oavsett i vilken form uppgifterna tillhandahålls och behandlas.
 • TE kan för vissa typer av databehandling fastställa ytterligare regler om vilka personen informeras vid den tidpunkt då han eller hon tillhandahåller de relevanta uppgifterna.

3. TE behandlar personuppgifter för följande syften:

 • Tillhandahålla tjänster och verkställa avtal. Syftet är att tillhandahålla tjänster och fullgöra ingångna avtal (transaktioner). Behandling av personuppgifter ska utföras på grundval av lag och avtal (transaktion).
 • Förbereda, ingå eller ändra avtalet. Syftet gäller nya förfrågningar för en befintlig eller ny transaktion, inklusive tjänster. Behandlingen av personuppgifter ska ske på grundval av lag eller avtal (transaktion).
 • Fullgöra avtalsenliga åtaganden och tillhandahålla tjänster.
 • Marknadsföra och distribuera tjänster i kommersiellt syfte.
 • Granska och behandla förfrågningar, klagomål och reklamationer.
 • Administrera förlikningar, driva in och utkräva skulder. Syftet avser de aktiviteter som utförs inom ramen för förlikningar med personen. Behandlingen av personuppgifter ska ske på grundval av lag och avtal (transaktion).
 • Underhålla och förbättra hemsidan.
 • Tillhandahålla information till nationella tillsynsmyndigheter och organ som utför operativ verksamhet i de fall och i den utsträckning som anges i externa rättsakter.
 • Behandla personuppgifter för interna administrativa ändamål inom ramen för JSC "Olainfarm" Group. Syftet avser behandling av personuppgifter för koncerninterna administrativa ändamål, såsom förebyggande av intressekonflikter och förebyggande av olagliga transaktioner. Behandlingen av personuppgifter ska baseras på ett berättigat intresse.
 • Verkställa bindande rättsakter. Syftet avser den grund för behandling av personuppgifter som föreskrivs i lag, såsom områden för redovisning, skatter, avgifter osv.
 • Organisatorisk ledning, planering och redovisning för TE (inklusive registrering, säkerställande av processer, tjänster, informationssystem, personregister, handelssuccession, PR och socialt ansvar). Syftet gäller åtgärder för integrerad förvaltning av ett företag, inklusive i enlighet med nationella och internationellt erkända principer för bolagsstyrning, genom att säkerställa spårning, kontroll och perfektion av interna processer. Behandlingen av personuppgifter ska ske på grundval av lag, berättigat intresse och samtycke från personen.
 • Redovisning/ekonomisk och skattemässig förvaltning. Syftet avser bokföring, skatteinbetalningar, avräkningar osv. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av lag och avtal (transaktion).
 • Andra specifika syften, om vilka personerna underrättas innan uppgifterna lämnas.
 • I alla dessa fall ska TE endast behandla personuppgifter i den utsträckning som tillåts av det specifika syftet med behandlingen.

4. Så erhåller TE personuppgifter

 • Information som TE erhåller om personen beror på innehållet i transaktionen. Information som tillhandahålls inom ramen för någon form av samarbete erhålls på ett liknande sätt.
 • Information som tillhandahålls till TE av den registrerade (personen) om sig själv, dvs. den registrerade eller dess auktoriserade ombud, genom kommunikation eller samarbete med TE, såsom ingående av ett avtal, begäran om information eller inlämnande av ansökan om undersökning av en viss fråga eller begäran, kommunikation via informationskanaler, inklusive sociala nätverk, besök på de evenemang som anordnas eller de aktiviteter som stöds av TE, under vilka foton eller video kan tas förutsatt att det har meddelats i förväg.
 • För att uppfylla lagstadgade krav, säkerställa långsiktigt samarbete och kreditriskhantering kan TE även behöva begära uppgifter från offentligt tillgängliga register, inklusive databaser som upprätthålls av LURSOFT – handelsregister, fastighetsregister, konkursregister, register över företagsinteckningar osv.
 • Cookies kan användas på hemsidan för TE, vilket vi kommer att upplysa om under besöket på hemsidan.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 • Ingående och fullgörande av avtal – för att ingå ett avtal baserat på en ansökan och att säkerställa fullgörandet av ett sådant avtal.
 • Verkställande av lagstadgade bestämmelser – för att följa den skyldighet eller de rättigheter som anges i lagstadgade bestämmelser.
 • Den registrerades samtycke.
 • I legitimt (berättigat) intresse – i syfte att genomföra TE:s lagliga (legitima) intressen som härrör från befintliga skyldigheter, från det ingångna avtalet eller från lagen för att:
  • Bedriva kommersiell verksamhet.
  • Säkerställa att de avtalsenliga skyldigheterna fullgörs.
  • Behålla ansökningar och inlagor avseende tillhandahållande av tjänster, andra ansökningar och inlagor, kommentarer avseende dessa, inklusive sådana som lämnats muntligen och på hemsidorna.
  • Utveckla och förbättra produkterna och tjänsterna.
  • Marknadsföra produkter och tjänster.
  • Skicka rapporter om hur fullgörandet av avtalet fortskrider och om händelser som är relevanta för fullgörandet av avtalet.
  • Säkerställa och förbättra tjänsternas kvalitet.
  • Hantera betalningar.
  • Hantera utestående betalningar.
  • Vända sig till statliga förvaltningsmyndigheter, till organ som utför operativ verksamhet och till domstolar för att skydda sina rättsliga intressen.
  • Informera allmänheten om sin verksamhet.

6. Behandling och skydd av personuppgifter

 • TE ska behandla och skydda personuppgifterna med hjälp av moderna tekniska möjligheter, med beaktande av befintliga integritetsrisker och rimligt tillgängliga organisatoriska, ekonomiska och tekniska resurser.
 • För att säkerställa hög kvalitet och operativ prestanda för avtalsenliga åtaganden kan TE bemyndiga sina samarbetspartners att tillhandahålla specifika tjänster, såsom sjukförsäkringstjänster för personal, fakturering och liknande. Om samarbetspartnerna vid utförandet av sådana uppgifter behandlar personuppgifter som TE förfogar över, ska de berörda samarbetspartnerna anses vara registeransvariga för personuppgifter och TE ska ha rätt att överföra de personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av sådana aktiviteter till samarbetspartnerna i den utsträckning som är nödvändig för utförandet av dessa aktiviteter.
 • TE:s samarbetspartner i egenskap av registeransvariga för personuppgifter säkerställer att kraven på behandling och skydd av personuppgifter uppfylls i enlighet med lagstadgade bestämmelser och använder inte personuppgifter för andra ändamål, förutom för att fullgöra ingångna avtalsförpliktelser på uppdrag av TE.

7. Kategorier av mottagare av personuppgifter, eller till vilka uppgifterna lämnas ut

 • TE får inte avslöja personuppgifter eller någon information som erhållits under tillhandahållandet av tjänster och under avtalets giltighetstid till tredje part, inklusive information om tjänsternas natur, innehåll osv., utom i följande fall:
  • Den tredje parten måste överföra uppgifterna inom ramen för det avtal som ingåtts i syfte att utföra en funktion som krävs för att fullgöra avtalet eller en funktion som delegerats enligt lag (t.ex. till en bank inom ramen för avveckling eller för tillhandahållande av tjänster).
  • Den registrerade har gett sitt tydliga och uttryckliga samtycke.
  • Det gäller parter som anges i rättsakter på deras rimliga begäran, i enlighet med de förfaranden och i den utsträckning som anges i dessa.
  • De fall som anges i lagstiftning, för att skydda TE:s legitima intressen, genom ansökan till domstol eller annan offentlig myndighet.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till företag inom JSC "Olainfarm" Group. Säkerheten för personuppgifter är en prioritet i företagen i JSC "Olainfarm" Group, och affärsprocesserna utförs i enlighet med de krav som fastställs i lagstadgade förordningar.
 • Personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspartner – handlare med vilka företagen i JSC "Olainfarm" Group har ingått samarbetsavtal och det finns ömsesidiga skyldigheter. Till exempel för tillhandahållande av tjänster, leverans (inklusive leverans av paket och kontrakt osv., inklusive bud, post osv.), kvalitetskontroll (inklusive lantmätare), säkerhet och skydd av tjänsterna (samarbetspartner som tillhandahåller stöd för säkerhet och skydd av anställda, kunder, besökare, anläggningar och infrastruktur, inklusive säkerhet, leverantörer av juridisk hjälp osv.) och tillhandahållande av förvaltning (samarbetspartners för förvaltning och tillhandahållande av organisatoriska, finansiella förvaltnings- och redovisningsprocesser, inklusive revisorer, granskare, evenemangsarrangörer osv.).
 • Tillsynsmyndigheter. Till exempel marknadskontrollmyndigheter, brottsbekämpande organ och räddningstjänster i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
 • Tredje part. Till exempel fysiska eller juridiska personer, offentliga myndigheter, byråer eller organ som inte är registrerade, förvaltare eller registeransvariga.
 • Personuppgifter kan lämnas ut (överföras) till en annan person i samband med omstrukturering, sammanslagning, förvärv, försäljning av tillgångar, överföring av tillhandahållandet av tjänster till en annan handlare osv.

8. Utlämnande av personuppgifter utanför Europeiska unionen

 • TE överför inte personuppgifter utanför Europeiska unionen.
 • Om det är nödvändigt kommer TE att säkerställa de förfaranden som fastställs i rättsakter för att säkerställa en nivå av behandling och skydd av personuppgifter som är likvärdig med den som fastställs i förordningen.

9. Lagringsperiod för personuppgifter

 • Personuppgifter ska lagras i den utsträckning som krävs för att uppnå de syften som anges i integritetspolicyn, förutsatt att längre lagring inte fastställs i lagstadgade bestämmelser. För att fastställa lagringstiden för uppgifterna används kriterier som överensstämmer med bestämmelserna i lagar och andra författningar, såsom granskning av anspråk, skydd av rättigheter, lösning av problem, efterlevnad av begränsningsperiod osv., samt med avseende på fysiska personers rättigheter, såsom fastställande av lagringstiden för uppgifterna under den period då eventuella anspråk som är relaterade till transaktionen kan tillämpas.
 • TE ska lagra och behandla personuppgifter tills minst ett av följande kriterier föreligger:
  • Det ingångna avtalets giltighet.
  • I de fall som anges i rättsakter, i den utsträckning och inom den tidsfrist som anges där.
  • När någon part har en rättslig skyldighet att lagra uppgifterna.
  • Tills den registrerades samtycke till den relevanta behandlingen av personuppgifter är giltigt, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av uppgifter.
 • När lagringstiden har löpt ut ska personuppgifterna raderas eller förstöras.

10. Rättigheter och skyldigheter för personen (den registrerade)

 • Personen (den registrerade) ska ha rätt att erhålla all information som samlats in om honom eller henne i ett system för behandling av personuppgifter.
 • Personen ska ha rätt att få information om de fysiska eller juridiska personer som har mottagit information om personen från den registeransvarige inom en angiven tidsperiod. Den information som ska lämnas till personen får inte omfatta de offentliga myndigheter som leder straffrättsliga förfaranden, de organ som utför operativ verksamhet eller andra institutioner för vilka lagen förbjuder att sådan information lämnas ut.
 • Personen ska också ha rätt till följande information om den är tillämplig i det berörda fallet:
  • Företagsnamn eller förnamn och efternamn samt adress till den personuppgiftsansvarige.
  • Kontaktuppgifter till dataspecialisten eller den person som ansvarar för databehandlingen av TE.
  • Syfte, rättslig grund och typ av behandling av personuppgifter.
  • Mottagarna av personuppgifter eller kategorierna av mottagare, i förekommande fall.
  • Information om att den personuppgiftsansvarige avser att skicka personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation.
  • Datum då den senaste ändringen av den registrerades personuppgifter har gjorts, uppgifterna har raderats eller blockerats.
  • Källa för att erhålla personuppgifterna, såvida inte lagen förbjuder utlämnande av sådan information.
  • Den tidsperiod under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
  • Att det finns en rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige får tillgång till den registrerades personuppgifter och rättar eller raderar dessa, eller begränsar behandlingen med avseende på den registrerade, eller en rätt att invända mot behandlingen, samt en rätt till dataportabilitet.
  • Rätten att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av sådan behandling, som baseras på det samtycke som lämnades före återkallandet.
  • Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
  • Information om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter fastställs i enlighet med lag eller avtal, eller om det utgör en förutsättning för ingående av avtalet, samt information om huruvida den registrerade omfattas av någon skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och vilka konsekvenser som kan uppstå i fall där sådana uppgifter inte tillhandahålls.
  • Att det förekommer automatiserat beslutsfattande, inklusive nämnda profilering.
 • Personen ska ha rätt att, i enlighet med lagstadgade bestämmelser, begära tillgång till sina personuppgifter och begära komplettering, rättelse eller radering av de behandlade uppgifterna, eller begränsning av behandlingen, samt att invända mot behandlingen, inklusive behandling av personuppgifter som utförs på grundval av lagliga (berättigade) intressen för TE, samt rätten till dataportabilitet. Sådana rättigheter ska utövas i den utsträckning som behandlingen av uppgifter inte härrör från TE:s skyldigheter som åläggs genom effektiva rättsakter och efterlevs i det allmänna intresset.
 • Personen kan lämna in en begäran om utövande av sina rättigheter:
  • I skriftlig form genom delgivning på adressen "Pilskalni", Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Lettland, genom uppvisande av en personlig identitetshandling.
  • Via e-post, genom att signera med en säker elektronisk signatur som skickas till e-postadressen .
 • Vid mottagandet av en begäran från personen om utövande av hans eller hennes rättigheter ska TE verifiera personens identitet, bedöma begäran och verkställa den i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
 • TE ska skicka ett svar på den mottagna begäran per post till den angivna kontaktadressen i ett rekommenderat brev eller ska delge det personligen, med beaktande, så långt det är möjligt, av det sätt att ta emot svaret som angetts av personen.
 • TE ska säkerställa att kraven på behandling och skydd av uppgifter efterlevs i enlighet med lagstadgade bestämmelser och, i händelse av invändningar, vidta lämpliga åtgärder för att lösa invändningen. Om så inte sker ska personen dock ha rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten – den statliga datainspektionen.
 • Personen måste ge TE information om ändringar av de personuppgifter som TE förfogar över inom en rimlig tidsperiod.
 • Personen är skyldig att bekanta sig med TE:s integritetspolicy innan samarbetet inleds.

11. Samtycke till behandling av uppgifter och rätten att återkalla det

 • Om behandlingen av personuppgifter sker på grundval av samtycke till behandling av personuppgifter, ska personen ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifter på samma sätt som det gavs, och i så fall ska ytterligare behandling av uppgifterna baserat på det tidigare givna samtycket för det syftet inte utföras i framtiden.
 • Återkallandet av samtycket ska inte påverka den behandling av uppgifter som utfördes vid den tidpunkt då personens samtycke var giltigt.
 • Återkallandet av samtycket ska inte avsluta den behandling av uppgifter som utfördes vid den tidpunkt då personens samtycke var giltigt.

12. Övriga bestämmelser

 • TE utför inte automatiserat beslutsfattande eller profilering med avseende på fysiska personer.
 • TE ska ha rätt att komplettera eller ändra integritetspolicyn genom att göra den tillgänglig för personerna på TE:s hemsida eller i kontorslokalerna i pappersformat.
 • TE behåller sina tidigare versioner av integritetspolicyn och dessa finns tillgängliga på TE:s hemsida eller i kontorslokalerna i pappersformat.
Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet