Warunki użytkowania

Odwiedzając lub korzystając z www.tonuselast.com strony internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się na te warunki. Niniejsze warunki są wiążące zarówno dla odwiedzającego stronę internetową, jak i sprzedawcy. W przypadku gdy odwiedzający stronę internetową nie akceptuje tych warunków (w tym polityki dotyczącej plików cookie i polityki prywatności), odwiedzający stronę internetową nie jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej.

Przed zamówieniem jakichkolwiek produktów na stronie internetowej, należy uważnie zapoznać się z tymi warunkami i upewnić się, że rozumieją je prawidłowo. Należy pamiętać, że przed dokonaniem zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do wyrażenia zgody na niniejsze warunki (w tym politykę Prywatności i politykę Cookie), ale odmawiając wykonania zamówienia i zamówienia produktu nie jest możliwe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia.

 1. Definicje

1.1. Warunki - niniejsze warunki, ich uzupełnienia, zmiany, warunki dostawy i płatności, warunki zwrotu produktu, inne warunki, a także zasady i zastrzeżenia dotyczące niektórych funkcji, elementów lub reklamy, Obsługa klienta opublikowane na stronie internetowej. Niniejsze warunki są wiążące dla sprzedawcy i odwiedzającego (w tym nabywcy).

1.2. Umowa – umowa zawarta przez i między kupującym a sprzedającym zdalnie, w trybie online strony internetowej, zgodnie z którą kupujący wyraził wyraźną i jednoznaczną chęć zakupu produktów określonych w zamówieniu, a sprzedający zobowiązuje się dostarczyć produkty określone w zamówieniu. Umowę uznaje się za zawartą, gdy kupujący otrzyma powiadomienie sprzedającego o przyjęciu zamówienia w swoim e-mailu. Postanowienia każdej Umowy zawartej przez Kupującego i Sprzedającego oraz między nim uważa się za identyczne z postanowieniami niniejszych warunków, a Strony zawsze wykonują takie umowy zgodnie z niniejszymi warunkami.

1.3. Sprzedający/My - SIA TONUS ELAST, nr rejestracyjny 40003264768, zarejestrowany adres: Pilskalni, parafia Nica, gmina Dienvidkurzeme, LV-3473, Łotwa, e-mail: , numer telefonu: +371 634 31547

1.4. Kontroler/we - SIA TONUS ELAST, nr rejestracyjny 40003264768, zarejestrowany adres: Pilskalni, parafia Nica, gmina Dienvidkurzeme, LV-3473, Łotwa, e-mail: , numer telefonu: +371 634 31547

1.5. Użytkownik/Ty - każdy użytkownik serwisu, w tym kupujący.

1.6. Nabywca - osoba zdolna do działania (tj. osoba w wieku prawnym, której zdolność prawna nie została ograniczona wyrokiem sądowym), osoba niepełnoletnia (tj. w wieku od czternastu do osiemnastu lat, za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że osoba ta uzyskała wcześnie dorosłość lub osoba ta została uznana za osobę dorosłą), osoba prawna, która składa zamówienie na stronie internetowej z (zarejestrowanym użytkownikiem) lub bez rejestracji i płaci za zamówione produkty.

1.7. Strony - nabywca i sprzedawca razem.

1.8. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który zdecydował się na otrzymywanie komunikatów handlowych od Sprzedającego i zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych z konta osobistego poprzez podanie szczegółów dotyczących siebie jako standardowego kwestionariusza w celu zapewnienia identyfikacji odwiedzającego na stronie internetowej, która umożliwia bezpłatne otrzymanie pierwszej dostawy produktu lub innych korzyści.

1.9. Strona internetowa - internetowa strona sprzedaży (e-sklep), która znajduje się pod adresem www.tonuselast.com i gdzie kupujący może składać zamówienia na produkty i dokonywać płatności online.

1.10. Zamówienie - zamówienie złożone online przez Kupującego na stronie internetowej, w której Kupujący wskazuje produkty, które wybrał do nabycia, a także określa wybraną przez siebie metodę dostawy produktów oraz miejsce odbioru produktów. Zamówienie uznaje się za w pełni zrealizowane, gdy kupujący dokonał płatności za produkty określone w zamówieniu.

1.11. Produkty - wszelkie produkty, które są umieszczone na stronie internetowej w sposób widoczny dla kupującego i które Kupujący może zamówić i nabyć.

1.12. Cena produktu – cena wskazana w momencie składania zamówienia obok wizualnej reprezentacji każdego produktu oraz opis produktu, w odniesieniu do którego nabywca jest uprawniony do zakupu danego produktu. Cena produktu nie obejmuje opłaty za dostawę produktu ani opłaty za koszty poniesione przez kupującego przy zwracaniu produktów.

1.13. Cart - wirtualny koszyk, w którym kupujący może dodać wybrane produkty lub je usunąć. Usunięcie produktów z koszyka jest możliwe tylko zanim kupujący zacznie dokonywać płatności za produkty zawarte w koszyku.

1.14. Akceptacja zamówienia - automatyczne powiadomienie z systemu, że zamówienie Kupującego zostało przyjęte i zorganizowanie zamówienia zostało rozpoczęte, które jest automatycznie wysyłane do Kupującego pocztą elektroniczną po dokonaniu płatności za produkty umieszczone w koszyku.

1.13. Prawo do wycofania – prawo nabywcy (osoby fizycznej, która jest „konsumentem” w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumenta) do odmowy przyjęcia produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania produktów zgodnie z procedurą wykonywania prawa do wycofania.

 1. Przepisy ogólne

2.1 Rozporządzenie określa:

2.1.1. Procedura odwiedzania i korzystania ze strony internetowej, jak również stosunki prawne między sprzedającym a odwiedzającym stronę internetową. Odwiedzając stronę internetową, korzystając faktycznie ze strony internetowej (wykorzystując informacje i usługi na niej podane lub informacje i usługi za jej pośrednictwem), potwierdzasz swoją zgodę na związanie się niniejszymi warunkami. Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie stanowią integralne i zasadnicze elementy niniejszych warunków.

2.1.2. Zakup produktów na stronie internetowej, a także określenie stosunków prawnych między sprzedającym a kupującym. Kupujący potwierdza warunki, gdy je przeczytał i zaznacza pole „Czytałem i zgadzam się na warunki użytkowania”. Warunki zatwierdzone w ten sposób są dokumentem prawnym wiążącym strony, określającym prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu i płatności za produkty, procedurę dostawy i zwrotu produktów, odpowiedzialność stron, politykę Prywatności i politykę Cookie oraz inne warunki dotyczące zakupu i sprzedaży produktów na stronie internetowej. Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie stanowią integralne i zasadnicze elementy niniejszych warunków. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z polityką Prywatności i polityką Cookie zatwierdzoną przez Sprzedającego i opublikowaną na stronie internetowej.

2.2 Warunki zostały opracowane, a stosunki prawne między sprzedającym a odwiedzającym stronę internetową (w tym kupującym) są regulowane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Republiki Łotewskiej.

2.3. Odwiedzający ma prawo korzystać ze strony internetowej i oferowanych na niej usług wyłącznie zgodnie z ich warunkami użytkowania i zamierzonymi celami.

2.4. Odwiedzający nie może podejmować żadnych działań, które utrudniają (mogą utrudniać) lub zakłócają (mogą zakłócać) korzystanie ze strony internetowej lub oferowanych na niej usług (w tym serwerów i sieci związanych z usługami), a także próbować obejść zabezpieczenia, dokonać korekt, włamać się lub w inny sposób zakłócić działanie strony internetowej lub jakiegokolwiek systemu komputerowego, serwera, routera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu. Odwiedzający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że system komputerowy odwiedzającego jest zgodny z zasadniczymi specyfikacjami technicznymi wymaganymi do korzystania ze strony internetowej i jest zgodny ze stroną internetową.

2.5. Gość jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej lub wysyłane do sprzedawcy, dostawców usług dostawczych lub płatniczych (w tym, ale nie tylko, do jego danych osobowych), a także ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje (w tym prawne) wynikające z delegowania lub przekazywania takich informacji.

2.6. Jeśli odwiedzający chce zostać zarejestrowanym użytkownikiem i otrzymywać ogłoszenia handlowe i/lub bonusy ze strony internetowej, to w sekcjach „Zarejestruj się” lub „Subskrybuj biuletyn” strony głównej witryny internetowej, wymagane informacje muszą być wypełnione i potwierdzone, że przeczytał i zgadza się na warunki. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do usunięcia siebie jako zarejestrowanego użytkownika w dowolnym momencie, wysyłając do sprzedającego wniosek o anulowanie na adres e-mail:

2.7. Konto zarejestrowanego użytkownika może zostać zdezaktywowane, a odwiedzający może odmówić dostępu do strony internetowej. Sprzedający może wyłączyć dostęp do konta zarejestrowanego użytkownika lub usunąć konto zarejestrowanego użytkownika według własnego uznania i bez uprzedzenia. Odwiedzający nie będzie domagał się odszkodowania w związku z powyższym i nie wniesie żadnych roszczeń ani zastrzeżeń przeciwko sprzedającemu.

2.8. Odwiedzający zgadza się, że treść i/lub procedura świadczenia usług świadczonych na stronie internetowej, jak również treść strony internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Gość nie wniesie żadnych roszczeń ani żądań w związku z powyższym. Odwiedzający jest zobowiązany do regularnego śledzenia opisów wszystkich usług i zmian w nich.

2.9. Odwiedzający zgadza się, że sprzedawca może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, tymczasowo lub na stałe zawiesić świadczenie usług oferowanych na stronie internetowej lub jakiejkolwiek części usług dla konkretnego odwiedzającego lub wszystkich odwiedzających, jak również bez uprzedniego powiadomienia tymczasowo lub na stałe zawiesić prowadzenie strony internetowej lub jej części (dotyczy to również zamknięcia strony internetowej). Gość nie wniesie żadnych roszczeń ani żądań w związku z powyższym.

2.10. Sprzedający nie gwarantuje, że strona będzie nadal działać bez błędów lub awarii i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub awarie witryny.

2.11. Odwiedzający ma prawo zaprzestać korzystania ze strony internetowej i oferowanych na niej usług w dowolnym momencie.

2.12. Odwiedzający ma zakaz wykorzystywania informacji zawartych na stronie internetowej do celów komercyjnych.

2.13. Wszystkie prawa (w tym tytuł, prawa własności intelektualnej) na stronie internetowej oraz zawarte w niej informacje są własnością sprzedającego. (Sprzedawca posiada lub posiada licencjonowane prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe, nazwy domen i inne prawa własności intelektualnej dla wszystkich materiałów i informacji na stronie internetowej). Odwiedzający jest świadomy, że naruszenie powyższych praw podlega karze zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

2.14. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Zmiany i uzupełnienia warunków (nowa wersja warunków) są dostępne na stronie internetowej. Zmiany lub uzupełnienia warunków (nowa wersja warunków) wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej, chyba że warunki stanowią inaczej.

2.15. Jeżeli zamówienie zostało wysłane przed wejściem w życie zmian w warunkach, nabywca podlega stosunkom prawnym obowiązującym w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę, chyba że warunki stanowią inaczej.

2.16. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen produktów w dowolnym momencie (zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Republiki Łotewskiej), chyba że warunki stanowią inaczej. W momencie składania zamówienia Kupujący może polegać na cenach produktów określonych na stronie internetowej, jednak jeżeli ceny produktów uległy zmianie między realizacją zamówienia a zapłatą, Kupujący będzie związany cenami produktów, które system pokaże na zamówieniu.

2.17. Kupujący może zamówić produkty z rejestracją lub bez rejestracji na stronie internetowej.

2.18. Produkty dystrybuowane na stronie internetowej są rejestrowane w ZAWALONEJ elektronicznej bazie danych oraz w Europejskiej bazie danych wyrobów medycznych Eudamed.

2.19. Jeżeli sprzedający ma prawo lub obowiązek wysyłania informacji lub dokumentów do odwiedzającego lub kupującego pocztą elektroniczną, we wszystkich przypadkach odwiedzający (w tym kupujący) jest odpowiedzialny za powiadomienie Sprzedającego o ważnym adresie e-mail.

2.20. Tylko nabywcy wyszczególnieni w pkt 1.6 warunków mają prawo do zakupu produktów na stronie internetowej. Zatwierdzając warunki, Kupujący potwierdza, że ma prawo do zakupu produktów na stronie internetowej.

2.21. Strona internetowa nie jest adresowana do osób podlegających przepisom ustawowym lub wykonawczym, które odmawiają dostępu do niniejszej strony internetowej lub uniemożliwiają jej korzystanie ze względu na ich obywatelstwo, miejsce, miejsce zamieszkania, wiek lub zdolność działania.

2.22. Sprzedający nie może i nie gwarantuje, że wszelkie treści zamieszczone na stronie będą wolne od wirusów i/lub innego kodu o właściwościach zakaźnych lub destrukcyjnych. Odwiedzający jest odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków i kontroli wirusów (w tym kontroli antywirusowych i innych kontroli bezpieczeństwa), które spełniają szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności odwiedzającego w odniesieniu do wprowadzania i wyprowadzania danych.

2.23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania wszelkich linków z innej strony internetowej do strony internetowej, wszelkich materiałów lub informacji.

 1. Ceny produktów i opisy produktów

3.1. Zdjęcia produktów umieszczonych na stronie są przeznaczone wyłącznie do celów ilustracyjnych i informacyjnych. Fotografia produktów lub opakowania produktu może różnić się od rzeczywistego rozmiaru i wyglądu produktów lub opakowania produktu.

3.2. Opisy produktów, zdjęcia produktów i inne dane zamieszczone na stronie internetowej są własnością Sprzedawcy, a Sprzedawca posiada prawa autorskie i osobiste autora we wszelkich informacjach zamieszczonych na stronie internetowej. Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przekazywanie osobom trzecim, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek informacji lub fotografii na stronie internetowej bez zgody sprzedającego, jako ich właściciela, jest zabronione. W przypadku naruszenia tego zakazu, naruszający musi zadośćuczynić wszystkim szkodom wyrządzonym sprzedającemu.

3.3. Sprzedający sprzedaje produkty, które są zaprojektowane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi pakowania i etykietowania produktu.

3.4. Produkty są sprzedawane po cenach określonych dla każdego produktu.

3.5. Wszystkie ceny produktów są określone, w tym podatek od wartości dodanej (zwany dalej podatkiem VAT), w zależności od stawki VAT dla każdej z grup produktów oraz prawa kraju, w którym zamówienie jest wysyłane.

3.6. Cena produktów nie obejmuje opłaty za dostawę produktu. Opłata za dostawę jest stosowana oprócz ceny produktu, a opłata za dostawę produktu zależy od rodzaju dostawy wybranego przez nabywcę. Opłaty za dostawę i opcje dostawy można zobaczyć w sekcji Dostawa na stronie internetowej.

 1. Wózek na zakupy

4.1. Wózek jest tworzony, gdy kupujący wybiera produkty i naciska przycisk Dodaj do koszyka. Po dodaniu produktów do koszyka produkty nie są jeszcze kupowane. Kupujący może zmienić zawartość koszyka, dodać nowe produkty lub usunąć produkty, których nie chce kupić.

4.2. Przy składaniu zamówienia należy wprowadzić poprawne i dokładne dane. Wprowadzone dane muszą być sprawdzone, wszystkie informacje muszą być dokładnie odczytane, a nabywca musi upewnić się, że dostarczył prawidłowe i dokładne informacje. Realizacja zamówienia i dostawy produktów zależy od dokładności informacji wprowadzonych przez nabywcę. Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o wszelkich zmianach nie później niż 24 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, pisząc e-mail do . Nabywca jest odpowiedzialny za prawidłowe przedstawienie danych, w przeciwnym razie dostawa produktu nie jest gwarantowana.

4.3. Gdy Kupujący umieścił wszystkie pożądane produkty w koszyku, Kupujący musi kliknąć na koszyku, po którym będzie można dostać się do następnej operacji zamawiania, tj. kontynuować dokonywanie zakupu, wypełnić informacje o płatności/dostawie i wybrać rodzaj dostawy i sposób płatności.

4.4. Ostateczna opłata całkowita (w tym koszty dostawy) zostanie wyświetlona na EKRANIE CAŁKOWITYM po naciśnięciu metody dostawy. Po wybraniu metody płatności i kliknięciu przycisku Złóż zamówienie sprzedający automatycznie powiadamia o otrzymaniu zamówienia i przypisaniu numeru zamówienia.

4.5. Kupujący jest świadomy, że ze względu na obciążenie operacyjne lub techniczne strony internetowej, po umieszczeniu produktów w koszyku i naciśnięciu przycisku Zamówienie miejsca, zakupione produkty mogą nie być w magazynie, w takim przypadku sprzedający poinformuje kupującego (za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez kupującego) o tym, że zamówione i zakupione produkty nie są dostępne na stronie internetowej. W takim przypadku Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym zwrot w terminie 14 (czternastu) dni (przekazanie środków na rachunek bankowy Kupującego, z którego dokonano zakupu) za produkty nieznajdujące się w zapasach Sprzedawcy lub może zaoferować Kupującemu zakup innych równoważnych produktów w drodze indywidualnej umowy z Kupującym.

 1. Rodzaje dostaw produktów i opłaty za dostawę

5.1. Składając zamówienie, Kupujący może wybrać jeden ze sposobów odbioru produktów, który jest wskazany w sekcji dostawy na stronie internetowej, gdzie opisane są warunki dostawy.

5.2. Jeżeli Kupujący zdecydował się na dostawę produktów na adres wskazany przez Kupującego, może to być dowolny adres wybrany przez Kupującego, jeżeli jest dla niego wygodne otrzymanie produktów i gdy Kupujący może zostać spełniony (adres domowy, miejsce pracy lub inne miejsce określone przez Kupującego) na terytoriach regionów wymienionych w sekcji dostawy.

 1. Warunki płatności

6.1. Składając zamówienie, Kupujący może wybrać jedną z metod płatności określonych w sekcji płatności na stronie internetowej, gdzie opisane są warunki płatności.

6.2. Przy składaniu zamówienia, po dokonaniu wyboru metody dostawy, nabywca ma możliwość wyboru żądanej metody płatności (wybór może być ograniczony, dlatego ostateczny wykaz metod płatności mających zastosowanie do danego zamówienia jest wyświetlany obok odpowiedniego zamówienia):

6.2.1. korzystanie z banku internetowego;

6.2.2. korzystanie z kart kredytowych obsługiwanych przez system;

6.2.3. innymi sposobami określonymi na stronie internetowej.

6.3. Po wybraniu metody płatności kupujący musi nacisnąć przycisk Płatność.

6.4. Kupujący ponosi łącznie koszty wysyłki i cenę produktu, przed otrzymaniem potwierdzenia i dostawy produktów od sprzedającego.

6.5. Wszystkie koszty dostawy pokrywa Kupujący, z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący złożył zamówienie na minimalną kwotę, która przyznaje bezpłatną dostawę.

 1. Przetwarzanie zamówienia

7.1. Strona internetowa określa procedurę realizacji zamówień na produkty i czas dostawy, w zależności od wybranej metody dostawy i czasu składania zamówienia. Średni czas dostawy wynosi od 2 do 6 dni roboczych, ale sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu w ciągu 2 tygodni kalendarzowych, ponieważ czas dostawy może się różnić w zależności od warunków specjalnych sprzedawcy i dostępności produktu w magazynie. Dostawa może być opóźniona w przypadku przeciążenia maszyn paczkowych i kurierów.

7.2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, ale sprzedający składa zamówienia w dni robocze od 9.00 do 16.00, w soboty, niedziele i święta zamówienia nie są składane. Sprzedający wysyła kupującemu e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Jeśli kupujący nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem, wówczas zamówienie nie zostanie przyjęte. Złożenie zamówienia rozpoczyna się w momencie, w którym środki są przekazywane na konto sprzedającego.

7.3. Jeśli kupujący wskazał w zamówieniu, że chce, aby produkty były dostarczane przez kuriera, produkty zostaną dostarczone na adres podany w zamówieniu. Kupujący nie może zmienić adresu dostawy produktu po potwierdzeniu zamówienia. Przed dostawą produktów do miejsca wybranego przez Kupującego, Kupujący skontaktuje się z nim z wyprzedzeniem w celu określenia miejsca dostawy produktów lub dokładnej lokalizacji i powiadomi Kupującego o czasie przybycia kuriera. Kupujący jest świadomy, że kurier nie może długo czekać i jeśli kupujący nie jest obecny pod adresem wskazanym w zamówieniu lub jeśli kupujący nie jest obecny w uzgodnionym czasie, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie lub opóźnienie odbioru produktów.

7.4. Jeżeli nabywca określił urząd pastwisk Latvijas jako miejsce odbioru produktów, kupujący może udać się do miejsca odbioru po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od pastwisk Latvijas.

7.5. Jeżeli nabywca określił maszynę paczkową jako miejsce odbioru produktów, kupujący może udać się do miejsca odbioru po otrzymaniu wiadomości tekstowej.

7.6. Jeżeli nabywca nie znajduje się w miejscu określonym w zamówieniu lub nie pojawia się w określonym czasie, wówczas, w przypadku niedostarczenia produktów, pieniądze zapłacone za produkty i dostawę produktu nie są zwracane nabywcy.

7.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług kurierskich lub innych usługodawców związane z dostawą, opóźnieniem dostawy bez względu na okoliczności, z jakimi nastąpiło opóźnienie dostawy.

7.8. Jeżeli nabywca chce zamówić produkty w miejscu odbioru w maszynie paczkowej, nabywca jest odpowiedzialny za terminowe odbiór przesyłki.

7.9. W przypadku niedokładnego montażu produktów nabywca jest uprawniony do natychmiastowej wymiany produktów poprzez skontaktowanie się ze sprzedającym. (, numer telefonu: +371 634 31547). Wszelkie koszty dostawy w tym przypadku pokrywa sprzedawca.

 1. Odbiór produktów

8.1. Biorąc pod uwagę, że zamówione produkty są pakowane w kartonowe pudełko dla nabywcy, po otrzymaniu produktów, nabywca potwierdza fakt otrzymania produktów. Wewnątrz opakowania Kupujący znajdzie fakturę za produkty, która określi wszystkie zamówione produkty z ich nazwami, ceną każdego produktu oraz całkowitą kwotą za produkty i dostawę (jeśli jest dostawa za opłatą).

8.2. Na podstawie niniejszych warunków oraz Umowy między kupującym a sprzedającym zawartej w momencie składania zamówienia, jak również na podstawie możliwości przewidzianych w przepisach ustawowych i wykonawczych Republiki Łotewskiej dotyczących przygotowania dokumentów elektronicznych, faktura za produkty nie zostanie fizycznie podpisana. Uzasadnienie przepisów niniejszego ustępu jest następujące:

8.2.1. Faktura za produkty jest sporządzana drogą elektroniczną, a wymiana danych między sprzedającym a kupującym odbywa się drogą elektroniczną, a mianowicie kupujący składa zamówienie, przesyłając swoje dane dotyczące zakupu na stronie internetowej;

8.2.2. Kupujący potwierdza swoją zgodę na niniejsze warunki i tym samym wyraźnie zgadza się z faktem, że faktura za produkty jest przygotowywana elektronicznie bez podpisu.

8.3. Jeżeli produkty są dostarczane przez kuriera, kupujący podpisuje się ręcznie na arkuszu trasy kuriera lub w elektronicznym dokumencie kuriera, podpisując się specjalnym urządzeniem na ekranie dotykowym laptopa.

8.4. Przy odbiorze produktów z maszyny paczkowej podpis nabywcy stanowi dane elektroniczne generowane w momencie, w którym nabywca wpisuje specjalny kod PIN, który nabywca otrzymał wcześniej za pośrednictwem wiadomości SMS w swoim telefonie komórkowym, a następnie otwiera drzwi maszyny paczkowej. Powyższe dane elektroniczne są równoważne odręcznemu podpisowi nabywcy.

8.5. Po otrzymaniu produktów w biurze Latvijas Pasts kupujący podpisuje się wypełniając formularz pocztowy.

 1. Jakość produktu i odpowiedzialność za składowanie produktu

9.1. Najlepsze przed datą produktów i producenta są określone na opakowaniu produktu.

9.2. Otwierając opakowanie produktu, kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy produkty określone w zamówieniu zostały dostarczone oraz czy zamówiony typ i numer produktów zostały dostarczone, czy produkty nie są uszkodzone lub uszkodzone w inny sposób. Kupujący musi również sprawdzić wygląd opakowania produktu pod kątem uszkodzenia.

9.3. Po otrzymaniu produktów, nabywca jest odpowiedzialny za utrzymanie jakości i bezpieczeństwa produktów w okresie wykonywania prawa odstąpienia. W celu skorzystania z prawa do wycofania produkty muszą być nieużywane, nieuszkodzone i w oryginalnym wyglądzie (z nieusuniętymi i nieuszkodzonymi etykietami, folią ochronną niepodartą itp.). Nabywca odpowiada za spadek wartości produktu, jeżeli produkty zostały użyte w celu, do którego nie są przeznaczone.

9.4. Przed użyciem produktów kupujący jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z informacjami na etykiecie produktu lub opakowaniu produktu oraz zapoznania się z instrukcjami używania produktu. Jeżeli Kupujący nie zastosował się do instrukcji użytkowania produktu lub warunków przechowywania produktu określonych na etykiecie, Kupujący traci prawo do wycofania i prawo do złożenia wniosku konsumenta.

 1. Prawo do wycofania

10.1. Prawo odstąpienia jest prawem nabywcy (osoby fizycznej, która jest „konsumentem” w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumenta) do odstąpienia od produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania produktów przez nabywcę lub osobę trzecią wskazaną przez nabywcę.

10.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonywane, jeżeli:

10.2.1. opakowania, etykiety lub produkty są uszkodzone;

10.2.2. zostało otwarte opakowanie produktów, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych i higienicznych (bielizna, skarpetki, pończochy, rajstopy);

10.2.3. produkt wykazuje oznaki zużycia;

10.2.4. pakiet elastycznych pasm został otwarty;

10.2.5. Produkt jest wykonany zgodnie z instrukcjami Kupującego lub produkt jest wyraźnie spersonalizowany.

10.3. Kupujący powiadamia Sprzedającego o skorzystaniu z prawa do odstąpienia, wypełniając formularz odstąpienia, który można uzyskać w Internecie pod następującym adresem: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-Distances-ligumu. Kupujący przesyła wypełniony formularz, fakturę (jej numer) oraz numer zamówienia (zwany dalej „odstąpieniem”) sprzedającemu na adres e-mail. Po otrzymaniu odstąpienia Sprzedawca powiadamia Kupującego o otrzymaniu odstąpienia od umowy oraz informuje o podjętej decyzji lub terminie podjęcia decyzji. Formularz wypłat jest dostępny po wysłaniu wniosku na adres e-mail .

10.4. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu produktów Sprzedawcy, ale nie później niż w ciągu 14 dni od wysłania odstąpienia Sprzedawcy, pocztą, za pośrednictwem usług pocztowych lub w jakikolwiek inny sposób wygodny dla Kupującego. Nabywca pokrywa koszty zwrotu i wysłania produktów.

10.5. Sprzedający zwraca Kupującemu zwrot płatności otrzymanych od Kupującego, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wybraną przez Kupującego metodą dostawy inną niż najtańsza standardowa metoda dostawy oferowana przez Sprzedającego) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego odstąpienia Kupującego (decyzja dotycząca odstąpienia od Umowy) oraz od otrzymania przez Sprzedającego produktów, których Kupujący odstąpił. Sprzedający zwraca powyższą kwotę za pomocą tego samego rodzaju instrumentu płatniczego, z którego korzysta Kupujący, tj. poprzez przeniesienie na rachunek bieżący Kupującego, z którego dokonano płatności.

10.6. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania płatności do momentu otrzymania od nabywcy produktów, których nabywca chce odstąpić, a także do niedokonywania zwrotu w przypadkach określonych w § 10.2 warunków.

 1. Roszczenie konsumenta dotyczące produktu niezgodnego z Porozumieniem

11.1. Kupujący, będący konsumentem zgodnie z prawem ochrony praw konsumenta, jest uprawniony do wniesienia do Sprzedającego roszczenia dotyczącego niezgodności produktu z postanowieniami Umowy w ciągu 2 lat od daty zakupu, z wyjątkiem produktów kompresyjnych, dla których Sprzedający zapewnia gwarancję utrzymania wskaźników kompresji przez okres 6 miesięcy. Wniosek o takie roszczenie należy złożyć sprzedającemu w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym nabywca odkrył niezgodność produktu z postanowieniami Umowy. Dzień zakupu produktu uznaje się za dzień, w którym sprzedawca przekazał produkt, a nabywca zaakceptował dany produkt.

11.2. Więcej informacji na temat praw konsumenta w przypadkach, gdy produkt niezgodny z postanowieniami Umowy został mu sprzedany, można znaleźć w rozdziale VII, roszczenia konsumenta, ustawy o ochronie praw konsumenta https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums

 1. Rozpatrywanie skarg, propozycji i sugestii

12.1. Każdy kupujący może zgłaszać sprzedawcy sugestie, propozycje dotyczące działania strony internetowej lub złożyć skargę, wysyłając e-mail do

 1. Przetwarzanie danych osobowych odwiedzających

13.1. Wszystkie informacje dotyczące odwiedzającego (w tym kupującego), które odwiedzający przekazuje sprzedającemu i które stały się znane, gdy odwiedzający dostarczy takie informacje na stronie internetowej, będą uważane za dobrowolnie przekazane przez odwiedzającego.

13.2. Przy przetwarzaniu danych osobowych odwiedzających (osób fizycznych) sprzedawcą jest administrator danych do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i prawo o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Odpowiedzialność

14.1. Każdy odwiedzający (w tym kupujący) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządzi sprzedającemu z naruszeniem niniejszych warunków.

14.2. Gość odpowiada za działania podejmowane za pośrednictwem strony internetowej (w tym między innymi dokładność danych dostarczonych w formularzu zakupu; nabywca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje błędów lub nieścisłości w danych podanych w formularzu rejestracji).

14.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za straty lub szkody wyrządzone kupującemu z powodu niepowodzenia lub opóźnienia dostawy produktów lub w przypadku opóźnienia lub odroczenia dostawy produktów z powodu złych lub nieprzewidzianych warunków pogodowych, jak również z powodu przepisów ustawowych i wykonawczych przyjętych przez władze państwowe (w tym dotyczących izolacji/zamknięcia).

14.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu warunków lub zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie nastąpiło w związku z wydarzeniami pozostającymi poza kontrolą Sprzedającego, tj. wszelkimi działaniami lub zdarzeniami, których sprzedawca nie jest w stanie kontrolować. Jeżeli zdarzenie ma miejsce poza kontrolą sprzedającego, które wpływa na prawidłowe wykonanie obowiązków sprzedającego:

14.4.1. Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego; oraz

14.4.2. Wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z warunków zostanie zawieszone, a okres wykonania obowiązków zostanie przedłużony o okres równy okresowi trwania zdarzenia pozostającemu poza kontrolą Sprzedawcy. Jeżeli zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego wpływają na dostawę produktów do Kupującego, Sprzedawca uzgadnia nową datę dostawy po zakończeniu zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy.

14.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na innych stronach, nawet jeśli odwiedzający uzyskują dostęp do takich stron za pośrednictwem łącza na stronie sprzedawcy.

14.6. Nabywca jest odpowiedzialny za utrzymanie jakości i bezpieczeństwa produktu w okresie wykonywania prawa do wycofania. Nabywca musi przechowywać oryginalne opakowanie produktu w taki sposób, aby produkt nie ulegał uszkodzeniu mechanicznemu zewnętrznemu i aby nie cierpiał na niekorzystne skutki zewnętrznych warunków.

 1. Zawarcie umowy, okres obowiązywania umowy

15.1. Potwierdzając zamówienie (klikając przycisk Zamówienie miejsca), Kupujący wyraźnie i jednoznacznie potwierdza, że wyraził zgodę na zawarcie i zawarcie umowy, zobowiązał się do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy i wskazuje, że Kupujący ma świadomość, że Kupujący dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do zapłaty za zamówione produkty.

15.2. Jeżeli nabywca ma mniej niż 18 lat (klikając przycisk Zamówienie miejsca), potwierdza, że powiadomił swojego przedstawiciela prawnego, który wyraził zgodę na zawarcie Umowy, a w razie potrzeby jego przedstawiciel prawny podejmie zobowiązania wynikające z zawartej Umowy.

15.3. Umowę uznaje się za zawartą, gdy kupujący otrzyma powiadomienie sprzedającego o przyjęciu zamówienia w swoim e-mailu.

15.4. Umowa obowiązuje tak długo, jak powinny być wykonywane zobowiązania wynikające z umowy.

 1. Rozstrzyganie sporów

16.1. Strony będą starały się rozstrzygać wszelkie spory między sprzedającym a odwiedzającym (w tym kupującym) lub powstałe w związku z zakupem produktów na stronie internetowej w drodze wzajemnych negocjacji lub korespondencji, w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnego i akceptowalnego rozwiązania.

16.2. Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty w formie negocjacji lub korespondencji, Strony rozstrzygają spór przed sądem Republiki Łotewskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i wykonawczych Republiki Łotewskiej. Spory między kupującym (konsumentem) a sprzedającym mogą być kierowane do Centrum ochrony Praw konsumentów lub do sądu Republiki Łotewskiej.

 1. Inne przepisy

17.1. Sprzedawca ma prawo odmówić dostępu do odwiedzającego (w tym do kupującego), jeżeli sprzedający otrzyma stosowne instrukcje od organów ścigania lub jeśli odwiedzający wyrządził szkodę sprzedającemu, zhakował stronę internetową, nielegalnie lub zgodnie z prawem uzyskał dostęp do danych innych osób przechowywanych na stronie internetowej lub w systemie.

17.2. Sprzedawca ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią lub strony trzecie, ale przeniesienie takich praw i obowiązków nie wpłynie na prawa odwiedzającego (w tym kupującego) i obowiązki sprzedawcy wynikające z niniejszych warunków. W przypadku takiego przeniesienia Sprzedawca poinformuje zwiedzającego, podając informacje o przeniesieniu na stronie internetowej.

17.3. Odwiedzający (w tym kupujący) nie jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków na osobę trzecią lub strony trzecie bez pisemnej zgody sprzedającego.

17.4. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszych warunków zostanie uznany przez sąd za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostaną w mocy i skuteczne. Wszelkie postanowienia niniejszych warunków, które uznaje się za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne jedynie częściowo lub w pewnym zakresie, pozostają w mocy i obowiązują w zakresie, w jakim nie zostały uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne.

17.5. O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, jakiekolwiek opóźnienie ze strony sprzedającego w związku z wykonywaniem jego praw wynikających z niniejszych warunków nie stanowi zwolnienia odwiedzającego z wykonania lub zrzeczenia się takiego prawa, ale indywidualne lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek obowiązku lub indywidualne lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa nie oznacza, że taki obowiązek nie musi być wykonywany lub że takie prawo nie może być wykonywane w przyszłości.

17.6. Niniejsze warunki i stosunki między Stronami zgodnie z niniejszymi warunkami (w tym kwestie zawarcia, ważności, stosowania i rozwiązania Umowy) podlegają prawu Republiki Łotewskiej i są interpretowane w oparciu o prawa Republiki Łotewskiej.

Obsługa klienta
Dostawa na całym świecie
Szybka dostawa
Jakość