Personvernpolicy

Formålet med personvernerklæringen er å gi en naturlig person - data som er gjenstand for formålet, omfanget, beskyttelsen av behandling av personopplysninger og saksbehandlingsperioden på tidspunktet for innhenting av data og behandling av personopplysninger for den aktuelle personen.

1. Kontroller:

 • Kontroller for behandling av personopplysninger skal “TONUS ELAST” Ltd (heretter kalt TE), enhetlig registreringsnr 40003233170, juridisk adresse “Pilskalni”, Grinvalti, Nicas pagast, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Latvia .
 • ansettelseskontaktinformasjon i saker relatert til behandling av personopplysninger skal være:
  e-postadresse: informasjon @ tonuselast.com, adresse: “Pilskalni”, Grinvalti, Nicas Pagasts, Dienvidkurzemes novader, LV-3473, Latvia, telefon (+371) 63431547. Du kan stille spørsmål om behandling av personopplysninger ved hjelp av denne kontaktinformasjonen eller ved å bruke den juridiske adressen. Søknad om utøvelse av rettigheter kan sendes i henhold til gjeldende personvernpolicy.
 • oppgavene til ansvarlig person som nevnt i foregående ledd, skal være som følger: for å informere og gi råd til ansatte i TE om spørsmål relatert til behandling av personopplysninger, for å overvåke overholdelsen av de regulatoriske reaksjonene knyttet til beskyttelse av personopplysninger i TE, samarbeide med tilsynsmyndigheten og gi råd til personer som adresserer TE i saker relatert til databehandlingen.

2. Personer i personvernerklæringen

 • Personopplysninger skal bety opplysninger om en identifisert eller identifiserbar person.
 • Personvernerklæringen skal gjelde for å sikre vern av personvern og personopplysninger når det gjelder:
  • naturpersoner – partnere, ansatte og tredjeparter som mottar eller overfører til TED eventuell informasjon (herunder kontakter, betalere osv.) i forbindelse med tjenestetilbud;
  • besøkende i spisskomiteen og andre lokaler og territorier, herunder de som videoovervåkningen utføres for;
  • brukere av hjemmesiden som vedlikeholdes av TE; (heretter omtales alle sammen som personene).
 • TE skal ivareta personvernet til personene og beskyttelsen av personopplysninger, respektere rettighetene til personer som er til lovlydighet for behandling av personopplysninger i samsvar med Europaparlaments - og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om vern av naturlige personer når det gjelder behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data (heretter kalt personvern og annen regulering).
 • Personvernerklæringen skal gjelde for databehandling uansett i hvilken form dataene ytes og behandles.
 • TE kan for visse typer databehandling fastsette nærmere regler der personen er informert på det tidspunktet han/hun mottar relevante data.

3. TE skal behandle personopplysninger for følgende formål:

 • Formidling av tjenester og håndheving av avtalen. Formålet gjelder tjenesteyting og gjennomføring av kontrakter (transaksjoner) som er inngått. Behandling av personopplysninger skal skje på grunnlag av lov og kontrakt (transaksjon).
 • Forberedelse, konklusjon eller endring av kontrakten. Formålet gjelder nye søknader om eksisterende eller ny transaksjon, herunder tjenester. Behandling av personopplysninger skal utføres på grunnlag av lov eller kontrakt (transaksjon);
 • Oppfyllelse av avtaleforpliktelser og tjenestetilbud;
 • Annonsering og distribusjon av tjenester til forretningsformål;
 • Undersøkelse og behandling av søknader, klager og krav;
 • Oppgjørsadministrasjon, gjenvinning og håndhevelse av gjeld. Formålet gjelder aktivitetene som utøves innenfor rammen av oppgjør med den enkelte. Behandling av personopplysninger skal skje på grunnlag av lov og kontrakt (transaksjon);
 • Vedlikehold og forbedring av hjemmesiden;
 • Informasjonstilførsel til nasjonale tilsynsmyndigheter og organene som utfører driftsaktiviteter i tilfellene og i den grad det er angitt i eksterne regulatoriske reaksjoner;
 • Behandling av personopplysninger for interne administrative formål innenfor rammen av JSC “Olainfarm” - gruppen. Formålet gjelder behandling av personopplysninger for konserninterne administrative formål, herunder forebygging av interessekonflikt og forebygging av ulovlige transaksjoner. Behandling av personopplysninger skal baseres på en legitimt interesse;
 • håndhevelse av bindende regulatoriske påkjenninger. Formålet gjelder grunnlaget for behandling av personopplysninger gitt i regulatoriske forhold, for eksempel regnskapsområder, skatter, avgifter osv.;
 • Organisasjonshåndtering, planlegging og regnskap av TE (inkludert registrering, ivaretakelse av prosesser, tjenester, informasjonssystemer, personlige opplysninger, nedleggelse, gjennomføring av offentlige relasjoner og samfunnsansvar). Formålet gjelder tiltak for den integrerte forvaltningen av en tilbyder, herunder nasjonalt og internasjonalt anerkjente prinsipper for eierskapsutøvelse, ved å sikre sporing, kontroll og perfeksjon av interne prosesser. Behandling av personopplysninger skal skje på grunnlag av lov, legitime renter og samtykke fra personen.
 • Regnskaps -/finans - og avgiftshandsaming. Formålet gjelder regnskap, skatter og avgifter, oppgjør mv. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av lov og kontrakt (transaksjon);
 • Andre spesifikke formål, der personene er informert før bestemmelsen av data;
 • I noen av disse tilfellene skal TE behandle personopplysninger bare i den grad det er tillatt med det spesifikke formålet med behandlingen.

4. Hvordan får TE personlig informasjon

 • Informasjon, som er innhentet av TE angående personen, avhenger av innholdet i transaksjonen. Informasjon som gis innenfor rammen av et eventuelt samarbeid, blir innhentet på tilsvarende måte.
 • Informasjon som er gitt til arrangementen (person) om seg selv eller seg selv, dvs. den aktuelle personen eller dens autoriserte person, gjennom kommunikasjon eller samarbeid med TE, for eksempel konklusjon av en kontrakt, ber om informasjon eller sende søknad om undersøkelse av et bestemt spørsmål eller en forespørsel, kommunikasjon via informasjonskanaler, inkludert sosiale nettverk, besøkt hendelsene organisert eller aktivitetene som støttes av TE, der bilder eller video-bilder kan bli varslet på forhånd.
 • For å oppfylle kravene i regulatoriske forhold, for å sikre langsiktig samarbeid og risikostyring av kreditt, kan det være nødvendig at TE ber om data også fra offentlig tilgjengelige registre, herunder databaser som vedlikeholdes av LURSOFT – commercial Register, The land Register, insolvency Register, commercial pledge Register osv.
 • Informasjonskapsler kan brukes på bursdagsboliger, som vi vil informere om under besøket til hjemmesiden.

5. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

 • avslutning og gjennomføring av kontrakten – for å inngå en kontrakt som baserer seg på søknad og for å sikre oppfyllelse av en slik kontrakt;
 • håndheving av regulatoriske påvirkninger – for å oppfylle forpliktelsen eller rettighetene som er angitt i regulatoriske påvirkninger;
 • samtykke fra dataregisteret;
 • i lovlige (legitime) interesser - for å gjennomføre de juridiske (legitime) interessene i TE som oppstår av eksisterende forpliktelser eller fra den avsluttede kontrakten, eller fra loven:
  • å drive forretningsvirksomhet;
  • for å sikre oppfyllelse av de kontraktsmessige forpliktelser;
  • for å opprettholde søknader og innlevering om tjenestetilbud, andre søknader og innsendinger, kommentarer til de samme, herunder de som gjøres muntlig og i hjemmet;
  • å utvikle og forbedre produktene og tjenestene;
  • å annonsere produkter og tjenester;
  • å sende andre rapporter om framdriften av kontraktresultatene og relevante hendelser for kontraktsytelsen;
  • å sikre og forbedre kvaliteten på tjenestene;
  • å administrere betalinger;
  • å administrere utestående betalinger;
  • for å gjelde statsmyndighetene, organer som utfører driftsaktiviteter, og domstolene for beskyttelse av sine juridiske interesser;
  • informere offentligheten om sin virksomhet.

6. Behandling og beskyttelse av personopplysninger

 • TE skal behandle og beskytte personopplysninger ved hjelp av moderne teknologimuligheter, der det tas hensyn til eksisterende personrisiko og rimelig tilgjengelige organisatoriske, finansielle og tekniske ressurser.
 • For å sikre høy kvalitet og operasjonell prestasjon av avtaleforpliktelser kan TE godkjenne samarbeidspartnerne å tilby bestemte tjenester, for eksempel helse - og omsorgstjenester, fakturering og lignende. Der det ved gjennomføring av slike oppgaver skal samarbeidspartnerne behandle personopplysninger til avhending av TE, skal de aktuelle samarbeidspartnerne anses å være prosessorene av personopplysninger og TE ha rett til å overføre de personlige dataene som er nødvendige for å utføre slike aktiviteter til samarbeidspartnerne i den utstrekning det er nødvendig for å utføre disse aktivitetene.
 • Medoperasjonspartnerne i TE i sin kapasitet av den personlige dataprosessoren vil sørge for at de personlige databehandlings - og beskyttelseskravene overholdes i henhold til regulatoriske forhold, og de vil ikke bruke personlige data til andre formål, spare for oppfyllelse av avtaleforpliktelser på vegne av TE.

7. Kategorier av mottakerne av personopplysninger, eller som dataene er fjernet til

 • TE skal ikke offentliggjøre personopplysninger eller opplysninger innhentet i forbindelse med levering av tjenestene og under oppfyllelse av kontrakten til tredjeparter, herunder opplysninger om art, stoff osv. i tjenestene, bortsett fra:
  • hvis tredjeparten må overføre opplysningene innenfor rammen av kontrakten som er inngått med sikte på å utføre en funksjon som kreves for oppfyllelse av kontrakten eller enhver funksjon som er delegert av loven (for eksempel til en bank innenfor oppgjørssystemet eller for å utføre tjenesten);
  • hvis det er gitt tydelig og eksplisitt samtykke fra dataregisteret;
  • for partene som gis i regulatoriske forhold etter deres rimelige anmodning, i samsvar med prosedyrene og i den utstrekning som er angitt der,
  • i de tilfellene som er spesifisert i regulatoriske forhold, for beskyttelse av legitime interesser i TE, ved søknad til domstolene eller andre offentlige myndigheter.
 • Personopplysninger kan leveres til selskapene i JSC “Olainfarm” Group. Sikkerheten til personopplysninger utgjør en prioritet i selskaper i JSC “Olainfarm” - gruppen, og forretningsprosessene utføres i samsvar med kravene nedfelt i regulatoriske forhold.
 • Personopplysninger kan avgis til samarbeidspartnerne - kjøpmenn der selskapene i JSC “Olainfarm” Group har inngått samarbeidsavtaler og det foreligger gjensidige forpliktelser. Som for levering av tjenester, levering av levering (herunder levering av skilt og kontrakter mv., herunder kupere, post osv.), kvalitetskontroll (herunder kartlegging), sikkerhet og beskyttelse av tjenestene (samarbeidspartnere som gir støtte til sikkerhet og beskyttelse av ansatte, kunder, besøkende, anlegg og infrastruktur, herunder sikkerhet, rettslige hjelpeleverandører osv.) og administrasjon av ledelsen. (samarbeidspartnere for forvaltningen og gjennomføringen av organisasjons -, finans - og regnskapsprosesser, herunder revisorer, revidere, arrangementsarrangører osv.).
 • Tilsynsmyndigheter. For eksempel markedstilsynsmyndigheter, kontrollinstanser og redningstjenester i henhold til regulatoriske forhold.
 • Tredjeparter. For eksempel naturlige eller juridiske personer, offentlige myndigheter, etater eller andre organer enn datapersoner, ledere eller prosessorer.
 • Personopplysninger kan innleveres (overføres) til annen person ved forretningsovergang, eventuell sammenslåing, anskaffelse, salg av aktiva, overføring av tjenestetilbud til annen kjøpmann mv.

8. Innsyn av personopplysninger utenfor EU

 • TE overfører ikke personopplysninger utenfor EU.
 • Ved behov vil TE sørge for at prosedyrene nedfelt i regulatoriske forhold for formålet er å sikre prosessnivået og beskyttelsen av personopplysninger tilsvarende det som følger av forskriften.

9. Personlig datalagringsperiode

 • Personopplysninger skal lagres i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå de formål som er angitt i personvernerklæringen, forutsatt at lengre lagring ikke er etablert av regulatoriske forhold. For bestemmelse av datalagringsperioden benyttes kriteriene i samsvar med bestemmelsene i regulatoriske forhold, for eksempel undersøkelse av krav, beskyttelse av rettigheter, løsning av spørsmål, overholdelse av begrensningsperiode osv., samt for naturpersoners rettigheter, for eksempel fastsettelse av datalagring for perioden, der kravene knyttet til transaksjonen eventuelt kan anvendes.
 • TE skal oppbevare og behandle personopplysninger inntil minst ett av følgende kriterier finnes:
  • gyldigheten av den avsluttede kontrakten;
  • i tilfeller som er angitt i regulatoriske påvirkninger, i den grad og innenfor tidsgrensen som er angitt for dette;
  • selv om enhver part har en juridisk plikt til å oppbevare dataene;
  • inntil samtykke fra data som er gjenstand for relevant behandling av personopplysninger, gjelder, dersom det ikke foreligger noe annet rettslig grunnlag for behandling av data.
 • Ved utløp av datalagringsperioden skal personopplysninger slettes eller destrueres.

10. Personens rettigheter og plikter (personopplysninger)

 • Personen (dataregisteret) skal ha rett til å innhente all informasjonen som samles inn om ham eller henne i ethvert personlig databehandlingssystem.
 • Personen skal ha rett til å innhente opplysninger om de naturlige eller juridiske personene som har mottatt opplysninger om personen fra kontrollen innen en bestemt tidsperiode. Opplysningene som skal gis til den enkelte, skal ikke omfatte offentlige myndigheter, som fører straffesaker, organer som utfører operasjonell virksomhet eller andre institusjoner, der loven forbyr at slik informasjon blir offentliggjort.
 • Personen skal også ha rett til følgende opplysninger dersom det i tilfelle gjelder:
  • firmanavn eller gitt navn og etternavn og adresse til kontrolleren;
  • kontaktinformasjon til spesialisten eller personen som er ansvarlig for databehandlingen av TE;
  • formål, juridisk grunnlag og type behandling av personopplysninger;
  • mottakere av personopplysninger eller eventuelt kategorier av mottakere;
  • informasjon som kontrolleren har til hensikt å sende personopplysninger til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon;
  • datoen da den nyeste endringen av personopplysninger for datapunktet er utført, er dataene slettet eller blokkert.
  • kilde til innhenting av personopplysninger, med mindre loven forbyr innsyn av slik informasjon;
  • tidsrom, der de personlige dataene vil bli lagret, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for bestemmelse av denne perioden;
  • at det er en rett til å kreve at kontrolleren får tilgang til personopplysninger fra dataregisteret og til å rette opp eller slette det samme, eller begrense behandlingen i forhold til dataregisteret, eller retten til å protestere mot behandlingen, samt retten til å fordele data;
  • retten til å trekke sitt samtykke når som helst uten å påvirke sakens lovverk, som er basert på samtykke gitt før uttaket;
  • adgang til å fremlegge klage til tilsynsmyndigheten;
  • informasjon om hvorvidt bestemmelsen av personopplysninger er fastsatt i henhold til lov eller kontrakt, eller det er en forutsetning for kontraktsinngåelse, samt informasjon om hvorvidt det er underlagt noen plikt til å oppgi personopplysninger og hvilke konsekvenser som kan være i tilfeller der slike data ikke gis;
  • at det finnes automatisert beslutningstagning, herunder nevnte profilering.
 • Personen skal i henhold til regulatoriske forhold ha rett til å be om tilgang til sine personlige opplysninger og til å be om supplering, retting eller utbedring av de bearbeidede dataene, samt til å forplikte seg til behandling, herunder til behandling av personopplysninger som utføres på grunnlag av juridiske (legitime) interesser i TE, samt retten til å portere data. Slike rettigheter skal utøves så langt at databehandlingen ikke er avledet fra de forpliktelser som er pålagt av de effektive regulatoriske konsesjonene og overholdt i den offentlige interesse.
 • Personen kan sende inn anmodning om å utøve sine rettigheter:
  • i skriftlig form ved hjelp av adresse “Pilskalni”, Grinvalti, Nicas Pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Latvia, ved å presentere et personlig identitetsdokument;
  • via elektronisk post ved å signere med en sikker elektronisk signatur som sender til e-postadressen informasjon @ tonuselast.com;
 • Ved mottak av anmodning fra personen om utøvelse av hans eller hennes rettigheter skal TE bekrefte personens identitet, vurdere forespørselen og utføre den i henhold til Regelverket.
 • TE skal sende svar på den mottatte anmodning per e-post til den angitte kontaktadressen i et registrert brev eller skal svare det personlig, der det tas hensyn til, så langt det er mulig, hvordan man får den responsen vedkommende har angitt.
 • TE skal sørge for at krav til databehandling og beskyttelse håndheves i samsvar med regulatoriske påvirkninger, og ved innvendinger skal det treffe hensiktsmessige tiltak for å løse innvendingene. Ved brudd på dette skal imidlertid personen ha rett til å søke tilsynsmyndighet - Statens datatilsyn.
 • Personen skal innen rimelig tid gi te informasjon om endringer i personopplysninger til avhending av sesonnementet.
 • Personen skal forplikte seg til å bli kognitør av personvernerklæringen i TE før inngåelse av samarbeidet.

11. Samtykke til behandling av data og rett til å trekke den ut

 • Der behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke til behandling av personopplysninger, skal personen ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av data på samme tidspunkt som det ble gitt, og i så fall videre behandling av opplysningene basert på tidligere gitt samtykke for dette formålet skal ikke gjennomføres i fremtiden.
 • Inntaket av samtykke skal ikke påvirke behandlingen av data som ble gjennomført på tidspunktet for ikrafttredelse av samtykke fra personen.
 • Inntaket av samtykke skal ikke heve behandlingen av data som ble gjennomført på tidspunktet da samtykke fra personen ble effektiv.

12. Andre bestemmelser

 • TE gjennomfører ikke automatisert beslutningstagning eller profilering når det gjelder naturlige personer.
 • TE skal ha rett til å supplere eller endre personvernerklæringen ved å gjøre den tilgjengelig for personer på årsdagen eller på kontorlokaler i papirformat.
 • TE beholder tidligere versjoner av personvernerklæringen og er tilgjengelig på TED-hjemmesiden eller i kontorlokalene i papirformat.
Kundeservice
Verdens levering
Rask levering
Kvalitet