Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule – andmesubjektile – teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemisperioodi kohta andmete saamise ajal ning andmesubjekti isikuandmete töötlemisel.

1. Kontroller:

  • „isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on

„TONUS ELAST” Ltd. (edaspidi „TE”), ühtne registreerimisnumber 40003233170, juriidiline aadress „Pilskalni”, Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Läti.”

 • TE kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on:
  meiliaadress: info @ tonuselast.com, aadress: „Pilskalni”, Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Läti, telefon (+371) 63431547. Isikuandmete töötlemise kohta saate küsimusi esitada seda kontaktteavet kasutades või juriidilisele aadressile kandideerides. Oma õiguste kasutamise taotluse võib esitada vastavalt kehtivale privaatsuspoliitikale. "
 • eelmises lõikes osutatud vastutava isiku ülesanded on järgmised: teavitada ja nõustada te töötajaid isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes, jälgida andmete kaitsmisega seotud regulatiivsete nõuete täitmist te-s, teha koostööd järelevalveasutusega ja nõustada teid pöörduvaid isikuid andmetöötlusega seotud küsimustes. "

2. Privaatsuspoliitika teemad

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Eraelu puutumatuse põhimõtteid kohaldatakse eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks seoses järgmisega:
  • füüsilised isikud – partnerid, töötajad ja kolmandad isikud, kes saavad või edastavad TE-le kogu teabe (sealhulgas kontaktid, maksjad jne) seoses teenuste osutamisega;
  • TE büroo ning muude ruumide ja territooriumide külastajad, sealhulgas need, kelle jaoks teostatakse videoseiret;
  • TE hallatava kodulehe kasutajad; (edaspidi kõik koos Personid).
 • TE hoolitseb Personide eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse eest, austab Personide õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi „määrus”) ning muude regulatiivsete sätetega eraelu puutumatuse ja andmetöötluse valdkonnas.
 • Isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse privaatsuspoliitikat olenemata sellest, millises vormis andmeid esitatakse ja töödeldakse.
 • TE võite teatavat liiki andmetöötluse puhul kehtestada täiendavad eeskirjad, millest Personit teavitatakse asjaomaste andmete esitamise ajal.

3. TE töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamine ja lepingu täitmine. Eesmärk on seotud teenuste osutamise ja sõlmitud lepingute (tehingute) täitmisega. Isikuandmete töötlemine toimub seaduse ja lepingu (tehingu) alusel;
 • lepingu koostamine, sõlmimine või muutmine. Eesmärk kehtib olemasoleva või uue tehingu uute rakenduste, sealhulgas teenuste kohta. Isikuandmete töötlemine toimub seaduse või lepingu (tehingu) alusel;
 • Lepinguliste kohustuste täitmine ja teenuste osutamine;
 • Reklaam ja teenuste levitamine ärilistel eesmärkidel;
 • Taotluste, kaebuste ja nõuete läbivaatamine ja menetlemine;
 • Arvelduste haldamine, võlgade sissenõudmine ja täitmine. Eesmärk on seotud toimingutega, mis toimuvad temaga arvelduste raames. Isikuandmete töötlemine toimub seaduse ja lepingu (tehingu) alusel;
 • Kodulehe hooldus ja täiustamine;
 • Teabe andmine riigi reguleerivatele asutustele ja operatiivtegevust teostavatele organitele välistes regulatiivmeetmetes täpsustatud juhtudel ja ulatuses;
 • Isikuandmete töötlemine sisehalduslikel eesmärkidel JSC „Olainfarm” grupi raames. Eesmärk on seotud isikuandmete töötlemisega kontsernisisesel halduslikul eesmärgil, nagu huvide konflikti ennetamine ja ebaseaduslike tehingute vältimine. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse õigustatud huvist,
 • siduvate regulatiivsete aktide jõustumisest. Eesmärk on seotud õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise alusega, näiteks raamatupidamise, maksude, lõivude jne valdkonnas;
 • TE organisatoorne juhtimine, planeerimine ja raamatupidamine (sh protsesside, teenuste, infosüsteemide, isiklike andmete, kaupmeeste pärimise, suhtekorralduse ja sotsiaalse vastutuse registreerimine, tagamine). Eesmärki kohaldatakse ettevõtja integreeritud juhtimise meetmete suhtes, sealhulgas kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliselt tunnustatud äriühingu üldjuhtimise põhimõtetega, tagades sisemiste protsesside jälgimise, kontrolli ja täiustamise. Isikuandmete töötlemine toimub seaduse, õigustatud huvi ja isiku nõusoleku alusel.
 • Raamatupidamine/finants - ja maksuhaldus. Eesmärk on seotud raamatupidamise, maksumaksete, arvelduste jms. Töötleme isikuandmeid seaduse ja lepingu (tehingu) alusel;
 • Muud eriotstarbed, millest Personsit teavitatakse enne andmete esitamist;
 • Igal sellisel juhul töötleb TE Personal Datat ainult ulatuses, mis on lubatud töötlemise erieesmärgiga.

4. Kuidas TE isikuandmeid hangib?

 • Teave, mille TE saab Personi kohta, sõltub tehingu sisust. Igasuguse koostöö raames antav teave saadakse samamoodi.
 • Andmed, mida andmesubjekt (Person) annab TE-le enda, st andmesubjekti või tema volitatud isiku kohta side või koostöö kaudu TE-ga, näiteks lepingu sõlmimine, teabe küsimine või konkreetse küsimuse või taotluse läbivaatamise taotluse esitamine, teabekanalite, sealhulgas sotsiaalvõrgustike kaudu suhtlemine, korraldatud ürituste või TE toetatud tegevuste külastamine, mille käigus võib teha fotosid või videopilte, kui sellest on eelnevalt teavitatud.
 • Regulatiivsetes õigusaktides sätestatud nõuete täitmiseks, pikaajalise koostöö ja krediidiriski juhtimise tagamiseks võib Teil tekkida vajadus nõuda andmeid ka avalikult kättesaadavatest registritest, sealhulgas LURSOFT-kaubandusregistri, kinnistusregistri, Insolvency registri, kaubanduslike õiguste registri jne peetavatest andmebaasidest.
 • Küpsiseid saab kasutada TE kodulehel, millest teavitame kodulehe külastuse ajal.

5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • lepingu sõlmimine ja täitmine – taotluse alusel lepingu sõlmimine ja selle täitmise tagamine;
 • regulatiivsete õigusaktide jõustamine – regulatiivsetes õigusaktides sätestatud kohustuse või õiguste täitmiseks;
 • andmesubjekti nõusolek;
 • seaduslikes (õiguspärastes) huvides – olemasolevate kohustuste või sõlmitud lepingust või seadusest tulenevate te õiguspäraste (õiguspäraste) huvide rakendamiseks:
  • tegeleda äritegevusega;
  • tagada lepinguliste kohustuste täitmine;
  • säilitada taotlusi ja esildisi seoses teenuste osutamisega, muid taotlusi ja esildisi, märkusi nende kohta, sealhulgas suuliselt ja kodulehekülgedel;
  • arendada ja parandada tooteid ja teenuseid;
  • reklaamida tooteid ja teenuseid;
  • saata muid aruandeid lepingu täitmise edenemise ja lepingu täitmise asjakohaste sündmuste kohta;
  • tagada ja parandada teenuste kvaliteeti;
  • maksete haldamine;
  • hallata tasumata makseid;
  • taotleda riigi haldusasutustelt, operatiivtegevust teostavatelt asutustelt ja kohtutelt oma õiguslike huvide kaitset;
  • teavitada avalikkust nende tegevusest.

6. Isikuandmete töötlemine ja kaitse

 • TE töötleb ja kaitseb Personal Datat kaasaegse tehnoloogia abil, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning mõistlikult kättesaadavaid organisatsiooni -, finants - ja tehnilisi ressursse.
 • Lepinguliste kohustuste kvaliteetse ja operatiivse täitmise tagamiseks võib TE volitada oma koostööpartnereid osutama konkreetseid teenuseid, nagu töötajate tervisekindlustusteenused, arvete esitamine jms. Kui koostööpartnerid töötlevad selliseid ülesandeid täites teie käsutuses olevaid isikuandmeid, loetakse asjaomased koostööpartnerid isikuandmete töötlejateks ning TE-l on õigus edastada koostööpartneritele selliste toimingute tegemiseks vajalikke isikuandmeid nende toimingute tegemiseks vajalikus ulatuses.
 • TE koostööpartnerid isikuandmete töötleja ülesannetes tagavad isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise vastavalt regulatiivsetele seadustele ega kasuta isikuandmeid muul eesmärgil, välja arvatud sa nimel sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks.

7. Isikuandmete vastuvõtjate või nende isikute kategooriad, kellele andmed avalikustatakse

 • TE ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid ega teavet, mis on saadud teenuste osutamise ja lepingu kehtivuse ajal, sealhulgas teavet teenuste laadi, sisu jms kohta, välja arvatud:
  • kui kolmas isik peab edastama andmed sõlmitud lepingu raames mis tahes ülesande täitmiseks, mis on vajalik lepingu täitmiseks või mis tahes seadusega delegeeritud ülesande täitmiseks (näiteks pangale arvelduste raames või teenuse osutamiseks);
  • kui andmesubjekt on andnud selge ja selge nõusoleku;
  • reguleerivates õigusaktides sätestatud pooltele nende põhjendatud taotluse korral selles sätestatud korras ja ulatuses;
  • määrustes sätestatud juhtudel, et kaitsta te õigustatud huve, pöördudes kohtusse või muudesse ametiasutustesse.
 • Isikuandmeid võib avaldada JSC „Olainfarm” kontserni äriühingutele. Isikuandmete ohutus on JSC „Olainfarm” kontserni äriühingute prioriteet ning äriprotsesse viiakse läbi vastavalt regulatiivsetes õigusaktides sätestatud nõuetele.
 • Isikuandmeid võib avaldada koostööpartneritele – kaupmeestele, kellega JSC kontserni „Olainfarm” äriühingud on sõlminud koostöölepingud ja kellel on vastastikused kohustused. Näiteks teenuste osutamiseks, kättetoimetamise pakkumiseks (sh pakkide ja lepingute kättetoimetamine jne, sh kullerid, post jne), kvaliteedikontrolliks (sh ülevaatajad), teenuste turvalisuse ja kaitse tagamiseks (koostööpartnerid, kes toetavad töötajate, klientide, külastajate, rajatiste ja infrastruktuuri turvalisust ja kaitset, sh turvalisust, õigusabi pakkujaid jne) ning juhtimise pakkumiseks (koostööpartnerid organisatsiooni -, finantsjuhtimise ja raamatupidamisprotsesside juhtimiseks ja pakkumiseks, sh audiitorid, revisjonid, ürituste korraldajad jne).
 • Järelevalveasutused. Näiteks turujärelevalveasutused, õiguskaitseorganid ja päästeteenistused kooskõlas regulatiivsete õigusaktidega.
 • Kolmandad isikud. Näiteks füüsilised või juriidilised isikud, riigiasutused, asutused või asutused, välja arvatud andmesubjektid, juhid või töötlejad.
 • Isikuandmeid võib avaldada (edastada) teisele isikule seoses ettevõtte ülemineku, ühinemise, omandamise, vara müügi, teenuse osutamise üleandmisega teisele kaupmehele jne.

8. Isikuandmete avaldamine väljaspool Euroopa Liitu

 • TE ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu.
 • Vajaduse korral tagab TE õigusaktides sätestatud menetlused, et tagada määruses sätestatuga samaväärne isikuandmete töötlemise tase ja kaitse.

9. Isikuandmete säilitamise periood

 • Isikuandmeid säilitatakse ulatuses, mis on vajalik eraelu puutumatuse poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, tingimusel et pikemat säilitamist ei kehtestata regulatiivsete õigusaktidega. Andmesalvestusaja määramiseks kasutatakse kriteeriume kooskõlas regulatiivsete täienduste sätetega, nagu nõuete läbivaatamine, õiguste kaitse, küsimuste lahendamine, aegumistähtaja järgimine jne, samuti füüsiliste isikute õiguste osas, näiteks andmete säilitamise määramine selle perioodi kohta, mille jooksul võib tehinguga seotud nõudeid kohaldada, kui neid on.
 • TE säilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:
  • sõlmitud lepingu kehtivus;
  • õigusaktides sätestatud juhul selles sätestatud ulatuses ja tähtaja jooksul;
  • kui igal poolel on õiguslik kohustus andmeid säilitada;
  • kuni isikuandmete asjakohasele töötlemisele alluva andmesubjekti nõusoleku kehtimiseni, kui puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.
 • Andmesäilitusaja lõppedes isikuandmed kustutatakse või hävitatakse.

10. Isiku (andmesubjekti) õigused ja kohustused

 • Isikul (andmesubjektil) on õigus saada kogu tema kohta kogutud teave mis tahes isikuandmete töötlemise süsteemis.
 • Isikul on õigus saada informatsiooni nende füüsiliste või juriidiliste isikute kohta, kes on kontrolörilt saanud informatsiooni isiku kohta määratud aja jooksul. Isikule esitatav teave ei tohi hõlmata kriminaalmenetlust juhtivaid riigiasutusi, operatiivtegevust teostavaid asutusi ega muid asutusi, kelle kohta seadus keelab sellise teabe avalikustamise.
 • Isikul on õigus saada ka järgmist teavet, kui see on asjaomasel juhul kohaldatav:
  • kontrolöri ärinimi või ees - ja perekonnanimi ning aadress;
  • andmespetsialisti või TE andmetöötluse eest vastutava isiku kontaktandmed;
  • isikuandmete töötlemise eesmärk, õiguslik alus ja liik;
  • isikuandmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kui need on olemas;
  • teave selle kohta, et vastutav töötleja kavatseb saata isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile;
  • kuupäev, mil andmesubjekti isikuandmeid on viimati muudetud, andmed on kustutatud või blokeeritud;
  • isikuandmete saamise allikas, välja arvatud juhul, kui seadus keelab sellise teabe avalikustamise;
  • ajavahemik, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse, või kui see ei ole võimalik, kriteeriumid, mida kasutatakse selle ajavahemiku kindlaksmääramiseks;
  • on õigus nõuda, et vastutav töötleja tutvuks andmesubjekti isikuandmetega, parandaks või kustutaks need, piiraks andmesubjekti isikuandmete töötlemist või õigust esitada andmete töötlemise suhtes vastuväiteid, samuti õigust andmete teisaldatavusele;
  • õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, mõjutamata sellise töötlemise seaduslikkust, mis põhineb enne tagasivõtmist antud nõusolekul;
  • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
  • teave selle kohta, kas isikuandmete esitamine määratakse kindlaks seaduse või lepingu alusel või on see lepingu sõlmimise eeltingimus, samuti teave selle kohta, kas andmesubjektil on kohustus isikuandmeid esitada, ning millised võivad olla tagajärjed juhul, kui selliseid andmeid ei esitata;
  • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas nimetatud profiilide koostamine.
 • Isikul on õigus kooskõlas regulatiivsete sätetega taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning nõuda töödeldud andmete täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist, samuti olla vastu isikuandmete töötlemisele, sealhulgas te õiguspäraste (õiguspäraste) huvide alusel teostatavale isikuandmete töötlemisele, samuti õigusele andmete teisaldamisele. Selliseid õigusi kasutatakse niivõrd, kuivõrd andmete töötlemine ei tulene TE kohustustest, mis tulenevad kehtivatest regulatiivsetest õigusaktidest ja mida täidetakse üldistes huvides.
 • Isik võib esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks:
  • kirjalikus vormis, esitades isikutunnistuse aadressil Pilskalni, Grinvalti, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473, Läti;
  • e-posti teel, allkirjastades turvalise e-allkirjaga, saates e-posti aadressile info @ tonuselast.com;
 • Personilt tema õiguste kasutamise kohta taotluse saamisel kontrollib TE Personi isikut, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt regulatiivsetele seadustele.
 • TE saadab saadud taotlusele vastuse tähitud kirjas määratud kontaktaadressile posti teel või kättetoimetab selle isiklikult, võttes võimaluse korral arvesse Personi määratud vastuse saamise viisi.
 • TE tagab andmetöötlus - ja kaitsenõuete täitmise kooskõlas regulatiivsete sätetega ning võtab vastuväidete korral asjakohased meetmed vastuväite lahendamiseks. Kui seda ei tehta, on Personil siiski õigus pöörduda järelevalveasutuse – Data riikliku inspektsiooni – poole.
 • Person peab andma TE-le mõistliku aja jooksul teavet tema käsutuses olevate isikuandmete muutmise kohta.
 • Person on kohustatud enne koostöö alustamist muutuma TE privaatsuspoliitika tunnetajaks.

11. Nõusolek andmete töötlemiseks ja õigus need tagasi võtta

 • Kui Personal Data töötlemine toimub isikuandmete töötlemise nõusoleku alusel, on Personil õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta samal viisil, nagu see on antud, ning sellisel juhul ei toimu tulevikus varem antud nõusolekul põhinevate andmete edasist töötlemist.
 • Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta Personi nõusoleku kehtimise ajal tehtud andmete töötlemist.
 • Nõusoleku tagasivõtmine ei lõpeta Personi nõusoleku kehtimise ajal tehtud andmete töötlemist.

12. Muud sätted

 • TE ei tee automatiseeritud otsuseid ega profileeri füüsiliste isikute suhtes.
 • Teil on õigus privaatsuspoliitikat täiendada või muuta, tehes selle Personidele kättesaadavaks TE kodulehel või kontoriruumides paberkandjal.
 • TE säilitab oma varasemad privaatsuspoliitika versioonid ja need on saadaval TE kodulehel või kontoriruumides paberkandjal.
Klienditeenindus
Ülemaailmne tarne
Kiirtarne
Kvaliteet